Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 5

1.1. Інтерактивні технології навчання як засіб формування інтересу до пізнання у молодших школярів 5

1.2. Класифікація інтерактивних технологій навчання 9

1.3. Вимоги до застосування інтерактивного навчання на уроках в початковій школі 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 16

2.1. Технологія інтерактивного навчання учнів початкової школи на уроках природознавства 16

2.2. Методика використання інтерактивних вправ на уроках природознавства 21

2.3. Особливості оцінювання учнів під час проведення інтерактивних уроків 32

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться.

Тому нагальною потребою сучасної освіти є впровадження форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв’язання цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. Саме вони ефективніше ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку школяра, готовності жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці.Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності.

Формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності, підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу, створення творчої атмосфери в колективі учнів, виявлення роботи школярів з додатковою літературою, таблицями, міжпредметних зв’язків, опорними схемами, підвищення інтересу учнів до матеріалу, все це забезпечується застосуванням інтерактивних технологій .

Інтерактивні технології навчання є предметом дослідження багатьох науковців. До його проблемних питань звертаються О. Пометун, Л. Пироженко, А. Гін, О. Ісаєва, А. Мартинець, Г. Сиротинко, Н. Суворова, Г. Токмань, С. Жила та інші. У сучасній загальноосвітній школі широко впроваджуються інтерактивні методи та форми роботи з учнями молодшого шкільного віку. Однак не усі учителі початкових класів методично правильно застосовують їх.

Об’єкт дослідження – особливості використання інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Предметом дослідження є педагогічні умови застосування інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства у початкових класах.

Мета курсової роботи розкрити важливість застосування інтерактивних технологій навчання в навчально-виховному процесі початкової школи, зокрема на уроках природознавства.

Метароботи передбачає виконання таких завдань:

- розкрити роль і місце інтерактивного навчання у сучасній загальноосвітній школі,

- охарактеризувати форми і методи інтерактивного навчання,

- висвітлити методику використання інтерактивних вправ на уроках природознавства,

- показати основні підходи до оцінювання знань учнів за інтерактивних технологій.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Интерактивные методы обучения на уроках в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.