Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Формування природничо-екологічної компетентності дошкільників 5

1.2. Розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з навколишнім світом 7

1.3. Методи і прийоми ознайомлення дошкільників з природою 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ 18

2.1. Напрями роботи з формування природничо-екологічної компетентності дошкільників 18

2.2. Спільна діяльність дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей 24

2.3. Організація педагогічного експерименту та аналіз його результатів 34

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку набула актуальності тоді, коли у суспільну свідомість увійшло розуміння взаємозв'язку людини і природи, їхньої взаємозалежності та взаємообумовленості існування. Однак реалії сучасного життя підтверджують, що у значної частини населення нашої країни ще не сформовано еколого-доцільну поведінку. Про це свідчить бруд на вулицях, засміченість водойм та їхніх берегів, нераціональне використання природних ресурсів, емоційна байдужість громадян до проблем довкілля, а отже, невідповідальне ставлення до власного здоров'я. Причиною є не стільки нестача знань, скільки відсутність належного ставлення до природи, почуття відповідальності за природу як за власний життєвий простір, неусвідомленість духовної та фізичної єдності людини і природи.

Доведено, що основи світогляду особистості закладаються у дошкільному дитинстві. Тож ознайомлення дітей з природою та виховання відповідального ставлення до неї саме в дошкільному віці має величезне значення і є невід'ємною складовою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Навчити помічати красу довкілля, гармонійно співіснувати з природою та раціонально використовувати її багатства — ось пріоритетні завдання екологічного виховання дошкільників. Чітко усвідомивши в дошкільному дитинстві відповідальність за природу як живий організм, у майбутньому дитина відчуватиме невід'ємну потребу діяти заради збереження та відновлення її багатств.

Два останні десятиріччя – це період становлення екологічного освітянського простору. Це період виникнення нових понять: «екологічна свідомість», «екологічне мислення», «екологічна культура», «неперервна екологічна освіта», «екологічна освіта учнів, студентів», «екологічне виховання дошкільнят» тощо. Науковці працюють над технологіями навчання та виховання дітей і молоді, триває пошук ефективних методів екологічної освіти.

У світлі сказаного, особливо актуальною є тема: «Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку».

Об’єктом дослідження курсової роботи є екологічне виховання у дошкільних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні основи формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку.

Реалізація мети курсової роботи здійснюється за допомогою таких завдань:

розкрити особливості формування природничо-екологічної компетентності дошкільників

описати розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з навколишнім світом

обґрунтувати вибір методів та прийомів ознайомлення дошкільників з природою

визначити напрями роботи з формування природничо-екологічної компетентності дошкільників

розкрити спільну діяльність дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення; педагогічний експеримент, методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Закрыть

Формирование экологической компетентности детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.