Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 6

1.1. Аналіз проблеми розумового виховання молодших школярів у педагогічній літературі 6

1.2. Мета і завдання розумового виховання 10

1.3. Зміст і засоби розумового виховання дітей 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 21

2.1. Діагностика рівня розумового виховання дітей молодшого шкільного віку 21

2.2. Методика здійснення розумового виховання школярів на уроках у початкових класах 24

2.3. Аналіз ефективності методики розумового виховання молодших школярів 33

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ДОДАТКИ 41

Вступ

Акутальність теми. Аналіз науково-педагогічної літератури, засвідчує, що процес розумового виховання школярів широко і різнобічно обґрунтований в теорії і практиці. До цієї проблеми зверталися Л. Виготський, Л. Занков, Д. Богоявленський, Н. Менчинська, К. Кабанова-Меллер, В.Сухомлинський.

Сучасні умови діяльності школи висувають підвищені вимоги до організації розумової праці школярів. Тому можна з впевненістю сказати, що проблема формування мислячої особистості є потребою суспільства, самого життя, практики навчання і виховання. Видатні педагоги-класики Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Д.Локк, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, психологи Ж. Піаже, Л.С. Виготський ставили завдання розвитку в процесі навчання, і в першу чергу, мислення.

Будучи зосередженим на розумовому розвитку особистості, розумове виховання є важливим чинником всебічного її розвитку. Його метою передусім є розвиток мислення, пізнавальних можливостей.

Розумове виховання — цілеспрямована діяльність педагогів із розвитку інтелектуальних здібностей і мислення людини, прищеплення культури розумової праці. Це безперервний процес, який здійснюється під час навчання, праці, гри, спілкування, отримування відомостей із книг, засобів масової інформації.

Основним завданням розумового виховання є озброєння учнів знаннями основ наук та формування на їх основі наукового світогляду. Важливе значення мають також оволодіння основними мисленнєвими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням та ін.) і вироблення вмінь та навичок, культури розумової праці. Ці завдання вирішують передусім у навчальному процесі.

Аналіз вітчизняних та зарубіжних педагогічних досліджень дозволив вибудувати еволюцію поглядів на розумове виховання та обґрунтувати необхідність широкого застосування інноваційних форм і методів у процесі розумового виховання молодших школярів. Важливість дослідження сучасних форм і методів розумового виховання школярів, їх недостатня теоретична вивченість, необхідність у подальшому розвитку методичного забезпечення виховного процесу учнівської молоді визначили вибір теми курсової роботи: «Розумове виховання дітей молодшого шкільного віку».

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики розумового виховання дітей у початкових класах.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2) розкрити основні поняття досліджуваної проблеми;

3) обґрунтувати ефективність методів і засобів розумового виховання молодших школярів;

4) розробити, теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність методики розумового виховання дітей у початкових класах.

Об’єктом дослідження є процес розумового виховання дітей у початкових класах.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи розумового виховання молодших школярів.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, використаний для уточнення базових понять дослідження; емпіричні: бесіди та спостереження за навчальною діяльністю вчителів та учнів початкових класів, педагогічною діяльністю вчителів початкової школи;експериментальні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) з метою перевірки запропонованої методики розумового виховання у дітей молодшого шкільного віку.

Експериментальна база. Дослідження проводилось у 2-А і 2-Б класах Познанської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. Експериментом було охоплено 50 молодших школярів, педагоги початкових класів.

Загальний обсяг курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг роботи викладено на 37 сторінках, загальний обсяг дослідження складає 43 сторінки. Дослідження містить 2 таблиці, 2 рисунки.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Закрыть

Формы и методы умственного воспитания младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.