Зміст

1. Звіт про проходження практики

2. Індивідуальний план проходження практики

3. План-конспект лекції

4. Аналіз і рецензія лекції одного з практикантів

5. Методичні розробки одного семінарського заняття

6. Аналіз семінарського заняття викладача-методиста

Список використаної літератури

Звіт

Я, проходила педагогічну асистентську практику. Викладач-методист:. Під час проходження практики планувала і провела лекційне (з предмету „Методика викладання у вищій школі” на тему „Генезис ідеї цілісності як підстави концептуалізації освітніх систем в контексті культури”) та семінарське (з предмету „Математичне моделювання” на тему „Вивчення міжнародних відносин і прикладне моделювання”) заняття, вивчала методики організації і форми виховної роботи зі студентами, розробляла індивідуальний план роботи викладача згідно з планом роботи кафедри і викладачів поточних дисциплін, вивчала досвід педагогічної роботи викладача-методиста кафедри міжнародної інформації. Вчилася аналізувати та прогнозувати ступінь ефективності застосування певних методів, форм і засобів організації навчальної та виховної роботи. Формувала свої організаційні навички, керування дискусією під час заняття, дослідницькою роботою студентів, стимулювання пізнавальної діяльності студентів. Розвивала свої комунікативні навички та вміння налагодження зі студентами довірливих та педагогічно правильних стосунків. Вчилася збирати необхідний матеріал для проведення лекційних та семінарських занять, контрольних робіт, готувати тематику і матеріали для написання студентами рефератів і курсових робіт, володіти мовою, вдосконалювати свою техніку мовлення.

Проходження практики допомогло більш детально засвоїти роботу зі студентами як викладача ВНЗ, дало змогу набути вміння та навички викладача, спілкування зі студентами та вдосконалення своїх особистих знань.

Навчально-методична робота полягала у з’ясуванні особливостей планування всіх видів роботи викладача на кафедрі на прикладі роботи викладача-методиста. Також практика допомогла формуванню уявлень про організацію діловодства на кафедрі. Сюди входили такі завдання: відвідування лекційних і семінарських занять. Аналіз занять (однієї лекції та одного семінару). Складання плану-конспекту і проведення одного семінарського заняття. Проведення однієї лекції (детальніше ознайомитися із особливостями проведення лекційних та семінарських занять можна переглянувши відповідні розділи звіту).

Наукова робота полягала у знайомстві з науково-дослідною роботою кафедри; велася теоретична робота над темою магістерської (зокрема було визначено тему роботи „Електронне врядування як інструмент демократизації перехідних суспільств (на прикладі України, Росії, Польщі)”), був складений план першого розділу роботи та проводилося вивчення літератури і джерел з даної тематики. Розділ 1. роботи має назву: Е-врядування як нова модель врядування держави і суспільства і має такі підпункти:

1.Теоретичні основи становлення та розвитку е-врядування.

2.Аналіз засад побудови і функціонування систем е-врядування.

3.Електронна демократія як політична категорія

a.Економічні, культурні та соціальні пріоритети політики інформаційного суспільства.

Виховна робота полягала в ознайомленні з системою виховної роботи у РІС КСУ. Вивчення методики планування та організації виховної роботи (проведення бесід, інформацій, дискусій, організація вечорів, тематичних конференцій, зустрічей тощо). Оволодіння основними методами вивчення складу студентських груп, збирання педагогічної інформації, складання психолого-педагогічної характеристики на академічну групу, окремих студентів.

Індивідуальний план педагогічної (асистентської) практики студента

п/п Зміст роботи Строки виконання, дні Замітка про виконання
1 2 3 4
1. Навчально-методична робота
2. Наукова робота
3. Виховна робота

Студент-практикант _____________________________________________Керівник _______________________________________________________

План-конспект лекції

лекції з курсу „Методика викладання у вищій школі”

на тему „Генезис ідеї цілісності як підстави концептуалізації освітніх

Лекція є важливою ланкою формою організації навчання у ВНЗ. Її мета – формування у студентів основи для оволодіння знаннями, навичками, уміннями. Практичні ж завдання активізують самостійну, творчу пошуково-дослідницьку діяльність студентів.

Мета лекції, яку провела я, полягала у формування у студентів знань про характер трактування проблеми цілісності, яка значною мірою визначає загальну стратегію наукового пізнання в той чи інший період його розвитку. Тим паче, що як педагогічний норматив цілісність представлена і в „формуючій”, і в „розвиваючій” парадигмі освіти. Одним із завдань лекції було досягнення розуміння понять (зокрема, цілісність, концептуалізація, культура, освіта, дидактика), теорій (холізм, віталізм, інтуїтивізм) та осмислення закономірностей розвитку освіти; розвитку умінь дискусій та діалогу з проблем вдосконалення системи освіти в Україні.

Методи, прийоми, засоби, якими користувалася:

Оскільки лекція за змістом і понятійним апаратом досить складна, то на початку лекції за допомогою методу мозкової атаки було визначено ключові поняття. Проте в основному застосовувалася монологічна форма подачі змісту лекції з перервами на невеликі дискусії на особливо проблемні питання та питання, що зацікавили студентів. Під час проведення лекції застосовувалися і методи переконування: апеляція до висловлювань відомих людей, приведення доказів. Тематика лекції зумовила і застосування методик наукового аналізу, серед яких: синтез, порівняння, розрізнення, аналогія, узагальнення, екстраполяція, міркування, дедукція, індукція.

Наочність: лекція проводилася у комп’ютерному класі, тому для забезпечення наочності було розроблено комп’ютерну презентацію.

Огляд презентації на тему „Генезис ідеї цілісності як підстави концептуалізації освітніх систем в контексті культури” з предмету „Методика викладання у вищій школі”

Номер слайду Назва
Слайд 1 Поняття цілісність” у педагогічній науці
Слайд 2 Динаміка зародження та історичного розвитку нормативної педагогічної категорії цілісності
Слайд 3 Розвиток сучасної освіти
Слайд 4 Ідея концептуалізації освіти в контексті цілісної культури
Слайд 5 Культурологічна концепція освіти
Слайд 6 Дидактичні принципипрофесійної освіти
Слайд 7 Культурологічна сутьзмісту професійної освіти
Слайд 8 Висновок

Під час лекції було розглянуто такі основні питання:

1. Динаміка зародження та історичного розвитку нормативної педагогічної категорії цілісності.

2. Культурологічний підхід до освіти.

3. Цілісність як концептуалізація дидактичних систем та процесів.

У вступній частині лекції я зазначила тему лекції, розробила план, разом із студентами за допомогою мозкового штурму визначили значення ключових понять. Тема моєї лекції була логічним продовженням попередньої лекції, яка мала назву „Історико-культурологічні основи вищої освіти” та останнього модулю курсу „Моделі та концепції освіти”. Адже система ключових принципів відображає цілісний підхід до характеристики гуманітарної моделі культурно-освітньої системи в цілому і кожної її підсистеми окремо. А цілісність виступає системоутворюючим і синтезуючим принципом, в контексті якого розроблялися, існують і функціонують всі складові принципи теоретичної будови освіти.

Повний текст лекції та опорний конспект розміщений у відповідно у Додатку 1 та 2.

Наприкінці лекції я зробила висновок з даної теми, оцінила взаємодію зі студентами та подякувала їм за увагу. Загалом результати лекції такі: інформаційна цінність лекції полягає в отриманні нових знань, засвоєння необхідних понять, виховний вплив полягає у розумінні переорієнтації освіти на творчі особливості окремої людини. Таким чином основні цілі лекції були досягнуті.

Окремим пунктом слід зазначити методичне та наукове забезпечення предмету. Зокрема щодо методичного забезпечення, у бібліотеці РІС КСУ і в електронній базі бібліотеки кафедри міжнародної інформації є методичка з даного предмету під номером 06-114 та опорний конспект лекції. Це значно спрощує пошук необхідної літератури та опрацювання матеріалу. Крім того, є посібники з педагогіки та праці видатних науковців. Однак існує проблема пошуку інформації щодо новітніх методів в освіті та переорієнтації освіти на гуманітарну концепцію, оскільки сучасна інформація практично відсутня як в бібліотеці, так і в електронній базі. Основну інформацію можна знайти в спеціалізованих періодичних виданнях, яких, на жаль, немає у бібліотеці нашого ВНЗ. Проблемою є й те, що більшість матеріалу написано російською мовою, українських матеріалів на цю тематику є значно менше. Для полегшення роботи з даного предмету пропоную ознайомитися з такою науково-теоретичною літературою, навчально-методичними посібниками, сучасними науковими дослідженнями.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект). – М.: Педагогика, 1982.

2.Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Понятие целостности и его роль в научном познании. – М., 1972.

3.Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. – Ростов н/Д, 2000.

4.Бордовская Н.В. Логика развития педагогической науки и ее парадигмы в изменяющихся условиях // Педагогическая наука в контексте модернизации образования. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2002. – с. 21-28.

5.Бутковский А.Г. К общей теории управления систем: Международная конференция по проблемам управления (29 июня – 2 июля 1999 года) // Сб. пленарных докладов.– М.: «Проблемы управления», 1999. – с.23-31.

6.Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. – М. - Л., 1956. – Т. 8.

7.Гербарт И.Ф. Избранные сочинения. Т. 1. – М., 1940.

8.Гуссерль Э. Феноменология – М.: Логос, 1991.

9.Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. – Ростов н/Д, 2001.

10.Дистервег А. Избранные педагогические соч. – М., 1956.

11.Дриш Х. Витализм, его история и система. – М., 1915.

12.Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. – М., 1982.

13.Кармин А.С. Культурология. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001.

14.Краевский В.В., Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Дидактика современной шко­лы. – М.: Просвещение, 1982.

15.Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: «Учитель», 2001.

16.Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. – М., 1998.

17.Прангишвили И. Общественные закономерности функционирования сложных систем различной природы // Философские исследования, 1997, 3.

18.Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1983.

19.Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. – СПб.: СПбГТУ, 1996.

20.Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – К.: Либідь, 2003.

21.Руденко В.Н. Культурологические основания модернизации содержания высшего образования // Педагогика. 2004. № 1.

22.Руденко В.Н., Гукаленко О.В. Цивилизационно-культурологическая парадигма развития университетского образования // Педагогика. 2003. № 6.

23.Семенов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций. - М.: Наука, 2000.

24.Сериков В.В. Образование и личность. – М.: Перемена, 1999.

25.Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. – М., 2001.

26.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995.

27.Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983.

28.Тряпицына А.П. Методологические предпосылки построения педагогической теории образования: The Emissia.Offline Letters // URL:http://www.emissia.spb.su/offline/a831.htm/ Май. 2001.

29.Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. В 6 т., Т.1– М., 1988.

30.Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

31.Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. – М., 1992.

32.Челпанов Г.И. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе. – М.: Изд-во «Круг», 1994.

33.Smuts J. Holism and evolution. – N.Y., 1926.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Отчет о прохождении педагогической ассистентской практики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.