Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5

1.1. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку 5

1.2. Розвиток артикуляційної моторики у дошкільників з порушенням мовлення 13

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ АРТИКУЛЯЦІЙНИХ ВПРАВ У ВИПРАВЛЕННІ НЕДОЛІКІВ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ 19

2.1. Методика організації дослідження 19

2.1. Артикуляційні вправи для виправлення недоліків мовлення 23

2.3. Аналіз результатів дослідження 31

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність. У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що одним з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини й підготовка її до навчання в школі. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшення кількості дітей дошкільного віку із порушеннями усного мовлення, що зумовлює труднощі в оволодінні Програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та особистості дитини в цілому. У зв’язку з цим, значущості набуває превентивне навчання і виховання дошкільників з порушеннями мовлення та безпосередньо логопедична робота з дітьми із порушеннями мовлення старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ [1].

Нині вивченню дітей із недоліками мовлення присвячено ряд фундаментальних і різнобічних досліджень Е. Мастюкова, Т. Філічева, М. Фомичева та ін. [12][29][31]. Від рівня сформованості мовлення дитини, зокрема, фонетико-фонематичної й лексико-граматичної сторін, залежить рівень опанування навчальною діяльністю, шкільними знаннями, уміннями і навичками відповідно програмових вимог.

Різні аспекти методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку розробляли вітчизняні педагоги О. Гвоздьов, Л. Ефименкова, Ю. Гаркуша, В. Тищенко та ін. [4][5][7][26].

Проблеми виявлення мовленнєвих недоліків у дітей та вибір оптимальних шляхів корекції є актуальними у логопедії і набувають великого значення в умовах безперервного удосконалення змісту корекційного навчання у системі дошкільної освіти. У логопедичній вітчизняній науці та практиці досягнуто значні зрушення на шляху до створення корекційних програм, методик, підручників, навчальних, практичних посібників та впровадження їх у практику для забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу у дошкільних та шкільних закладах освіти.

Проте, дотепер проблема корекції недоліків мовлення у старших дошкільників залишається недостатньо розробленою, що й зумовило вибір нами теми курсової роботи: «Роль артикуляційних вправ у виправленні недоліків мовлення».

Мета: визначити роль артикуляційних вправ у виправленні недоліків мовлення у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.

Об’єкт дослідження: процес розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку.

Предметом дослідження: подолання недоліків мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артикуляційних вправ.

Завдання:

1. здійснити аналіз вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних літературних джерел з проблеми розвитку мовлення у дітей дошкільного віку;

2. розглянути теоретичні аспекти використання артикуляційних вправ для подолання недоліків мовлення;

3. визначити напрями і зміст виправлення недоліків мовлення у дітей старшого дошкільного віку;

4. розробити та експериментально перевірити визначені напрями та зміст виправлення недоліків мовлення у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Роль артикуляционных упражнений в исправлении недостатков речи у дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.