Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Проблема розумового виховання дошкільників у психолого-педагогічній науці 5

1.2. Зміст, мета та завдання розумового виховання дошкільників 10

1.3. Дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності у дітей середнього дошкільного віку 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 21

2.1. Діагностика рівнів розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку 21

2.2. Методи розумового виховання середніх дошкільників засобами дидактичних ігор 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розумове виховання - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування у дошкільників системи елементарних знань і умінь, способів розумової діяльності, а також на розвиток здібностей дітей і потреби в розумовій діяльності. Метою розумового виховання є підвищення рівня загального розвитку дошкільників. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв’язки предметів.

Розумове виховання забезпечує необхідний рівень розвитку дитини під час систематичного навчання, в іграх і на заняттях, у повсякденному житті. Визначальну роль при цьому відіграє спілкування з дорослими і власна пізнавальна діяльність. Особливої уваги батьків і педагогів потребує формування у дітей основ культури розумової праці, що є передумовою високопродуктивної інтелектуальної діяльності в дорослому віці.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема вона знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва, Л.Артемова, П.Поніманська.

У дослідженнях Т.І.Бабаєвої, Л.А.Венгер, Н.Ф. Виноградової, А.В.Запорожця, А.А.Люблінської, А.І.Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те, що діяльність повинна ставити дитину перед необхідністю направляти свою розумову активність на пошук та використання наявних у неї знань і дій для вирішення нового завдання.

Об’єкт дослідження - розумовий розвиток дітей середнього дошкільного віку.

Предмет дослідження - процесрозумового виховання дітей середнього дошкільного віку у дидактичній грі.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей розумового виховання дітей середнього дошкільного віку у дидактичній грі.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити сутність та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку;

- визначити засоби розумового виховання дошкільників;

- дослідити значення гри для розумового розвитку дитини середнього дошкільного віку;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Умственное воспитание детей среднего дошкольного возраста в дидактической игре

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.