Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 5

1.1. Основні напрями розвитку та тенденції реформування освіти у світі 5

1.2. Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання 12

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ 16

2.1. Реформи змісту початкової освіти країн Європейського Союзу 16

2.2. Стан та особливості реформування сучасної початкової освіти в США 23

2.3. Оновлення змісту початкової освіти в Україні 29

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Освіта в усьому світі сьогодні розглядається як один з найважливіших соціально-економічних ресурсів держави. Рівень ефективності функціонування цієї сфери є визначальним фактором ефективного розвитку економіки, дійової соціальної політики, формування гармонійної особистості. Пошук оптимальної моделі організації і ефективного функціонування системи освіти є, по суті, загальносвітовою проблемою.

Сучасна початкова школа розвивається у контексті стратегії, що спрямована на підготовку молодого покоління у швидкозмінному суспільстві з урахуванням культурної спадщини, економічних та соціальних потреб суспільства. Зміни в сучасному суспільстві суттєво впливають на розвиток освіти в цілому. Серед чинників впливу слід виокремити перехід суспільства до інформаційної парадигми, інтеграційні процеси, глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору.

Характеризуючи початкову школу в розвинутих країнах, зокрема в країнах ЄС, слід зазначити кардинальну модернізацію змісту початкової освіти. До процесу оновлення змісту, передусім, відносимо осучаснення цілей початкової освіти, збагачення змісту за рахунок запровадження нових предметів і тем, зміну підходів до його конструювання.

Вивченню проблеми освітніх реформ та їх результатам, включаючи реформи змісту освіти присвячено багато праць О.Я. Савченко, А.А. Сбруєвої, О.І. Локшиної, О.В. Овчарук, Н.М. Бібік. Питання щодо організаційно-педагогічних засад реформування шкільної освіти в Україні висвітлюється у роботах Л.Д Березівської. Процес реформування обов’язкової освіти країн Європи розглядається у роботах І.Д. Малицької. Проблемі тенденцій реформування шкільної освіти Польщі присвячені роботи А.В. Василюк.

Об’єкт дослідження – реформування змісту початкової освіти у розвинутих країнах та Україні.

Предметом дослідження є тенденції розвитку змісту початкової освіти провідних країн світу та України на сучасному етапі.

Мета курсової роботи - проаналізувати головні аспекти, причини і тенденції розвитку освітніх реформ, що безпосередньо стосуються змісту початкової освіти розвинутих країн світу та в Україні.

Відповідно до мети дослідження визначено його основні завдання:

проаналізувати основні напрями розвитку та тенденції реформування освіти у світі;

визначити особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання

охарактеризувати реформи змісту початкової освіти країн Європейського Союзу та в США;

дослідити оновлення змісту початкової освіти в Україні.

Методи дослідження – історичний, проблемний і структурний у їх нероздільній єдності. Крім того, використовуються пошукові методи аналізу, синтезу, теоретичного та історичного узагальнення; аналіз наукових концепцій становлення та розвитку змісту початкової освіти у світі та в України.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Реформы начальной школы в развитых странах и в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.