Преодоление недостатков письменной речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5

1.1. Поняття фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення 5

1.2. Особливості мови дітей з ФФНМ 10

1.3. Специфіка писемного мовлення дітей з ФФНМ 14

РОЗДІЛ 2. ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ УСНОГО Й ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ, ОБУМОВЛЕНИХ ФФНМ 20

2.1. Методика логопедичного обстеження дошкільників та молодших школярів із ФФНМ 20

2.2. Основні напрями корекції фонетико-фонемного недорозвитку 25

2.3. Розвиток фонематичного аналізу і синтезу в системі логопедичної роботи з подолання вад писемного мовлення 39

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвит­ку логопедичної науки про­ведення ранньої діагнос­тики порушень мовленнєвого розвитку та надання своєчас­ної корекційно-педагогічної до­помоги набули пріоритетного значення, що сприяє зростан­ню ефективності подолання численних мовленнєвих вад у дітей.

Однією з найпоширеніших мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і психологічного механізмів фонемоутворення при збереженні нормального слуху та інтелекту.

Аналіз шкільної успішності свідчить про недостатній рівень готовності дітей із ФФН до засвоєння принципів писання та читання.

Під час письма діти з ФФНМ припускаються значної кількості орфографічних помилок, що набувають характеру стійких дизорфографій. У зв’язку з цим виникає необхідність у підготовці дітей з ФФН до засвоєння фонетично-морфологічного принципу в дошкільному віці на практичному рівні опановування мовленнєвої діяльності.

Звичайно в цьому віці сформувати орфографічні навички повною мірою практично не можливо, однак при відповідному корекційно-попереджувальному навчанні дитина може оволодіти окремими вербальними діями і операціями з мовленнєвими одиницями, що входять до її структури. Це значною мірою забезпечить її готовність до правопису в школі.

Отже велике значення для засвоєння норм правопису має ступінь сформованості всіх сторін мовлення. Грамотне з погляду орфографії письмо та осмислене читання формується на базі засвоєних практичних мовних знань з фонетики, лексики і граматики.

Тому перед логопедом дошкільного закладу стоїть завдання скорегувати мовні недоліки у дітей з ФФНМ в комплексі.

Проблему вдосконалення корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, досліджували науковці О. Жильцова, Н. Жукова, Л. Лопатіна, О. Мастюкова, А. Нікашина, Є. Соботович, Т. Туманова, М. Шеремет та інші. Система навчання та виховання дітей дошкільного віку з ФФНМ включає корекцію мовного дефекту та підготовку до повноцінного навчання грамоті (Г.А. Каше, Т.Б. Філічева, Г.В. Чіркіна, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко).

Об'єктом дослідження є логопедична робота з дітьми з ФФН мовлення.

Предметом дослідження є технології подолання недоліків писемного мовлення у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному аналізі використання логопедичних технологій для подолання недоліків писемного мовлення у дітей з ФФНМ.

Завдання дослідження:

на основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури охарактеризувати особливості розвитку дітей з ФФНМ;

визначити сучасні технології логопедичної роботи з подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку;

розкрити зміст організації логопедичної роботи з подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Преодоление недостатков письменной речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.