Учебник по естествознанию как средство организации усвоения младшими школьниками новых знаний

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПІДРУЧНИКА В ОСВІТНІЙ НАУЦІ І ПРАКТИЦІ 5

1.1. Розвиток підручникотворення у вітчизняній освіті 5

1.2. Дидактичні особливості підручників початкової школи 13

1.3. Психологічні особливості підручників для учнів початкової школи 18

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ З ПРИРОДОЗНАВСТВА 22

2.1. Сучасний підручник «Природознавство» для початкової школи: особливості структури та організації змісту 22

2.2. Специфіка опрацювання текстового матеріалу підручника з природознавства 28

2.3. Аналіз методичного апарату підручника з природознавства 34

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку початкової освіти, у зв’язку з переходом до навчання за новими Державними стандартами, перед учителями постало важливе завдання - забезпечення можливості одержання повноцінної освіти в загальноосвітній школі з метою подальшого професійного становлення та соціалізації особистості школяра.

Сьогодні особливо актуальними є формування та удосконалення вмінь вчитися та створення психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку кожної дитини. Водночас із засвоєнням змісту навчального предмету учні повинні опанувати ключові компетентності, які сприятимуть їхньому особистісному, соціальному та інтелектуальному розвитку.

Ці завдання можна успішно вирішити у процесі навчальної діяльності, сутність якої полягає у посиленні аспекту, який передбачає самостійне отримання учнями знань із різних джерел інформації для оволодіння загально-навчальними вміннями і навичками Основою такої діяльності, на нашу думку, повинна стати чітко організована та спланована вчителем початкових класів робота з підручником «Природознавство».

На зміну традиційним підручниками приходять підручники нового покоління, з якими пов’язують можливості підвищення рівня якості освіти, зростання мотивації учнів до освоєння предметного змісту, успішність підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання, реалізацію «творчого потенціалу вчителя», перехід до індивідуальних траєкторій навчання тощо. Таким чином, актуалізується проблема пов’язана з удосконаленням й осучасненням структурних компонентів підручника, визначення його змістового наповнення, згідно сучасних методичних вимог до підручниках з природознавства для початкової школи.

Проведений аналіз останніх досліджень та науково-педагогічної літератури свідчить про те, що питання організації роботи учнів із навчальним підручником вивчалося багатьма вченими-методистами з природознавства. Окремі питання методики формування природознавчих компетентностей учнів початкових класів у процесі роботи з підручником «Природознаво» висвітлені в дослідженнях В.П. Горощенко, В.М. Пакулової, Л.К. Нарочної, В.І. Кузнєцової, Т.М. Байбари та інших сучасних вчених.

Об'єкт дослідження - процес використання підручника на уроках природознавства, як засобу організації засвоєння учнями нових знань.

Предмет дослідження – методи та прийоми використання підручника на уроках природознавства

Мета курсової роботи - розкрити методичні аспекти використання підручника з природознавства, як засобу організації засвоєння молодшими школярами нових знань.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

дослідити особливості розвитку підручникотворення у вітчизняній освіті;

розкрити дидактичні та психологічні особливості підручників початкової школи;

визначити особливості структури та організації змісту сучасного підручника «Природознавство» для початкової школи;

розглянути специфіку опрацювання текстового матеріалу підручника та проаналізувати методичний апарат підручника з природознавства.

Методи дослідження:дослідження проводилося за допомогою таких методів – теоретичний аналіз наукової, педагогічної та методичної літератури з досліджуваної теми, педагогічне спостереження, бесіда, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Учебник по естествознанию как средство организации усвоения младшими школьниками новых знаний

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.