Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 5

1.1. Проблема перевиховання у працях видатних представників педагогічної думки 5

1.2. Суть і функції перевиховання 9

1.3. Етапи і принципи перевиховання дітей 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ПЕРЕВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 20

2.1. Діагностика рівня вихованості дітей молодшого шкільного віку 20

2.2. Методика перевиховання молодших школярів 24

2.3. Аналіз ефективності методики перевиховання дітей молодшого шкільного віку 27

ВИСНОВКИ 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

ДОДАТКИ 32

ВСТУП

Актуальність теми зумовлена соціальною та педагогічною значущістю проблеми, необхідністю професійної роботи педагогів з важковиховуваними учнями. Робота з важкими дітьми або підлітками обов’язково передбачає педагогічний процес перевиховання.

Перевиховання – це процес попередження або подолання різних відхилень у поведінці дитини. Відповідно до потреб часу соціально-педагогічні орієнтири вітчизняної системи вищої педагогічної освіти передбачають якісну професійну підготовку педагога, у зв’язку з цим, найважливішою соціальною функцією педагогічної школи постає функція формування особистості педагога гуманістичного типу, здатного професійно й творчо підходити до розв’язання завдань виховного характеру.

Важковиховувана дитина вимагає особливого підходу. Саме тому педагогіка виділяє специфічні методи перевиховання, які можуть допомогти педагогам в роботі з важковиховуваними учнями.

Проблему виховання і перевиховання дітей та підлітків досліджували Н.І. Забродін, Т.Є. Колесіна, В.Г. Нагорнюк, Е.Ш. Натанзон, М. Раттер, та ін. [8; 13; 24; 25; 28]. Ряд дослідників Л.М. Зюбин, В.П. Кащенко, К.Д. Ушинський [11; 12; 31] вивчали особливості педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми. Аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних педагогічних досліджень дозволив вибудувати еволюцію поглядів на процес перевиховання та обґрунтувати необхідність використання методики перевиховання вже у початкових класах. Важливість дослідження сучасних форм і методів перевиховання учнів, іх недостатня теоретичність вивченість, необхідність у подальшому розвитку методичного забезпечення процесу перевиховання підростаючого покоління зумовили вибір теми курсової роботи: «Перевиховання: суть, функції, етапи, прийоми».

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка методики перевиховання дітей молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2) розкрити основні поняття процесу перевиховання;

3) визначити функції, етапи та принципи процесу перевиховання;

4) розробити, теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність методики перевиховання молодших школярів.

Об’єкт дослідження – процес перевиховання молодших школярів.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи перевиховання молодших школярів.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, використаний для уточнення базових понять дослідження; емпіричні: бесіди та спостереження за навчальною діяльністю вчителів та учнів початкових класів, педагогічною діяльністю вчителів початкової школи; експериментальні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) з метою перевірки запропонованої методики перевиховання дітей молодшого шкільного віку.

Експериментальна база. Дослідження проводилось у 2 та 3 класах Дубнівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. В експерименті взяли участь 40 молодших школярів, педагоги початкових класів.

Загальний обсяг курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг роботи викладено на 29 сторінках, загальний обсяг дослідження складає 36 сторінок. Дослідження містить 2 таблиці і 2 рисунка.

Закрыть

Перевоспитание - суть, функции, этапы и приемы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.