Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПО УСУНЕННЮ ЗАКРИТОЇ РИНОЛАЛІЇ У ДІТЕЙ 6

1.1. Сутність і класифікація ринолалій 6

1.2. Характеристика мовлення дітей з ринолалією 13

1.3. Особливості застосування комплексного підходу до подолання ринолалії у дітей 16

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПО УСУНЕННЮ ЗАКРИТОЇ РИНОЛАЛІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 24

2.1. Визначення стану звуковимовної сторони мовлення дітей з закритою ринолалією 24

2.2. Методика логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії у дітей старшого дошкільного віку 26

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів проведеного дослідження 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Навчання дітей із тяжкими вадами мовлення передбачає їх усебічний розвиток і спирається на принцип гуманізації освіти дітей з особливими освітніми проблемами, що має на меті інтеграцію дитини у суспільство. Останнім часом значно підвищився інтерес фахівців до проблем раннього вивчення, діагностики та попередження порушень мовленнєвого розвитку дітей. Це пояснюється тенденціями до збільшення кількості дітей із тяжкими мовленнєвими порушеннями, зокрема з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння (ВНГП).

Відомо, що порушення мовлення носять різноманітний характер в залежності від локалізації функції, що постраждала, від ступеня тяжкості, від часу ураження, від вираженості вторинних відхилень, які є наслідком основного дефекту.

Вроджене незрощення губи та піднебіння зазвичай викликає мовленнєве порушення, що має назву «ринолалія» й являє собою своєрідний комплекс патологічних проявів зі складною структурою.

Тяжкість зазначеного дефекту визначається не лише зовнішньою аномалією, складними морфологічними та функціональними порушеннями, але й значними мовленнєвими дефектами, комунікативним дискомфортом, психологічною і соціальною напруженістю, труднощами у навчальній діяльності, проблемами особистісної та соціальної адаптації. З огляду на це, діти із ВНГП складають групу ризику не тільки у медичній галузі, а є досить складним об’єктом наукових досліджень у галузі дефектології і, зокрема, логопедії (О. Гуцан, І. Єрмакова, А. Іпполітова, З. Рєпіна, Г. Семенченко, В. Тарасун, Л. Фролова, М. Хватцев, Г. Чиркіна, J. Clark та ін.).

Серед наукових досліджень проблеми вроджених незрощень губи та піднебіння виділяють два напрями: медичний, спрямований на відновлення та реабілітацію фізіологічних функцій організму дитини (Г. Гончаков, І. Готь, В. Рогинський, П. Ткаченко, Л. Харьков, Л. Яковенко, І. Козін та ін.), та логопедичний, у якому переважають пошуки технологій корекції та розвитку мовлення (Л. Вансовська, Т. Васильєва, М. Водолацький, Т. Дерунова, А. Доросинська, Г. Соломатіна, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.).

Рівний доступ до якісної освіти для дітей з ринолалією передбачає логопедичний супровід. Навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення відбувається за першою моделлю інклюзивної освіти, яка характеризується постійною повною інтеграцією в загальноосвітній простір і здійснюється мережею як загальноосвітніх, так і спеціалізованих, у тому числі реабілітаційних, закладів.

Проведений аналіз наукових джерел з окресленої проблеми дозволяє стверджувати, що, незважаючи на її багатоаспектність, недостатня увага звертається на забезпечення дієвої системи логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії у дітей дошкільного віку. Актуальність означеної проблеми, її недостатня науково-теоретична та практична розробленість обумовили вибір теми курсової роботи «Особливості логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії».

Об’єкт дослідження – психомовленнєвий розвиток дітей із ринолалією.

Предмет дослідження – особливості логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії у дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та апробації методики логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії у старших дошкільників.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

– здійснити аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження;

– визначити стан звуковимовної сторони мовлення дітей із закритою ринолалією;

– розробити та апробувати методику логопедичної роботи, спрямовану на усунення закритої ринолалії у старших дошкільників.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що порушення розвитку у дітей з закритою ринолалією зумовлені впливом низки несприятливих чинників на різних етапах онтогенезу. Відтак, розробка та впровадження системи логопедичної роботи по усуненню закритої ринолалії сприятиме нормалізації мовленнєвого розвитку та соціально-психологічній реабілітації дітей.

Експериментальна база дослідження: дошкільний навчальний заклад № 2 «Сонечко» (смт Турійськ, Волинська область). 

Закрыть

Особенности логопедической работы по устранению закрытой ринолалии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.