ЗМІСТ

Вступ

Теоретичне дослідження проблеми розвитку креативності в дошкільному віці

Аналіз досвіду днз з питань розвитку креативності у дітей дошкільного віку

Авторська система роботи з формування креативного розвитку у процесі роботи з дітьми

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Актуальність дослідження. Життя в динамічному, безперервно мінливому світі ставить сучасну людину не тільки перед необхідністю адаптуватися до нових умов життя, але й активно, творчо пізнавати навколишню дійсність, впевнено діяти в непередбачуваних ситуаціях. Щоб долати труднощі, знаходити інноваційні шляхи вирішення проблем, бути успішною, людина повинна активізувати свій творчий потенціал, свою креативність. Креативність як творча здібність виступає потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність до нестандартного мислення й поведінки. Творча обдарованість стає запорукою економічного процвітання й засобом національного престижу. Тому перед практичною освітою постає завдання виховання креативної особистості, здатної до творчої діяльності в різних сферах життя.

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, створення умов для їх виявлення.

Під творчістю найчастіше розуміють створення нових матеріальних або духовних цінностей. Творча діяльність є антиподом наслідування, копіювання діяльності за шаблоном, готовим взірцем, правилом, алгоритмом.

Творчими можуть бути не лише результати діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється.

Креативність - творчі можливості людини, які виявляються у сприйнятливості до нового, у дивергентному мисленні (тобто в знаходженні неочікуваних рішень), у здатності до пошукових дій. Відомі вчені: Г.Айзенк, А.Алейніков, М.Бердяєв, Л.Виготський, В.Лернер, А.Маслоу, О.Моляко, Г.Альтшулер, С.Лисенкова, Ю.Кулюткін розглядають креативність як основу, психологічний механізм, що зумовлює творчу активність людини для само актуалізації та творчої самореалізації у різних видах життєдіяльності. Отже, креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів.

Проблема творчості широко розробляється у вітчизняній психології. Зараз дослідники ведуть пошук інтегративного показника, що характеризує творчу особистість. Він може визначатися як деяке поєднання інтелектуальних та мотиваційних факторів, або ж розглядатись як неперервна єдність процесуальних й особистісних компонентів мислення та творчого мислення.

В системі освіти творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний заклад повинен закласти підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, де педагог і дитина мають сприяти умови для самореалізації, прагнуть отримати творчий продукт інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Розвиток креативності як здатності до творчості набуває сьогодні такої значущості тому, що вона є базовою якістю особистості дошкільника, її ядром, центральною характеристикою. Базова програма розвитку дошкільника «Я у світі» вперше в освітньому просторі України заявила, що креативність - одна з пріоритетних ліній розвитку дошкільника.

Дошкільне дитинство - це особливий вік, коли дитина відкриває для себе світ, коли відбуваються значні зміни у всіх сферах її психіки: когнітивної, емоційної, вольової і які виявляються в різних видах діяльності: комунікативної, пізнавальної, перетворювальної. Це вік, коли з'являється здатність до творчого вирішення проблем, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

У системі освіти творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний вік закладає підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначає сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання та розвитку творчої активності, де педагог і дитина мають сприяти умовам для самореалізації, прагнуть отримати творчий продукт інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Розвиток креативності як здатності до творчості набуває сьогодні такої значущості тому, що вона є базовою якістю особистості дошкільника, її ядром, центральною характеристикою. Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі» вперше в освітньому просторі України заявила, що креативність - одна з пріоритетних ліній розвитку дитини.

Основним завданням розвитку креативної освіти є вдосконалення можливості дитини діяти самостійно, на власний розсуд, ініціативно, творчо. Сприяти вияву вигадки й логіки на різних етапах діяльності - у виборі мети, доборі засобів їх досягнень, способі долання труднощів, оцінці досягнень. Розвивати в дітей критичні ставлення до оточуючої дійсності, вміння помічати життєві суперечності, виявляти інтерес до нового, надзвичайного. Виховувати зацікавленість до проблемних ситуацій, дослідництва, експериментування, спостереження, розв'язування життєвих задач.

У своїй роботі кожен вихователь прагне створити умови для розвитку достатньо високої самооцінки дошкільників. Правильна самооцінка є визначальним фактором ставлення позитивної «Я - концепції особистості». Самооцінка формується та змінюється протягом всього дошкільного віку. З метою розвитку самооцінки потрібно вихователеві використовувати можливі діагностики, психологічні тренінги (для формування навичок взаємодії та розвитку рефлексії), вправи, анкетування.

Життя доводить, що в умовах, які весь час змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина гнучка, креативна, здатна використовувати нові ідеї та задуми. Важливо організовувати діяльність дітей так, щоб через дослідницьку діяльність, розв'язання проблемних завдань, різноманітні дії з об'єктами діти одночасно оволодівали новими знаннями, вміннями та навичками. Останнє тісно пов'язано з практичними перетвореннями об'єктів природи, які набувають характеру експериментування, нескладної пошуково-дослідницької діяльності. Завдяки такому пізнанню природи під керівництвом вихователя дітьми здійснюється досить глибока самостійна діяльність дітей з об'єктами та явищами, відбуваються: їх різноплановий аналіз, порівняння, зіставлення.

Дошкільники із задоволенням приймають участь у дослідах, спостереженнях за об'єктами, які розвивають пам'ять, увагу, вчать логічно мислити.

Дитина не може споглядати, вона прагне активної взаємодії з навколишнім середовищем. Безпосередній контакт дитини з предметами дає змогу малюкові пізнати ті властивості, якими вони різняться. А це, у свою чергу, породжує у дитини безліч питань. Отже, світ, який ледь відкрив свої таємниці, пробуджує у маленької людини допитливість, бажання пізнати більше. Ми вважаємо, що тема нашого дослідження є актуальною ще й тому, що вона відповідає вимогам «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» щодо «Організації життєдіяльності дошкільника».

Першими до розробки проблем креативності взялися американські психологи Дж. Гілфорд, П. Торренс, Дж. Рензуллі, Р. Стернберг, Ф. Баррон. Значний вклад в розвиток цього напряму зробили Д. Богоявленська, А. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, Б. Теплов, М. Холодна, В. Шадриков, О. Яковлєва. Характеризуючи креативність, вчені розглядають її як загальну творчу здібність, процес перетворювання знань. При цьому вони стверджують, що креативність пов’язана з розвитком уявлення, фантазії, породженням гіпотез (Л.С.Виготський, В.В.Давидов, Я.А.Пономарьов, А.Г.Шмельов). Дослідниця розвитку особистості дітей дошкільного віку О. Кононко вважає, що «Першочерговими компонентами творчого процесу є прояви дошкільником оригінального, інтуїтивного, непередбачуваного, мимовільного, імпульсивного, неусвідомлюваного; другорядними - прояви логічного, рефлексивного, довільного, вмотивованого, усвідомленого. Єдність закладеного природою та прижиттєво набутого дитиною - база для розвитку та збагачення її творчого потенціалу».

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогические условия развития креативности в дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.