Индивидуальный подход к детям в процессе формирования математических представлений в современных условиях работы ДОУ

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ 5

1.1. Сучасні підходи до проблеми математичного розвитку дошкільників 5

1.2. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей в умовах дошкільного закладу 10

1.3. Використання ігрових прийомів для формування елементарних математичних уявлень в дитячому садку 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ 22

2.1. Дослідження індивідуально-типологічних особливостей дошкільників 22

2.2. Методи та прийоми забезпечення індивідуально-диференційованого підходу у навчанні дітей математики 29

2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 37

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема індивідуалізації у навчанні та вихованні є однією з актуальних на сучасному етапі. Її теоретичною розробкою передбачений комплексний підхід до навчання, який поєднує фронтальні, колективні, групові та індивідуальні форми, методи й засоби.

На сьогодні особистісно-орієнтована система навчання спирається на таке вихідне положення – пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини, як активного носія суб’єктивного досвіду.

У педагогіці індивідуалізацію навчання розглядають як організацію навчального процесу, за якої вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності дітей, рівень розвитку їх здібностей до навчання. Необхідність індивідуалізації викликається тим, що рівень підготовки й розвитку здібностей до навчання в усіх дітей неоднаковий. Індивідуалізація навчання, що ґрунтується на глибокому знанні педагогом індивідуальних особливостей особистості, духовного світу кожної дитини сприяє досягненню єдності виховання й навчання, розвитку здібностей дитини, враховує її нахили і інтереси, різне ставлення до учіння.

В останні десятиліття більше уваги стали приділяти навчанню, побудованому на індивідуальному підході до дітей (А.М.Богуш, Г.Є.Дикопольська, Я. Ковальчук, Н. Литвина, К.Й.Щербакова та ін.). Навчання в колективі благотворно впливає й на індивідуальне навчання кожної дитини. Працюючи в колективі, діти навчаються одночасно не тільки у вихователя, а й один у одного (слухають відповіді товаришів, аналізують їх роботу, вислуховують оцінку своїх робіт) (Л.О.Пеньєвська, О.П.Усова та ін.).

Науковцями доведено, що диференціація та індивідуалізація навчального процесу створюють умови для поглиблення знань, впливають на ставлення дітей до навчання. Під час групової роботи встановлюються тісні контакти між вихователем і дитиною, а також між самими дітьми, створюється більше можливостей для вираження емоційних потреб, пізнавального інтересу, для здійснення допомоги кожній дитині. Індивідуальні форми роботи дозволяють ефективніше враховувати всі індивідуальні якості дитини. Поєднання різних форм організації навчального процесу, їх взаємопереходи виступають як механізми просування кожної дитини на більш високий рівень у своїй навчальній діяльності.

Об’єкт дослідження – процес навчання дітей елементам математики в умовах дошкільного навчального закладу.

Предмет дослідження – особливості застосування індивідуального підходу до дошкільників у процесі формування математичних уявлень.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості застосування індивідуального підходу до дітей у процесі формування математичних уявлень у сучасних умовах роботи ДНЗ.

Гіпотеза: формування математичних уявлень у дошкільників буде набагато ефективнішим за умови застосування індивідуального підходу до дітей.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити сучасні підходи до проблеми математичного розвитку дошкільників;

- визначити особливості диференційованого підходу до навчання дітей у різновікових групах дошкільного закладу;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні:анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Индивидуальный подход к детям в процессе формирования математических представлений в современных условиях работы ДОУ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.