Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

Зміст

Вступ 

Теоретичний аналіз проблеми формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 

Аналіз досвіду роботи Городоцького ДНЗ «Сонечко» 

Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу 

Висновки 

Список використаної літератури

На основі цих принципів співробітництва педагогів з дітьми в конструктивній, доброзичливій атмосфері та за відсутністю демонстративності, штучної змагальності запроваджуються інтерактивні методи у навчально-виховному процесі, яка приносить радість і успіх дітям (методика ТРВЗ, спостереження та дослідження, моделювання, заняття-експромти, рефлексивне коло, кубики М.Зайцева та безліч ігрової діяльності). Особливе місце серед інноваційних методик займає метод проектів. «Проектна» педагогіка є умовою повноцінної життєдіяльності дитини і педагога у взаємодії, спирається на створення особливого виду мотивації - проблемної та націлює дитину на творчість, дослідження, на свідоме створення кінцевого продукту.

Дуже важливо для розвитку дитини дошкільного віку створити умови, в яких поступово формується у кожної дитини елементарна життєва мудрість, системність у баченні світу, власного місця в ньому на основі доступних віку уявлень про загальні закони природи, суспільства, людського мислення. Засобом, який сприяє формуванню у дитини цілісного світобачення є принцип інтеграції - один з провідних принципів організації освітнього процесу в дошкільному закладі сьогодні. Він забезпечує поєднання та взаємопроникнення змісту, методів та видів навчання. Перевага інтегрованого заняття полягає у розширенні інформаційного поля, можливості формування системних понять. Вибір педагогом теми, мети, змісту інтегрованого заняття повинен приводити до смислоутворення, підносити на більш високий рівень мислення дітей, допомагати усвідомити взаємозв’язки явищ в цілісному світі, готовність та здатність до самостійної пізнавальної діяльності.

Важко уявити, як стати дитині життєво компетентною особистістю без предметно-ігрового середовища наповненого розвивальним матеріалом. Системно організоване предметне середовище дає можливість знаходити інформацію, застосовувати здобуті знання, набувати навички. Середовище, наповнене дидактичним матеріалом для самостійної індивідуальної діяльності дітей - ключ до входження в світ та упорядкування мислення.

Але є більш широке розуміння поняття середовища, яке впливає на розвиток дитини. Воно вбирає в себе культуру життєдіяльності сьогодення. Для розвитку життєвої компетенності дитини дуже важливо, за визначенням Ш. Амоношвілі, щоб це було шляхетне середовище як основа становлення в дитині Людини [1]. Таке середовище дає дитині образ світу, в якому далі жити, продовжувати свій розвиток і самому бути його конструктивною складовою.

Сукупність названих факторів утворює цілісний простір для розвитку життєвої компетентності у дитини.

Професійна готовність педагога до формування у дитини життєвої компетентності базується на компетентності педагога у вікових та індивідуальних особливостях дошкільників, готовності до змістовного спілкування з ними та володінні сучасними освітніми технологіями.

Особливе значення має характер взаємин дитини з педагогом. Дорослий по відношенню до дитини повинен бути провідником між зовнішнім життям і внутрішнім світом малюка, партнером по спілкуванню, довіреною особою, захисником, пояснювачем невідомого, привабливою особистістю. Сьогодні вихователю необхідно усвідомити, що він - людина, яка певний час проживає спільне з дитиною життя, здійснює догляд за душевним станом і відповідає за екологію її особистості. Позиція педагога бути разом з дитиною в його стартовому крокуванні по життю повинна спиратися на глибоку віру у природні можливості дитини.


Авторська система роботи з формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу

Сьогодні, як ніколи, необхідно формувати особистість, здатну в умовах життєдіяльності діяти доцільно, застосовувати набуті раніше знання і досвід за нових обставин, докладати зусилля для досягнення мети, поводитись оптимістично, домагатись успіху та визначення іншими людьми, оновлювати свої знання, збагачувати досвід, виявляти гнучкість, самовдосконалюватися.

Життєдіяльність колективу нашого дошкільного закладу багатогранна й різноманітна. Але головним його завданням є допомогти вихованцям віднайти своє місце в житті, навчитись повноцінно жити, почуватися щасливим, потрібним іншим.

Враховуючи загальну проблему «Особливості формування життєвої компетентності дітей в умовах сільського дошкільного навчального закладу», колектив Городоцького ДНЗ «Сонечко» визначив для себе такі пріоритетні напрямки:

 • Підвищити результативність освітньо-виховної роботи за змістовними лініями Базової програми «Я у Світі», шляхом вдосконалення експертних навичок у вихователів в процесі проведення аналітико-діагностичних процедур;
 • Знизити рівень захворюваності дошкільників шляхом впровадження ефективних фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • Оптимізувати процес впровадження ППД та новітніх технологій в освітньо-виховний процес;
 • Урізноманітнити форми роботи з сім’єю, віддаючи перевагу активним формам;
 • Організувати роботу з дітьми щодо отримання якісної дошкільної освіти;
 • В нашому дошкільному закладі «Сонечко» створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, гарне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно з вимогами програми «Я у Світі», Базового Компонента дошкільної освіти України.

  Метою роботи колективу є забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збережені дитячої субкультури та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

  Формування соціально-компетентної особистості дитини відбувається через виховання у дітей моральних цінностей. Колективом нашого закладу здійснюється реалізація єдиної науково-методичної теми: «Шляхи реалізації роботи з морально-етичного виховання». В зв’язку з цим в навчально-виховний процес впроваджується «Виховання казкою» за В.О.Сухомлинським, використовуються нетрадиційні прийоми в роботі з казкою (робота в парах, прийом емпатії, біном фантазій, театралізація казок з цієї теми тощо).

  Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагоги постійно відвідують методичні об’єднання, підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Також за перспективним планом-графіком атестацій педагогічних працівників здійснюється чергова атестація.

  В закладі вихователі впроваджують передовий педагогічний досвід: «Ознайомлення з природою та екологічне виховання дошкільників через блокову систему» (Фролова С.М..), «Розвиток творчого мислення дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційного малювання» (Сокирко Н.В.), «Розвиток музичних здібностей за допомогою дидактичних ігор у старших дошкільників» (Кутузова С.В..), «Фізичне виховання дітей раннього віку» (Галушко С.В..) та інші.

  На високому рівні організовано навчально-виховний процес. Навчально-виховний процес у Городоцькому ДНЗ «Сонечко» неможливо обмежити проведенням групових занять та режимних процесів. Він наповнює цікавим змістом усю життєдіяльність дитини впродовж дня, тижня, року, вікового періоду.

  Характеристики работы

  Курсовая

  Количество страниц: 55

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Особенности формирования жизненной компетентности детей в условиях сельского дошкольного образовательного учреждения

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.