Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ 5

1.1. Поняття, види, функції та принципи дозвіллєвої діяльності 5

1.2. Дитяче дозвілля в культурно-дозвіллєвій практиці 11

1.3. Особливості організації дозвілля дітей молодшого шкільного віку 14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 19

2.1. Рівні сформованості дозвіллєвої культури молодших школярів 19

2.2. Методика використання фольклору, як засобу організації дозвілля дітей молодшого шкільного віку 23

2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи 29

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Організація дозвіллєвої діяльності має надзвичайний вплив на формування особистості у дитячому віці. Всебічний і гармонійний розвиток людини є не лише високим соціальним ідеалом, а й необхідною умовою для вирішення завдань, що стоять на сучасному етапі розвитку суспільства.

В сучасній Україні зміст дозвілля є дуже мінливим, причому ці зміни відбуваються під впливом бурхливого розвитку засобів масової інформації, появи індустрії дозвілля, нових інформаційних технологій (комп'ютер, Інтернет), соціально-економічних і культурних перетворень в суспільстві. Тому дозвілля тепер все більше бажає від особистості видів діяльності, спрямованих на саморозвиток. Однак багатосторонність і різноспрямованість дозвіллєвої діяльності аж ніяк не свідчить про розвиток і саморозвиток особистості.

За дозвіллям в основному збереглася традиційна рекреативно-розважальна функція. Але істотне зростання культурно-пізнавального рівня молодших школярів, їх духовних інтересів і потреб обумовлюють випереджальний розвиток культурної, творчої, розвиваючої функції дозвілля, його інтелектуального наповнення.

Значне місце в духовному насиченні дозвілля покликані посісти позаурочні періоди діяльності учнів. Однак, ефективність їх виховного впливу значно відстає від вимог часу. В результаті недостатнього врахування зростаючих духовних запитів учнів молодших класів, одноманітності змісту і форм соціально-культурної діяльності, знижується відвідуваність культурних заходів у позаурочний час, а разом з тим звужуються рамки педагогічного впливу дозвілля.

До проблеми дитячого дозвілля зверталися представники класичної педагогічної думки: С.Т.Шацький, К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко. В.О. Сухомлинський, висуваючи вимоги до педагога, однією з основних його умінь вважав уміння проникнути в духовний світ дитини, пов’язуючи вільний розвиток особистості з правильною організацією її життєдіяльності, ураховуючи фактор вільного часу.

Великий інтерес становлять роботи сучасних учених, які зробили вагомий внесок у розробку проблеми організації вільного часу дітей: І.С. Кон, Г.О.Євтєєва, Д.С. Махов, С.А.Шмаков. В їх працях висвітлено проблеми раціонального використання вільного часу дітей, визначено критерії культури вільного часу, розроблені нові форми й методи культурно-дозвіллєвої діяльності тощо.

Об’єкт дослідження – дозвіллєва діяльність дітей.

Предмет дослідження – організація вільного часу дітей.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організації дитячого дозвілля, як важливого компоненту соціально-культурної практики.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити функції, специфіку та принципи дозвіллєвої діяльності;

дослідити дитяче дозвілля в культурно-дозвіллєвій практиці

визначити особливості організації дозвілля дітей молодшого шкільного віку

охарактеризувати сучасні підходи до організації дозвілля;

Методологія дослідження. Відповідно до предмета, мети і завдань дослідження були використані такі методи:

- теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення теоретичних даних;

- емпіричні: ігрові методики діагностики, педагогічний експеримент, кількісна обробка та якісна інтерпретація експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Детский досуг, как важный компонент социально-культурной практики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.