Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕСІДИ ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ 5

1.1. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі 5

1.2. Види бесід та їх характеристика 11

1.3. Педагогічні вимоги до запитань учителя у процесі бесіди 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕСІДИ ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 21

2.1. Виявлення рівнів навчальних досягнень учнів на початку експерименту 21

2.2. Методика використання бесіди, як ефективного методу навчання на уроках природознавства у початкових класах 24

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за допомогою використання раціональних методів навчання та їх якісної реалізації, відбувається засвоєння учнями знань та формування умінь й навичок, а також формування світогляду, розвиток здібностей, реалізація освітньої, виховної та розвивальної функцій навчання. Питання оптимального вибору методів навчання та їх реалізації є одним із найактуальніших у педагогічній науці.

Бесіда – один з найпоширеніших методів, засобів комунікації, що використовується вчителями початкових класів на всіх уроках, під час проведення виховних годин, організації екскурсії, будь-яких заходів тощо.

За допомогою системи запитань діти залучаються як до відтворення знань, так і до активної розумової діяльності. Вдало побудована бесіда спонукає учнів до висловлення власних міркувань, оціночних суджень. Це дозволяє виявити якість і глибину засвоєння навчального змісту, рівень мислення і здібностей дітей. Тим самим забезпечується постійний зворотний зв’язок, на основі якого здійснюється контроль і коригування процесу навчання. Крім того, сприймання учнями оцінки вчителем своїх знань та умінь, зіставлення їх зі змістом запитань і завдань з відповідями інших учнів привчає школярів до самоконтролю, формує їх самооцінку.

Постановка запитань активізує учнів, дозволяє залучати до роботи дітей з різною підготовкою, враховувати їхні індивідуальні можливості.

Бесіда як метод навчання поділяється на види, до неї ставляться вимоги та має свої особливості щодо використання на уроках у початковій школі. Під час бесіди вчитель за допомогою системи цілеспрямованих питань підготовляє учнів до сприйняття нового матеріалу, на основі спостережень і життєвого досвіду молодших школярів спонукає робити висновки, узагальнення, здобуваючи при цьому нові знання. Бесіда дозволяє також забезпечити систематичне повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Проблемою розвивального потенціалу бесіди займалися: Ю.К.Бабанський, В.О. Онищук, А.М. Алексюк, І.Я. Лернер та інші. Були періоди, коли словесні методи займали панівне місце в системі методів навчання, хоча прогресивні педагоги (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, Й.Г. Песталоцці) доводили необхідність доповнення їх наочними і практичними методами.

Об’єкт дослідження - використання бесіди на уроках у початкових класах.

Предмет дослідження – дидактичні умови забезпечення розвивального потенціалу бесіди як методу навчання.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити ефективність використання методу бесіди на уроках у початковій школі.

Для досягнення поставленої мети, необхідно розв’язати такі завдання:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- виявити сутність методу бесіди, вимоги до її запитань;

- описати види бесіди у початковій школі;

- охарактеризувати особливості використання бесіди у початковому навчанні;

- експериментально перевірити методику використання бесіди на уроках у початкових класах та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; анкетування, бесіди та спостереження за навчальною учнів початкових класів; педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання, методи статистичної обробки отриманих даних.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Беседа как метод обучения на уроках в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.