ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

1.1. Мета і завдання екологічного виховання школярів

1.2. Форми і методи екологічного виховання

1.3. Екологізація навчальних предметів природничого циклу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

2.1. Еколого-дослідницька робота «Сім чудес Малинська»

2.2. Екологічний бумеранг

2.3. Екологічний тренінг «Шляхи розв'язання екологічних проблем»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

4) Екологічна гра «Битва із чудовиськом»

Обладнання: ручки, папір. Учитель. Страшні чудовиська водяться в основному в казках, але там завжди з'являється казковий принц, який перемагає їх. Уявіть собі, що і в нашому сучасному сві­ті є справді страшні сили. Наші«чудовиська» — це екологічні проблеми: кислотні дощі, озонові діри, відходи, парниковий ефект тощо. Боротися з ними дуже складно. Чи хочете ви стати прин­цом, який звільнить планету від небезпечних проблем? Ваша зброя — знання, а також здатність діяти відповідно до власної свідо­мості.

Хід гри

Учні об'єднуються у 2 коман­ди. Кожна складає список «чудо­виськ», якими буде «атакувати» іншу команду (у списках можуть бути однакові «чудовиська»). Піс­ля цього команди розпочинають «атаку». Наприклад: «Я — чудо­висько на ім'я «Озонова діра». Через мене на землю проникають прямі ультрафіолетові промені, які уражують усе живе». Інша ко­манда повинна одразу ж відреагувати: «А ми не боїмося тебе. Ми знищимо тебе голодом. Переста­немо годувати тебе фреоном та іншими речовинами, які руйну­ють озон. А до того часу, доки ти не зникнеш повністю, будемо обережнішими. Ми не користу­ватимемося аерозолями, розчин­никами, не засмагатимемо під прямими сонячними проме­нями».

Чим більше такої «зброї» при­думають учні, тим скоріше зни­щать «чудовисько». Дуже важли­во, щоб у грі активно брали участь усі діти, розвиваючи та­ким чином уміння захищати власну думку, а також набуваю­чи нових знань.

Таким чином, пропоновані


ВИСНОВКИ

Найважливішим завданням екологічної освіти є встановлення пріоритетності екологічних знань, оскільки всі інші науки спрямовані лише на розробку технологій, і тільки екологія спроможна організувати їх у систему, яка відповідатиме законам Природи.

Першим і найважливішим стратегічним завданням екологічної освіти і виховання слід вважати формування відповідального ставлення до всього живого. Друге стратегічне завдання — пізнання природи, існування якої не залежить від людської свідомості. Бо саме це пізнання створює всі необхідні передумови для глобального (біосферного) мислення й екологічно обґрунтованих локальних дій, відповідно до конкретного природного середовища, де відбуваються дії. Воно також забезпечить глибоке розуміння якості середовища, яка визначається не технічними рішеннями, а якістю тієї роботи, яку виконують природні об'єкти (різноманітні форми життя), збереження і збільшення яких слід вважати найважливішим завданням локальних дій.

Виконання цих завдань передбачає досягнення трьох цілей.

Ціль перша. Формування екологічного світогляду.

Ціль друга. Утвердження у свідомості учнів думки, що життя може існувати винятково у формі цілого, а не частин.

Ціль третя. Освіта має здійснюватися у рамках раціонального природокористування. Ціль досягається в процесі переосмислення всього, накопиченого наукою. А переоцінювання цінностей дасть змогу перейти від світосприймання і світопідкорення до світорозуміння, що означає здатність мислити в рамках уявлень про істинний світ.

Пріоритетним екологічним зав­данням в освітянській галузі слід вва­жати пошук, розробку і впроваджен­ня в навчальних закладах таких моделей виховного процесу, коли екологічна культура особистості формується як морально-етична норма «особистіс­ного призначення», в доцільності якої дитина не сумнівається.

Ефективне екологічне виховання школярів передбачає оптимізацію змісту неперервної екологічної освіти школярів, використання міжпредметних зв’язків; удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне залучення школярів до природоохоронної роботи; формування мотивів відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, примножувати її багатства.

Важливого значення в екологічному вихованні учнів, вивченні довкілля, пізнанні його законів і впливу людини на стан навколишнього середовища має робота, яка проводиться безпосередньо в природі. Спостереження за живими об’єктами пробуджують в учнів інтереси, розвивають мислення та сприяють оволодінню практичними природоохоронними операціями.

На сьогодні з’явилося багато нових, досить ефективних форм організації практичної діяльності учнів з охорони довкілля. Серед них екологічні експедиції, тематичні екскурсії, екологічні табори, екологічні пости, екологічний моніторинг тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.БілявськийГ. О., ФурдуйР. С. Основи екологічних знань; Підручник.- К.: Либідь, 2005. - 288 с.

2.Бурак З.О. Клубні форми роботи в екологічному вихованні школярів / З.О. Бурак // Хімія. Біологія. - 2013. - Лют. (№ 12). – С. 20-21.

3.Возна Я. Зупинись, людино, подивись. Тиждень екології // Хімія. Біологія. – 2014. – №21. – С.19-23.

4.Гашенко I.O., Павленко АЛ. Технологія гуманітаризації навчання природничих дисциплін в загальноосвітній середній школі // Збірник наук. пр. «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки». -Київ-Запоріжжя - 2014. - Вил. 31.-С.183-189.

5.Екологічна освіта. 6 клас: Методичний посібник для вчителя / Л.С.Юглічек, Л.А.Мирна, Л.В.Зазуліна та ін. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 116с.

6.Екологічні стежки України. Живи, Земле!: Методичні матеріали / За ред. В.В.Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2013. – 196с.

7.Камелькова О. О. Виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи. - К, 2013.

8.КисельовМ. М.. Деркач В.Л., Толстоухол A.B. та ін. Концептуальні виміри екологічної свідомості. - К.: Вид. Царапан. 2013. - 312 с.

9.Клименко М. О. Екологія людини: Підручник, - К.: Видавничий центр «Акадсія», 2005. - 288 с,

10.Концепція екологічної освіти України. Бібліотека Всеукраїнської Екологічної Ліги. Серій «Екологічна освіта та виховання». - 2014 - № 9. - 32 с.

11.Методичні рекомендації до екологічного виховання школярів (цифри, факти, задачі, конфліктні ситуації, фенологічні й екологічні оповідання-загадки) / А.Й.Меремінський, А.О.Курій. – Рівне, 2005. – 31с.

12.Пруцакова О. Л. Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами дидактичної гри. - К., 2012.

13.Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. - К.- Луганськ; Альма-матер, 2014. -540 с.

14.Руснак Т.М. Форми і методи екологічного виховання в школі // Хімія. Біологія. – 2013. – №28. – С.1-25.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Экологическое воспитание учащихся на уроках и во внеурочное время

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.