Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ ДИДАКТИКИ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Математика, як один з головних предметів вивчення в початковій школі 5

1.2. Основні принципи навчання математики молодших школярів 7

1.3. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах 20

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 22

2.1. Особливості використання методів навчання на уроках математики 22

2.2. Ігри та цікаві пізнавальні завдання – обов’язковий компонент уроку математики в початковій школі 25

2.3. Цікавий урок математики – запорука успіху 32

ВИCНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. До предмету математика в початковій школі також ставляться загальноосвітні, виховні, практичні завдання і розвиваючі.

Загальноосвітнє завдання навчання математики полягає в тому, що необхідно забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних в повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності; формування уявлення про число, арифметичні дії, величини, геометричні фігури і їх властивості, числові рівності і нерівності, розвиток навичок усних і письмових обчислень та вміння розв’язувати текстові задачі.

Закономірності навчання є лише теоретичною основою для розробки й удосконалення уроку. Практичні настанови закріплені у принципах навчання, а реалізуються через дидактичні правила.

У принципах відбиваються нормативні основи навчально-виховного процесу, тому вони є обов'язковими і втілювати їх слід комплексно, тобто не послідовно один за одним, а одночасно, органічно, нерозривно.

За допомогою дидактичних правил реалізації принципів навчання теорія поєднується з практикою, правила безпосередньо випливають із принципів, вони часто відбивають новий досвід. Педагогічні дослідження свідчать, що молоді вчителі часто не вміють практично втілювати вимоги принципів, тому нижче не лише розкривається суть принципів, а й наводяться правила їх реалізації.

До основних принципів навчання математики у початкових класах належать: принцип свідомості, принцип наочності, принцип систематичності, принцип міцності, принцип доступності, принцип науковість навчання, а також принцип зв'язку теорії з практикою.

Система принципів дозволяє представити всі сторони розвитку дитини в навчанні.

Для викладання математики молодшим школярам передбачається урахування сучасних тенденцій розвитку математичної освіти, нової парадигми початкової математичної освіти, теоретичного доробку щодо впровадження новітніх технологій та реалізації особистісно-зорієнтованого навчання. У працях М.В. Богдановича, Л.М. Дутко, М.В. Козака, Г. Копернік, Я.А. Короля, Л.П. Кочиної, Н.П. Листопад, В.М. Московченко, Л. Штабової досліджуються питання програмового забезпечення процесу навчання математики за різними методичними підходами.

Об’єкт дослідження – основні принципи навчання математики.

Предмет дослідження - навчально-виховний процес з математики в початкових класах.

Мета дослідження – визначення дидактичних умов і способів реалізації принципів математики в процесі навчання молодших школярів.

Завдання дослідження:

визначити основні принципи навчання математики молодших школярів;

розкрити освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах;

описати методи навчання на уроках математики;

дослідити роль гри та цікавих пізнавальних завдань, як обов’язкового компоненту уроку математики в початковій школі.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз джерел з досліджуваної проблеми шляхом вивчення педагогічної та методичної літератури; узагальнення і систематизація педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Принципы обучения математике младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.