Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 4

1.1. Сутність комп’ютерно-інформаційної технології 4

1.2. Педагогічні основи використання комп’ютерно-інформаційних технологій навчання в початковій школі 8

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 14

2.1. Шляхи використання інформаційних технологій на уроках природознавства в початкових класах 14

2.2. Використання мультимедійних презентацій, методичні рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій 17

2.3. Специфіка і структура мультимедійного уроку в початковій школі. Типи мультимедійних уроків 21

2.4.Методика використання електронних навчальних посібників 24

2.5 Аналіз результатів дослідження 29

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Визначальною особливістю змін, які відбуваються в освіті України, є перехід до спрямованого формування у суб’єктів навчання здатності творчо діяти, застосовувати знання і досвід на практиці. Зміна цілей навчання визначає необхідність коригування змісту і методик навчання, спрямованого на забезпечення формування світогляду, ціннісних орієнтацій, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема персональним комп’ютером (ПК); здатності до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності.

Впровадження ІКТ в початкову освіту перебуває у стадії становлення. Причому, і це є визначальною особливістю для всіх навчальних предметів, спостерігається достатньо жорстка кореляція між результатами навчання у початковій школі та відповідною підготовкою вчителя.

Важливою складовою процесу формування в учнів світогляду, основи якого мають бути закладені у початковій школі, є знання про природу та суспільство, закони, яким підкоряються природні й суспільні явища та відповідні методи пізнання. Зазначені об’єкти вивчення не завжди можна відтворити і дослідити безпосередньо – це пояснюється прихованістю процесів, що відбуваються, їх багатовимірністю в просторі й часі. Незамінними в навчанні є сучасні (аудіовізуальні, мультимедійні) засоби наочності, електронні щоденники спостережень, календарі природи та інші електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП), які забезпечують нові можливості формування в молодших школярів основ наукового світогляду.

Дослідження вченими проблеми змісту і методів початкового навчання (Т.Байбара, Н.Бібік, М.Вашуленко, І.Ґудзик, О.Савченко, О.Хорошковська та ін.) показали ефективність використання комп’ютерних технологій у навчанні молодших школярів. Як зазначають науковці, ІКТ допомагають активізувати навчальний процес, розвивають в дітей спостережливість, пам’ять, увагу, мислення; збуджують інтерес до навчання; створюють умови для розв’язання завдань різних напрямів виховання тощо.

Об’єктом дослідження є процес навчання природознавству молодших школярів.

Предметом – методика проведення уроків природознавства із використанням засобів навчання на основі КІТ.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка доцільності застосування інформаційних технологій у процесі вивчення природознавства у початковій школі.

Мета дослідження зумовила необхідність виконання таких завдань:

- здійснити аналіз наукових праць і визначити взаємозв’язок розвитку інформаційних технологій навчання та їх застосування на уроках у початковій школі;

- виділити основні аспекти вивчення природознавства із застосуванням комп’ютерних засобів навчання;

- розробити рівні педагогічної компетентності учителів початкової школи у контексті використання КІТ;

- розробити конспекти уроків, дидактичні ігри із використанням електронних засобів та експериментально перевірити їх ефективність.

Гіпотеза дослідження: систематичне застосування КТ у процесі навчання сприятиме підвищенню пізнавального інтересу учнів до уроків природознавства.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; анкетування, бесіди та спостереження за навчальною учнів початкових класів; педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання природознавству з використанням ІКТ.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків.

Закрыть

Возможности использования компьютерно-информационных технологий на уроках

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.