Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. РОБОТА З УЧНЯМИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ 6

1.1. Підготовка учнів до Всеукраїнської олімпіади з програмування 6

1.2. Доолімпіадний період 6

1.3. І етап олімпіади 7

1.4. ІІ етап олімпіади 7

1.5. Особливості організації та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з програмування 8

1.6. Класифікація АСМ-олімпіад 9

1.7. Особливості організації та проведення АСМ-олімпіад 10

1.8. Типові помилки учасника олімпіади при здачі розв’язків задач 12

1.9. Мови програмування 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 16

2.1. Етапи розв’язку задач з програмування 16

2.2. Аналіз умови задачі 18

2.3. Складання плану розв’язку задачі 20

2.4. Побудова математичної моделі та схеми розв’язку 21

2.5. Реалізація алгоритму 22

2.6. Тестування та відлагодження 24

2.7. Здача розв’язку 25

ВИСНОВКИ 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

ДОДАТКИ 29

Додаток А. Цикл уроків з теми «Допоміжні алгоритми» 29

Додаток Б. Компакт-диск з презентаціями до циклу уроків інформатики за темою «Допоміжні алгоритми» 54

ВСТУП

Актуальність вибору теми дослідження.

При виконанні олімпіадних завдань з програмування, написанні науково-дослідних робіт з інформатики на секціях МАН учні стикаються з різноманітними проблемами прикладної математики, подолати які неможливо без наявності ґрунтовної бази знань як з математики, так і з інформатики, а саме програмування. Для вирішення нетривіальних задач з програмування шкільного курсу інформатики недостатньо. Тому, учням-учасникам олімпіад, членам МАН потрібно постійно поглиблювати свій рівень знань в цій галузі. Програмування – один з предметів, в якому в повній мірі відчувається вплив практики на розуміння матеріалу. Тобто, для якісного засвоєння навчального матеріалу потрібно постійно тренуватися – розробляти алгоритми, писати програми, тестувати, аналізувати отримані результати, модифікувати існуючі алгоритми, займатися оптимізацією та інше.

Часто зустрічаються зовсім різні по своїй суті й по галузі застосування задачі, які з точки зору програмування передбачають роботу з однаковими структурами даних, або ж, взагалі, мають подібні алгоритми розв'язання. Постійна практика розв'язання задач з програмування натреновує учня таким чином, що він починає якісно класифікувати різні задачі, бачити спільні та відмінні елементи, одразу ж вносити можливі покращення в існуючі алгоритми розв'язання.

В шкільних закладах проводиться багато олімпіад з різних предметів. Та олімпіада з програмування — це олімпіада, в якій найкраще можна перевірити логіку, кмітливість, здатність до аналізу, синтезу, дедуктивне й індуктивне мислення конкурсантів. Саме ці якості є невід'ємними у молодих дослідників.

Олімпіада, як засіб навчання для молодих програмістів є гарною нагодою перевірити свій рівень знань, підготуватися, розширити свій кругозір, ознайомитися з новими технологіями, підходами в програмуванні, і надалі використовувати отримані знання та навички при написанні науково-дослідницьких робіт в МАН. Вчитель повинен володіти методикою підготовки учнів до розв’язування складних задач з програмування. Адже від цього залежить результативність його вихованців.

У шкільному курсі поглибленого вивчення інформатики у 10-11 класах у розділі алгоритмізації учні ознайомлюються з методами складання алгоритмів та їх аналізом, а саме з технікою програмування, основами теорії графів, динамічного програмування, обчислювальної геометрії. Метою роботи є розробка методичних рекомендацій щодо розв’язування задач підвищеної складності.

Об’єкт дослідження – процес підготовки учнів до участі в ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з інформатики в загальноосвітній школі на уроках інформатики та в позаурочний час.

Предмет дослідження – пізнавальна діяльність учнів під час поглибленого вивчення інформатики.

Мета роботи розкриття умов, необхідних для ефективної пізнавальної діяльності учнів у процесі поглибленого вивчення інформатики, з’ясування особливостей процесу управління такою діяльністю учнів при розв’язуванні задач підвищеної складності.

Відповідно до обраної теми було поставлено наступні завдання: вивчення літератури, присвяченої проблемі поглибленого вивчення інформатики в старшій школі та розв’язуванню олімпіадних задач; здійснено підбір олімпіадних задач підвищеної складності, проведено тестування їх розв’язків та розроблені методичні рекомендації щодо організації роботи над задачами різного рівня складності.

Під час написання курсової роботи було використано такі методи наукового дослідження – опрацювання літературних джерел, аналіз, синтез.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Перший розділ присвячено дослідженню проблеми підготовки та проведення різноманітних конкурсів та олімпіад з програмування. У другому розділі здійснено аналіз етапів розв’язку учнями задач підвищеної складності та наведено методичні рекомендації щодо розв’язування олімпіадних задач. 

Закрыть

Методика решения олимпиадных задач в школьном курсе углубленного изучения информатики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.