Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ» В КУРСІ ФІЗИКИ 9 КЛАСУ. 5

1.1.Структурний аналіз змісту розділу « Електричне поле » в курсі фізики 9 класу. 5 1.2.Класно-урочна система навчання з фізики. 7

1.3.Основні типи уроків з фізики та їх структура. 8

РОЗДІЛ II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У 9 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. 19

2.1. Аналіз підручників для 9 класу рекомендованих міністерством до використання у навчально-виховному процесі. 19

2.2. Аналіз теми «Електричне поле» за підручником 9 класу авторів Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. 21

2.3. Аналіз теми « Електричне поле » за підручником 9 класу авторів Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. 28

РОЗДІЛ III. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ» В КУРСІ ФІЗИКИ 9 КЛАСУ. 35

3.1. Методика навчання фізики в школі. 35

3.2. Розробка уроків фізики з теми « Електричне поле » в 9-му класі. 36

ВИСНОВКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55

ВСТУП

Фізика посідає важливе місце серед навчальних предметів основної школи, оскільки в процесі навчання фізики формується науковий світогляд учня, розвиваються його інтелектуальні та творчі здібності. Знання, отримані під час вивчення фізики, стають основою технічної грамотності людини, дозволяють використовувати результати фізичних досліджень і відкриттів для задоволення матеріальних та духовних потреб особистості.

Формування в учнів міцних знань з фізики вимагає пошуку нових та вдосконалення вже відомих методичних прийомів і засобів навчання, вдосконалення організації навчального процесу. В наш час головне завдання і проблема кожного вчителя - це залучення школярів до науки взагалі і фізики зокрема.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасна фізика вивчає величезну кількість різних процесів у природі. Не всі з них піддаються вивченню і поясненню з точки зору механізму процесу. Тим не менш наука йде вперед і загальні концепції існування природи відомі вже сьогодні. Якраз на цьому етапі перед вчителем і постала проблема створення таких методів пізнання, які б змогли пояснити непізнане і невідоме. У даній роботі мова піде про методику вивчення теми «Електричне поле» в 9-му класі шкільного курсу фізики.

Об'єктом дослідження є процес вивчення теми «Електричне поле» в шкільному курсі фізики в 9-му класі.

Предметом дослідження служать зміст, структура, методи і прийоми навчання при вивченні теми «Електричне поле» в шкільному курсі фізики.

Мета даної роботи : розглянути зміст, структуру й методику навчання електричного поля в школі; виявити особливості вивчення теми «Електричне поле» в школі; проаналізувати вікові особливості учнів; розкрити можливості вдосконалення навчання фізики; розробити рекомендації та методичні вказівки, щодо вивчення тем «Електричне поле».

Завдання : вивчити і проаналізувати наукову і навчальну літературу з теми «Електричне поле» в 9-му класі ; зібрати методичні рекомендації щодо вивчення даної теми; оцінити перспективи і подальший розвиток методики вивчення теми «Електричне поле» в шкільному курсі фізики.

Будь-яка педагогічна діяльність визначається метою. Тому вчитель фізики, готуючись до уроку, насамперед визначає, що він хоче досягти. На уроці учні повинні засвоювати новий матеріал: явища, закони, теорії, а також застосовувати їх в різних ситуаціях, в тому числі і виробничих. Із усвідомлення мети і повинна починатися підготовка вчителя фізики до уроку. Але цього не досить. Продумуючи структуру уроку, необхідно враховувати результати сучасних психолого-педагогічних досліджень, які показують, що в навчанні повинна переважати діяльність учнів. Вони повинні діяти з приладами, наочними посібниками, довідниками..

Сучасний урок – така форма взаємодії вчителя і учня, яка визначає характер їх спілкування, направленого на формування знань та вмінь учнів. Завдання вчителя – знайти прийоми, що забезпечують кожному учневі глибокі і міцні знання, які розкривають перед всіма дітьми шлях реалізації їх індивідуальних внутрішніх ресурсів і наступний вихід на творчі начала в діяльності кожного школяра. Тому під час вивчення цих питань особливо доцільні такі прийоми викладання, як пов’язування теорії з практикою, узагальнення даних спостереження й експерименту, моделювання процесів, а також проведення аналогії між явищами макросвіту і мікросвіту. На таких уроках значно більшою мірою використовуються абстракції, моделі явищ, узагальнення й передбачення. Практична значимість роботи полягає в розробці конспектів уроків для даної тами, що сприяють підвищенню ефективності вивчення електричного поля в старшій школі.

Закрыть

Методика изучения раздела «Электрическое поле» в курсе физики 9-го класса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.