Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 2

Розділ 1. Ігрове моделювання як засіб активізації навчальної діяльності учнів на заняттях з культурологічних дисциплін 5

1.1. Історія виникнення і розвитку ігрового моделювання 5

1.2. Навчальна гра як поліфункціональне явище 9

1.3. Класифікація навчальних ігор 11

Розділ 2. Методика викладання уроку художньої культури в ЗОШ з теми «Паркова культура» 18

2.1. Методичні особливості традиційного уроку засвоєння нових знань 18

2.2. Методичні особливості проведення нетрадиційного уроку рольової гри «Чайна церемонія» 27

Висновки 37

Список використаних джерел 40

Додатки 43

Вступ

Стрімке зростання інформатизації суспільства, швидкий розвиток науки, техніки і виробництва, що відбуваються нині в усьому світі й в Україні, зокрема потребують якісного піднесення інтелектуального потенціалу підростаючого покоління. Тому перед системою освіти постає завдання надзвичайної ваги: домогтися того, щоб кожен, хто ходить до школи чи вищого навчального закладу, виріс не лише здоровою людиною, а й свідомим, ініціативним, творчим членом суспільства.

Одним з найперспективніших шляхів удосконалення педагогічної діяльності вчителів, озброєння учнів і студентів необхідними знаннями, уміннями і навичками є впровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання. Навчати по-новому набагато складніше, проте й важливіше. Активні методи навчання, серед яких провідну роль покликані відігравати навчально-педагогічні ігри, дають змогу формувати знання, професійні вміння та навички учнів шляхом залучення їх до інтенсивної пізнавальної діяльності.

Останнім часом розробляється низка праць, які переконливо обґрунтовують доцільність застосування в навчальному процесі ігрового моделювання і пропонують багатий ігровий матеріал з розв'язання педагогічних задач та психолого-педагогічних ситуацій в умовах, наближених до реальних, що, по-перше, свідчить про цінність гри як методу навчання не лише школярів і студентів, а й педагогів, а по-друге, підтверджує тенденцію зближення процесу навчання з життям, потребу озброєння студентів і учнів саме тими знаннями, які стануть їм у пригоді у майбутній практичній діяльності.

Головним рушієм розвитку методики викладання різних предметів в т.ч. з циклу культурологічних дисциплін є пошук нових форм, методів і прийомів, які відповідали б вимогам сучасного навчального процесу. Це однаковою мірою стосується і навчально-педагогічних ігор.

Об'єкт дослідження: ігрове моделювання навчального процесу.

Предмет дослідження: ігрове моделювання як метод викладання культурологічних дисциплін.

Мета: теоретично обґрунтувати, проаналізувати особливості ігрового моделювання як ефективного методу викладання культурологічних дисциплін.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання :

дослідити історію виникнення і розвитку ігрового моделювання;

теоретично обґрунтувати соціальне та психолого-педагогічне значення гри і її основні функції в процесі навчання;

розкрити вплив гри на розвиток активізації навчальної діяльності учнів;

розробити методичні рекомендації щодо використання навчально-педагогічних ігор на заняттях з історико-культурологічних дисциплін.

При написанні курсової роботи було використано ряд педагогічних підручників та посібників, словники та енциклопедичні довідники. Так, П. М. Щербань у навчальному посібнику «Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах» розробив ефективну методику створення і проведення навчально-педагогічних ігор, яка дає змогу застосувати їх не лише ВНЗ, а й у школах, на семінарах учителів, а також в інститутах післядипломної освіти. Автор також висвітлив історію розвитку ігрового моделювання, розкрив значення ігри у процесі навчання [28].

У посібнику Волкової Н.П. «Педагогіка» подана детальна класифікація навчальних ігор [6]. Кожемяка О.Л. у збiрнику «20 ігор з історії Стародавнього світу» подає ігри, які допоможуть вчителю в нетрадиційній ігровій формі перевірити знання учнів з теми, а учням виявити розум і кмітливість [12].

Особливої уваги у дослідженні рольових ігор у навчальному процесі заслуговують роботи класиків-педагогів В.Сухомлинського [25], К.Задорожного, Т.Шевчука та ін.

Структура роботи визначена її змістом, метою та поставленими завданнями.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку

використаної літератури.

У вступі обґрунтовується вибір теми курсової роботи, визначається мета і завдання, предмет і об’єкт, а також короткий огляд джерельної бази.

У першому розділі розглянуто ігрове моделювання як засіб активізації навчальної діяльності, досліджено історію виникнення і розвитку ігрового моделювання, проаналізовано соціальне та науково-педагогічне значення гри та основні функції, які вона виконує у процесі навчання.

Другий розділ містить розробки традиційного уроку засвоєння нових знань та нетрадиційного уроку з використанням ігрових технологій з навчальної дисципліни художньо-естетичного циклу «Художня культура» з теми «Паркова культура» за програмою «Художня культура» для 11 класів, розробленою Л. М. Масол та Н. Є. Миропольською.

У висновках зроблені узагальнення і підведені підсумки.

Обсяг роботи 45 сторінок, список використаних джерел складає 29 одиниць. 

Закрыть

Игровое моделирование - эффективный метод преподавания культурологических дисциплин

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.