Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Поняття виразності мовлення 5

1.2. Розвиток мовлення у дошкільному віці 13

1.3. Специфіка засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства 20

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ 25

2.1. Дослідження рівня сформованості виразності мовлення у дошкільників 25

2.2. Методика формування виразності мовлення у дошкільному віці 28

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 38

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток мовлення дітей – одна з головних проблем дошкільної педагогіки. Її актуальність обумовлена пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законом України «Про дошкільну освіту», «Базовим компонентом дошкільної освіти», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, вдосконалення форм, методів, засобів і методики навчання дітей рідної мови, формування культури мовленнєвого спілкування.

Дошкільний вік – це період активного засвоєння дитиною мови, становлення й розвиток усіх боків мовлення – фонетичного, лексичного, граматичного, зв’язного, засвоєння його виразності та образності. Крім того, повноцінне оволодіння рідною мовою в дошкільному віці – необхідна умова вирішення завдань розумового, естетичного й духовно-морального виховання, засвоєння культури свого народу, національних та загальнолюдських цінностей у максимально сенситивний період розвитку.

Засвоєння виразності мови – залежить від розвитку у дитини сприйнятливості до засобів інтонації, тобто вміння відчувати виразність чужої мови, її внутрішній світ. Уже в ранньому віці діти добре розуміють і відчувають різні інтонаційні відтінки мови (оклик, запитання, наказ, радість, сум, гнів, незадоволення), це відбивається на поведінці дитини, її реакціях. Діти вчаться розуміти синоніми, епітети, метафори, які вживаються в рідній мові.

Вільне володіння словом, розумінням його значення, виразність, точність слововживання є необхідними умовами освоєння граматичного ладу мови, звукової сторони мови, а також уміння самостійно будувати зв'язне висловлювання.

Проблема виразності мовлення досліджувалася психологами (В. Артемов, К. Ізард, А. Ковальов, С. Рубінштейн, О. Чебикін, П. Якобсон та ін.). Засоби виразності в мовленні, що звучить, виступили об’єктом досліджень багатьох учених (О. Аматьєва, С. Боднар, О. Говалешко, Б. Головін, Г. Дідук, Г. Колшанський, Л. Кулибчук, О. Потебня, О. Реформатський, Ю. Руденко, З. Семенова, Н. Черемсина, Л. Щерба та ін.).

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови та засоби формування виразності мовлення у дошкільників.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови та засоби формування виразності мовлення у дошкільному віці.

Завдання дослідження:

розкрити поняття виразності мовлення;

визначити особливості розвитку мовлення у дошкільному віці

розкрити специфіку засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства

провести дослідно-експериментальне дослідження розвитку виразності мовлення у дошкільників та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження – теоретичні: вивчення, аналіз й узагальнення психолого-педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження, анкетування, бесіда, аналіз навчально-виховних планів, програм; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний етапи); статистичні: кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Средства формирования выразительности речи в дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.