Дидактические взгляды выдающихся педагогов и их использование в методике преподавания культурологических дисциплин

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ НА ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 5

1.1. Методологічні підходи до проблеми формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти 5

1.2. Культурологічні ідеї у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 8

1.3. Проблеми естетичного виховання в педагогічній спадщині А. Макаренка 12

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ПОГЛЯДІВ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 18

2.1. Умови розвитку методологічної культури майбутнього вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського 18

2.2. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлннського в контексті вдосконалення духовного становлення студента 26

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах реформування системи вітчизняної освіти істотно змінилися вимоги до професійної підготовки та педагогічної діяльності вчителя, що зумовлено новим змістом навчальних програм, появою інноваційних педагогічних технологій. переходом від репродуктивних до творчо-продуктивних форм організації навчання. Відтак, сучасні вимоги до особистості майбутнього вчителя також якісно змінилися, передбачають його здатність на високому рівні організовувати навчально-виховний процес, вести самостійні наукові дослідження, опановувати новими технологіями та інформаційними системами, узагальнювати передовий педагогічний і методичний досвід, критично оцінювати результати власної роботи, творчо працювати над власним самовдосконаленням.

Нині домінантою суспільства XXI століття стало звернення до культури та духовного світу людини. Відбувається орієнтація на культуру як важливий чинник духовного оновлення суспіль­ства в цілому і окремої особистості зокрема. В умовах доко­рінного оновлення всіх сфер, зокрема й освіти, культурного й національного відродження перед педагогічною наукою постає чимало нових вимог, серед яких важливе місце займає проблема нарощення культури навчальної діяльності.

Дійсно, серед основних проблем сьогодення виховання культури молоді посідає одне з головних місць. Вирішення даної проблеми суспільство традиційно покладає на освітній заклад, оскільки освіта виконує культурологічну функцію, що передбачає оновлення змісту на засадах його гуманітаризації, цілеспрямованого використання надбань української та світової культури.

Формування нової системи освіти та виховання на культу­рологічних принципах неможливе без ретельного вивчення спадщини відомих діячів освіти та науки минулого. Система­тизація, аналіз, узагальнення та творче використання найкра­щих традицій світової педагогіки в умовах сьогодення сприя­тимуть обґрунтуванню теоретико-методологічних засад вітчиз­няної педагогіки. Істотне значення для розвитку української педагогіки матиме використання в її теорії і практиці кращих ідей педагогів-класиків: Я.М.Коменського, Л.М.Толстого, A.С.Макаренка, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, Г.С.Ско­вороди, С.Ф.Русової, С.Т.Шацького та інших.

Об’єкт дослідження - процес навчання культурологічних дисциплін

Предмет дослідження – культурологічні погляди видатних педагогів.

Метою курсової роботи є висвітлення ідей видатних педагогів та їх використання в методиці викладання культурологічних дисциплін.

Для досягнення мети розв’язувались такі завдання дослідження:

Дослідити методологічні підходи до проблеми формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти;

Розкрити культурологічні ідеї у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського;

Розглянути особливості використання поглядів В.О. Сухомлинського у методиці викладання культурологічних дисциплін.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Дидактические взгляды выдающихся педагогов и их использование в методике преподавания культурологических дисциплин

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.