Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. 5

1.1. Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах. 5

1.2. Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів. 10

1.3. Специфіка навчальної мотивації студента. 16

1.4. Професійна мотивація. 25

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ  31

2.1. Опис методики та процедури дослідження. 31

2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 33

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 42

ДОДАТКИ.. 44

ВСТУП

Актуальність теми. Потреба в пізнанні - одна з головних людських потреб, на основі якої відбувається освоєння індивідом багатовікового людського досвіду. У різні періоди життя людини змінюються об'єкти його інтересу, форми і способи придбання знань, проте потреба в пізнанні як внутрішньо властиве людині властивість, з роками не тільки не притупляється, але і отримує свій подальший розвиток.

Останніми роками в психологічній науковій літературі питанням мотивації учбової діяльності приділяється особлива увага. Це не випадково, оскільки питання про мотиви - це по суті питання про якість учбової діяльності. Переважання зовнішніх, утилітарних мотивів веде до того, що учення набуває формальний характер, відсутній творчий підхід, самостійна постановка учбових цілей. Відомо, що саме негативне або байдуже відношення до учення може бути причиною низької успішності або неуспішності учня.

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти є побудова такого процесу учення, який міг би бути основою формування мотиваційної сфери учнів.

У зв'язку з цим виникають суперечності між існуючим станом мотивації учення у студентів вузу і сучасними вимогами до їх учбової активності; між потребами практики в науково-обгрунтованих рекомендаціях по управлінню мотиваційною сферою студентів і відсутністю достатніх для цього науково-психологічних знань.

Формування повноцінної особистості студента має важливе практичне значення. Це підкреслюється науковими працями низкою авторів Формування особистості людини відбувається у продовж всього її життя, а саме у вищій школі закладаються основні особисті якості фахівця, у подальшій професійній діяльності відбувається «подальша шліфовка як особистості». До числа найважливіших якостей особистості сучасного фахівця можна віднести ініціативу та відповідальність, спрямованість до новаторських рішень, потреба у постійному оновленні своїх знань.

В процесі навчання студент зштовхується з низкою проблем психолого-педагогічний аспект яких зв’язаний з пристосуванням до нової дидактичної ситуації, принципово відрізненої від шкільної формами та методами організації учбового процесу. Ця новизна та пов’язані з нею труднощі створюють свого роду дидактичний бар’єр, який повинен бути подоланий. З цього слідує, що у розвитку особистості майбутнього фахівця важливе значення має формування позитивних мотивів та дійсних цілей, оскільки мотиви та цілі являються важливими детермінантами діяльності.

Структура мотивів студента, сформована у час навчання, стає стержнем особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток позитивних навчальних мотивів - невід'ємна складова частина виховання особистості студента.

Об’єкт дослідження – навчальна діяльність студента.

Предмет дослідження – динаміка навчальної мотивації упродовж вузівського навчання.

Метою дослідження є психолого-педагогічні проблеми формування мотивів навчання у студентів.

Завдання:

1. Визначити мотивацію учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах.

2. Охарактеризувати мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів.

3. З’ясувати специфіку навчальної мотивації студента.

4. Визначити професійну мотивацію.

5. Експериментально дослідити рівень професійної мотивації студентів.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Психолого-педагогические проблемы формирования мотивов учения у студентов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.