Организация работы с дошкольниками над развитием креативности, творчества, поисково-исследовательской деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ 1. Розвиток творчих здібностей у дошкільників. 6

1.1. Формування творчих здібностей у дошкільників. 6

1.2. Творче конструювання розвиває інтелект. 15

Розділ 2. Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку. 21

2.1. Креативність як базова якість особистості 21

2.2. Виховання креативної особистості через розвиток її творчих здібностей  25

2.3. Розвиток креативності дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність  26

2.4. Формування пізнавальних видів діяльності дітей у природі 27

Висновок. 32

Список використаних джерел. 35

Додатки. 37

Вступ

Актуальність теми. Дошкільне дитинство - це особливий вік, коли дитина відкриває для себе світ, коли відбуваються значні зміни у всіх сферах її психіки: когнітивної, емоційної, вольової і які виявляються в різних видах діяльності: комунікативної, пізнавальної, перетворювальної. Це вік, коли з'являється здатність до творчого вирішення проблем, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

У системі освіти творчі можливості, закладені в кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Дошкільний вік закладає підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначає сталий напрямок цього процесу. Креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання та розвитку творчої активності, де педагог і дитина мають сприяти умовам для самореалізації, прагнуть отримати творчий продукт інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Розвиток креативності як здатності до творчості набуває сьогодні такої значущості тому, що вона є базовою якістю особистості дошкільника, її ядром, центральною характеристикою. Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі» вперше в освітньому просторі України заявила, що креативність - одна з пріоритетних ліній розвитку дитини. [1, 7]

Основним завданням розвитку креативної освіти є вдосконалення можливості дитини діяти самостійно, на власний розсуд, ініціативно, творчо. Сприяти вияву вигадки й логіки на різних етапах діяльності - у виборі мети, доборі засобів їх досягнень, способі долання труднощів, оцінці досягнень. Розвивати в дітей критичні ставлення до оточуючої дійсності, вміння помічати життєві суперечності, виявляти інтерес до нового, надзвичайного. Виховувати зацікавленість до проблемних ситуацій, дослідництва, експериментування, спостереження, розв'язування життєвих задач.

У своїй роботі кожен вихователь прагне створити умови для розвитку достатньо високої самооцінки дошкільників. Правильна самооцінка є визначальним фактором ставлення позитивної «Я - концепції особистості». Самооцінка формується та змінюється протягом всього дошкільного віку. З метою розвитку самооцінки потрібно вихователеві використовувати можливі діагностики, психологічні тренінги (для формування навичок взаємодії та розвитку рефлексії), вправи, анкетування.

Життя доводить, що в умовах, які весь час змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина гнучка, креативна, здатна використовувати нові ідеї та задуми. Важливо організовувати діяльність дітей так, щоб через дослідницьку діяльність, розв'язання проблемних завдань, різноманітні дії з об'єктами діти одночасно оволодівали новими знаннями, вміннями та навичками. Останнє тісно пов'язано з практичними перетвореннями об'єктів природи, які набувають характеру експериментування, нескладної пошуково-дослідницької діяльності. Завдяки такому пізнанню природи під керівництвом вихователя дітьми здійснюється досить глибока самостійна діяльність дітей з об'єктами та явищами, відбуваються: їх різноплановий аналіз, порівняння, зіставлення.

Дошкільники із задоволенням приймають участь у дослідах, спостереженнях за об'єктами, які розвивають пам'ять, увагу, вчать логічно мислити.

Дитина не може споглядати, вона прагне активної взаємодії з навколишнім середовищем. Безпосередній контакт дитини з предметами дає змогу малюкові пізнати ті властивості, якими вони різняться. А це, у свою чергу, породжує у дитини безліч питань. Отже, світ, який ледь відкрив свої таємниці, пробуджує у маленької людини допитливість, бажання пізнати більше. Ми вважаємо, що тема нашого дослідження є актуальною ще й тому, що вона відповідає вимогам «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» щодо «Організації життєдіяльності дошкільника».

«Мета роботи» - активізації знань дітей у процесі ознайомлення з навколишнім середовищем; формувати вміння здійснювати елементарну прогностичну оцінку своїх майбутніх результатів; розв'язувати нові завдання, досягати незвичних результатів; формувати значущість усіх компонентів: пояснення, дослід, робити припущення, висувати гіпотези, висновки.

«Об'єкт дослідження» - процес роботи з дошкільниками над розвитком креативності, творчості, пошуково-дослідної діяльності.

«Предмет дослідження» - умови впровадження методів пошуково- дослідницької діяльності, експериментування, спостережень й інших засобів розвитку творчості дошкільників.

Гіпотеза дослідження: використання різних методів на заняттях, прогулянках, в іграх буде ефективно впливати на творчий розвиток креативної особистості за умов: врахування вихователем індивідуальних та вікових особливостей дітей; створення розвивально-предметного середовища, створення емоційно-доброзичливої атмосфери у групі.

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати навчально-методичну літературу, розкрити сутність понять «творчість», «креативність», «саморозвиток», «пошуково- дослідницька діяльність», «експериментування», «спостереження».

2.Розглянути умови та шляхи формування пізнання творчого саморозвитку креативної особистості.

3.Теоретично обґрунтувати необхідність розвивати творчість і креативність, пошуково-дослідницьку діяльність дошкільників.

4.Експериментально перевірити ефективність розвитку творчості і креативності, пошуково-дослідницької діяльності в дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; психолого-педагогічні спостереження за навчальною роботою вихованців;; вивчення дошкільної документації; педагогічний експеримент - формувальний етап.

Експериментальна база дослідження: Привільнянський дошкільний заклад «Веселка» діти п'ятого-шостого року життя.

Практичне значення роботи: навчити дошкільників в різних видах діяльності спостерігати, досліджувати, уявляти і фантазувати.

Закрыть

Организация работы с дошкольниками над развитием креативности, творчества, поисково-исследовательской деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.