Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Проблема розумового виховання  дошкільників у психолого-педагогічній науці 5

1.2. Зміст та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку. 10

1.3. Засоби розумового виховання. Роль гри для розумового розвитку дитини молодшого дошкільного віку. 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 26

2.1. Аналіз рівнів розумового розвитку дітей молодшого дошкільного віку (констатувальний етап) 26

2.2. Основні методи розумового виховання молодших дошкільників засобами дидактичних ігор (формувальний етап) 32

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження (контрольний етап) 41

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 46

ДОДАТКИ.. 48 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Всебічний розвиток особистості дитини забезпечується єдністю морального, розумового, естетичного і фізичного виховання. Розумове виховання виступає не тільки як оволодіння знаннями і способами розумової діяльності, але і як формування певних якостей особистості дитини.

Розумове виховання - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування у дошкільнят системи елементарних знань і умінь, способів розумової діяльності, а також на розвиток здібностей дітей і потреби в розумовій діяльності. Метою розумового виховання є підвищення рівня загального розвитку дошкільників. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв'язки предметів.

Розумове виховання забезпечує необхідний рівень розвитку дитини під час систематичного навчання, в іграх і на заняттях, у повсякденному житті. Визначальну роль при цьому відіграє спілкування з дорослими і власна пізнавальна діяльність. Особливої уваги батьків і педагогів потребує формування у дітей основ культури розумової праці, що є передумовою високопродуктивної інтелектуальної діяльності в дорослому віці.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема вона знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва, Л.Артемова, П.Поніманська.

У дослідженнях Т.І.Бабаєвої, Л.А.Венгер, Н.Ф. Виноградової, А.В.Запорожця, А.А.Люблінської, А.І.Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те, що діяльність повинна ставити дитину перед необхідністю направляти свою розумову активність на пошук та використання наявних у неї знань і дій для вирішення нового завдання.

Об’єкт дослідження розумовий розвиток дітей молодшого дошкільного віку.

Предмет дослідження розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей розумового виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити сутність та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку;

- визначити засоби розумового виховання дошкільників;

- дослідити значення гри для розумового розвитку дитини молодшого дошкільного віку;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Умственное воспитание детей младшего дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.