Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи мотивів і мотивації у трудовій діяльності дітей. 6

1.1. Мотивація і діяльність. 6

1.2. Мотив досягнення успіху. 10

1.3. Особливості мотивації трудової діяльності дітей. 13

1.4. Вміння і навички у структурі трудової діяльності дитини. 18

Розділ 2. Експериментальне дослідження виявленнямотиву досягнення успіху у трудовій діяльності дітей. 26

2.1. Завдання та методика дослідження. 26

2.2. Інтерпретація результатів експерименту у виявленнімотиву досягнення успіху у трудовій діяльності дітей. 29

Висновки. 32

Список використаної літератури. 35 

Вступ

Актуальність роботи визначається сформированими в сучасному світі умовами, коли питання про мотивації дітей без перебільшення може бути названий одним з найважливіших . Незважаючи на всі зусилля педагогів , які зазвичай призводять до очевидного позитивного результату у навчальній та виховній роботі, доводиться стикатися з дітьми , які не вміють домагатися поставлених цілей, пасують перед труднощами, не вірять в успіх, навіть тоді, коли ймовірність його висока. У зв'язку з цим актуальним видається завдання з'ясувати, як же організувати освітній процес таким чином, щоб у ньому формувалася особистість з позитивною мотиваційною спрямованістю і з високим рівнем потреби в досягненні успіху. При формуванні навичок треба вчити дітей ясно уявляти собі результат вправляння, помічати помилки і їх виправляти. Важливо також навчати дітей змінювати способи засвоювання і виконання рухів та дій, що сприятиме вдосконалюванню здатності учня виробляти навички. Якщо учень не вміє змінювати способи виконання дій, то це приводить до зупинки в розвитку навички успішно виконувати завдання. Щоб дитина вміла змінювати і вдосконалювати способи дій, треба вчити її усвідомлювати ці способи, свідомо ставитися до автоматизованих дій і рухів, щоб включати і використовувати їх у нових видах дій, у новій системі рухів.

Очевидно, що проблему мотивації, зокрема формування спрямованості особистості на досягнення успіху, слід розглядати ширше, не обмежуючись питаннями тільки навчальної діяльності. Формування у дітей таких особистісних якостей, які допомогли б надалі досягти успіху в житті і реалізувати наявний особистісний потенціал, - одне з актуальних завдань на сьогодні.

Діяльність в широкому її розумінні - це взаємодія живого організму з середовищем, внаслідок якої організм задовольняє свої потреби, росте, розвивається. Життєдіяльність різних живих істот неоднакова. Вона залежить насамперед від тих умов, в яких живуть і діють живі істоти.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування особистості дошкільника та формування у нього мотиву досягнення успіху у трудовій діяльності дозволив встановити, що дана проблема є актуальною в педагогічній теорії і практиці і вимагає подальшого теоретичного осмислення.

Ряд показників працьовитості (усвідомлення мети діяльності і наполегливість у її досягненні; готовність доводити почату справу до кінця; прояв емоційно-позитивного ставлення до праці; адекватна оцінка результатів діяльності; акуратність, старанність, дбайливе ставлення до засобів і продуктів праці) найбільш успішно формуються в дошкільному і молодшому шкільному віці. Про це стверджують ряд дослідників: Г. Годіна [13], В. Логінова [22], Т. Маркова [23], Д. Сергєєва [34] та ін .). Несформованість їх на даному віковому етапі стає перешкодою у навчально-пізнавальної діяльності і подальшої адаптації в самостійної трудової діяльності.

Значення праці як чинника розвитку особистості дитини знайшло відображення в історії вітчизняної педагогіки: праці П. Блонського, А. Макаренко, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін [40].

Важливе значення мають дослідження Я. Неверович, Т. Маркової, які показали, що основним мотивом, що спонукає дітей до трудової діяльності, є їх бажання допомагати дорослим. У дошкільній педагогіці виділені три способи наближення дітей до праці дорослих: спостереження за працею, часткова допомога дітей дорослим і організація спільної діяльності дорослих і дітей (за Д. В. Сергєєвою [34]та іншими).

Важливими для написання курсової роботи стали ряд посібників, монографій та статей, що висвітлюють проблематику визначення мотиву досягнення успіху в трудовій діяльності дітей.

Так, в навчальному посібнику Т.В. Дуткевич «Дитяча психологія». Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника” [14] розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини.

У статті Ведмеденко Д. «Виховання у дітей старшого дошкільного віку звички до праці» [6] йдеться про суть системи виховної діяльності сім’ї та дошкільного навчального закладу, що полягає в організації поетапної цільової її побудови, згідно з віковими особливостями дітей, програмами виховання, їх змістом, формами, методами і прийомами опанування спеціальними знаннями, уміннями до праці у дітей старшого дошкільного віку.

У праці Урунтаева Г. «Практикум по детской психологи» [45] аналізується роль трудової діяльності у формування особистості дошкільника, розглянуті окремі методології, що дозволяють здійснити діагностику та дослідити це питання більш розширено.

Об’єкт роботи – мотив та мотивація у трудовій діяльностідітей.

Предмет дослідження – прояв мотиву досягнення успіху у дітей в сучасному світі.

Мета роботи – визначити, як проявляється мотив досягнення успіху у трудовій діяльності дітей дошкільного віку. У роботі, відповідно до даної мети, поставлені наступні завдання:

- Дослідити джерельну базу з даної проблеми;

Проаналізувати понття мотивації і діяльності;

Розглянути мотив досягнення успіху;

Простежити особливості мотивації трудової діяльності дітей;

Розглянути вміння і навички у структурі трудової діяльності дитини;

Здійснити експериментальне дослідження мотивів трудової діяльності дітей;

Розробити завдання та методику дослідження;

Зійснити інтерпретацію результатів експерименту у виявленні мотиву досягнення успіху у трудовій діяльності дітей.

Закрыть

Мотивы и мотивация в трудовой деятельности детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.