Педагогические условия формирования у учащихся начальных классов навыков безопасного выполнения трудовых операций

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ І ПРАЦІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 6

1.1. Психолого-педагогічні основи навчально-трудової діяльності молодших школярів  6

1.2. Створення безпечних умов праці учнів початкових класів на уроках трудового навчання. 10

1.3. Інструменти, прилади та інвентар уроків трудового навчання та вимоги безпечного користування ними. 13

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ОПЕРАЦІЙ.. 23

2.1. Організація та зміст експериментального дослідження. 23

2.2. Ігрові форми проведення інструктажів з техніки безпеки на уроках трудового навчання  у початкових класах. 26

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 33

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Трудове навчання є важливим засобом всебічного розвитку учнів, якщо воно побудовано правильно, з врахуванням вікових та фізіологічних особливостей учнів. Під час занять з трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з розумовою, адже учням доводиться розв’язувати цілий ряд творчих завдань, включаючи такі, як конструювання виробів, розробка технології їх виготовлення та ін. При цьому учні застосовують уже набуті знання, а також набувають нових знань. Таким чином, трудове навчання супроводжується напруженою розумовою діяльністю, що сприяє розвитку розумових здібностей учнів.

У процесі трудового навчання створюються умови й для морального виховання. Створюючи корисні речі, беручи участь в продуктивній праці, учні відчувають себе учасниками виробництва. Вони починають по-справжньому розуміти значення багатьох професій в нашому житті і поважати людей – представників цих професій.

Програмою передбачається навчання школярів виконанню різних трудових операцій при роботі з папером та картоном, природними матеріалами, тканинами та волокнистими матеріалами та ін. Під час роботи з різними інструментами особливу увагу слід звертати на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Всі уроки трудового навчання починаються з ознайомлення учнів з правил техніки безпеки. І до цього треба підходити творчо. Найкраще запам'ятовують діти ці правила, коли їх вивчення проводиться із застосуванням ігрових форм навчання, наочних посібників, виготовлення знаків безпеки.

Аналіз наукової психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить, що питання безпечних умов праці учнів початкових класів на уроках, зокрема трудового навчання, завжди були предметом інтересу вчених, таких як Я.Коменского, Я. Корчака, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, К.Ушинського та ін. Проблема формування навичок безпечного виконання трудових операцій досить повно розглядається і сучасними дослідниками: В. Давидовим, І. Веремійчиком, Н. Зубковою, О. Скрипченко, Г. Щукіною, В. Хорунжим.

З усього вищевикладеного ми бачимо, що питання cтворення безпечних умов праці учнів початкових класів на уроках трудового навчання, а також формування навичок безпечного виконання трудових операцій є дуже актуальними у педагогічній теорії і практиці. Це і зумовило вибір теми дослідження: “Педагогічні умови формування в учнів початкових класів навичок безпечного виконання трудових операцій”.

Об’єкт дослідження – процес формування навичок безпечного виконання трудових операцій на уроках трудового навчання в початкових класах.

Предмет дослідження – форми і методививчення правил безпечної роботи учнів початкових класів на уроках трудового навчання.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови формування в учнів початкових класів навичок безпечного виконання трудових операцій.

Гіпотеза дослідження – формування в учнів навичок безпечного виконання трудових операцій буде набагато ефективнішим, якщо у навчально-виховний процес впроваджувати удосконалену методику використання ігрових форм проведення інструктажів з техніки безпеки на уроках трудового навчання у початкових класах.

Завдання дослідження:

- з’ясувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній та методичній літературі;

- визначити безпечні умови праці учнів початкових класів на уроках трудового навчання;

- охарактеризувати інструменти, прилади та інвентар уроків трудового навчання та вимоги безпечного користування ними;

- розкрити методику використання ігрових форм проведення інструктажів з техніки безпеки на уроках трудового навчання у початкових класах;

- науково обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов для формування у молодших школярів навичок безпечного виконання трудових операцій на уроках трудового навчання.

Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань застосовано комплекс різноманітних методів: теоретичні– аналіз, порівняння й узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, статей у періодичних виданнях, матеріалів наукових досліджень з цієї проблеми; емпіричні– педагогічне спостереження, педагогічний аналіз, анкетування, методики діагностики, констатуючий і формуючий експерименти, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Педагогические условия формирования у учащихся начальных классов навыков безопасного выполнения трудовых операций

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.