Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ  ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ.. 5

1.1. Методика викладання природознавства як педагогічна наука, її призначення та зміст  5

1.2. Зародження природознавчої освіти, постановка її викладання у XVIII - XIX ст. 8

РОЗДІЛ 2. О.Я. ГЕРД – ЗАСНОВНИК МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА, ЙОГО НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА.. 16

2.1. Олександр Якович Герд – учитель за покликанням. 16

2.2. Вклад О.Я. Герда у розвиток методики викладання природознавства. 24

2.3. Методика проведення предметних уроків природознавства в початковій школі за системою О.Я. Герда. 28

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перетворення та зміни, що відбуваються у сучасному світі в контексті сталого розвитку, вимагають становлення нової системи освіти в Україні. Цей процес супроводжується значними змінами на всіх ступенях шкільної освіти. Відбувається зміна в освітній парадигмі: пропонується новий зміст навчання, нові підходи, нова поведінка. Все це спрямовано на формування людини нового покоління, здатної ухвалювати рішення і визначати подальший гармонійний розвиток з природою; людини, яка розуміє, що ступінь розвитку цивілізації визначається наявністю у неї моральних і духовних цінностей.

Останнім часом науковці все частіше звертаються до історичного досвіду, педагогічної спадщини, наукових концепцій педагогів минулого. Здійснюються ґрунтовні дослідження діяльності педагогів з метою творчого втілення їхніх ідей в освіту та виховання дітей.

Як зазначає О. Сухомлинська: «...звернення до творчої біографії є і традицією, й інновацією, бо збагачує й урізноманітнює наявні уявлення про історико-педагогічний процес, сприяє його новому прочитанню, а також відкриває нові грані, новий зміст, нові цінності цього процесу як важливі складові наукового дискурсу» [20, с. 37].

Зараз, мабуть, не знайдеться людини, обізнаної з методики викладання природничих дисциплін, яка б не знала ім'я Олександра Яковича Герда, але мало хто знайомий з основними віхами його життя, які вплинули на становлення Олександра Яковича як освітнього діяча, методиста природничих наук.

О.Я. Герд був родоначальником еволюційно-біологічного напрямку у викладанні методики природознавства. Він ставив питання про значення природних наук в системі шкільної освіти і відповідно з цим визначав зміст і методу викладання природознавства.

Багатогранна особистість О.Я. Герда, його різнопланова діяльність привертала увагу вчених в різні періоди розвитку вітчизняної науки. За життя про нього писали дуже мало. Лише після смерті в періодичних виданнях з'явилися спогади про педагога, некрологи, в яких описувалися основні віхи його життя, їх авторами були: П.І. Вейтберг, М.С. Дрентельн, М.К. Єрмолін, Д.Д. Семенов, О.М. Острогорський та інші. Пізніше з'явилися статті О.В. Казакової, М.І. Мельникова, Л.М. Ніконова, Ф.С. Олешкова, Б.Є Райкова, К.П. Ягодовського.

Об’єкт дослідження - освітній та виховний процес в початковій школі.

Предмет дослідження - система вивчення природознавства О.Я.Герда.

Мета курсової роботи - розглянути життєвий і творчий шлях видатного педагога; з'ясувати зміст і найважливіші напрями його науково-педагогічної діяльності та висвітлити систему О.Я.Герда про вивчення природознавства молодшими школярами.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- розглянути історичні аспекти розвитку природознавчої освіти та методики її викладання;

- ознайомитись з педагогічною діяльністю та спадщиною О.Я. Герда;

- розкрити вклад О.Я. Герда в розвиток методики викладання природознавства;

- дослідити основні аспекти системи викладання природознавства О.Я. Герда в сучасній школі.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Система О.Я. Герда об изучении естествознания младшими школьниками

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.