Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 5

1.1. Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів. 5

1.2. Різноманітність ігор на уроках природознавства. 9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА  ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ ПІД ЧАС УРОКІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 14

2.1. Методика проведення  дидактичних ігор на уроках природознавства. 14

2.2. Методика використання загадок, кросвордів та ребусів у навчанні природознавства. 18

2.3. Організація та аналіз результатів експериментального дослідження. 27

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Роль початкової школи в розв'язанні цього завдання вирішальна. У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків. У молодшому шкільному віці важливим засобом ефективної навчальної діяльності залишається дидактична гра. Завдяки їй розвиваються всі сторони психіки дитини, закладається фундамент для її шкільного навчання. У різні часи різні дослідники висували різні теорії і відстоювали різні погляди на гру.

Гра - це природна активність дитини. Тому її розвиток відбувається спонтанно, у відповідності з інтелектуальним дозріванням. При цьому зміст гри від чисто суб'єктивних побудов все більше наближається до адекватного відображення дійсності. В останній час у даному напрямку відбувається-процес зрушення від розгляду гри як проекції пізнавального розвитку до розгляду її як засобу пізнавального розвитку. У зв'язку з цим все більше уваги надається дослідженню характеристик гри, які б полегшили цей розвиток. Зокрема, досліджувались можливості різних типів сюжетно-рольової гри для розвитку мислительних процесів дітей. Такого виду дослідження дали поштовх до виникнення інтерпретації ігор як засобів, що полегшують навчання. У зв'язку з цим почалась інтенсивна розробка так званих навчальних ігор, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу [5, с. 141].

У сучасний період реформування освіти в Україні та врахування психологічних основ організації навчального процесу проблема розвитку молодших школярів загалом і в грі зокрема набуває особливого значення.

Дослідження вченими проблеми змісту і методів початкового навчання (Т.Байбара, Н.Бібік, М.Вашуленко, І.Ґудзик, О.Савченко, О.Хорошковська та ін.) показали ефективність використання дидактичних ігор у навчанні молодших школярів. Як зазначають науковці, гра допомагає активізувати навчальний процес, розвиває в дітей спостережливість, пам'ять, увагу, мислення; збуджує інтерес до навчання; створює умови для розв’язання завдань різних напрямів виховання тощо.

Об’єктом дослідження даної курсової роботивиступає методика організації ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Предметом дослідження є особливості ігрового матеріалу на уроках природознавства у молодших класах.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики організації та проведення ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Метароботи передбачає виконання таких завдань:

опрацювати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

описати сутність та роль гри у навчально-виховному процесі;

виявити особливості використання дидактичних ігор на уроках природознавства;

визначити умови ефективного використання ігрового матеріалу;

розробити сценарії уроків-ігор природознавства.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Использование игрового материала при изучении курса природоведения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.