Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 61

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ   6

1.1.  Інформаційні технології на уроках в початковій школі 6

1.2. Використання ПК на уроках математики. 11

1.3. Аналіз існуючих навчальних програм та методів їх використання у початковому курсі математики. 17

1.4. Аналіз Інтернет-ресурсів та методів їх використання на уроках математики в початкових класах. 20

1.5. Роль програмних засобів у вивченні математики у початковій школі 22

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 25

2.1. Використання комп’ютера в час вивчення нового матеріалу. 25

Розвивальна математична гра “Аладін”. 27

2.2. Використання комп’ютерної техніки в час узагальнення та систематизації знань  28

2.3. Використання комп’ютерної техніки для контролю знань. 33

2.4.  Аналіз результатів досліджень. 34

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 42

ВСТУП

Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Не секрет, що купуючи персональний комп’ютер, батьки тішать себе надією на розширення можливостей домашньої освіти для дитини – добре, що сьогодні достатньо навчальних ігрових програм. На дитину впливає сам процес роботи на комп’ютері: чи то навчальний, чи то ігровий. Насамперед – ритм і темп подачі інформації. Якщо він нав’язаний комп’ютерною програмою (програма вимагає від дитини, щоб вона швидше й інтенсивніше діяла, швидко приймала рішення тощо), така робота виснажлива і для центральної нервової системи, і для організму дитини загалом. Діти стомлюються і їх працездатність поновлюється лиш за тривалий час, а у деяких дітей навіть до кінця дня наступного дня відчувається втома – наслідок роботи за комп’ютером. Зміст – другий важливий чинник. Чи відповідає зміст комп’ютерних програм віковим психофізіологічним можливостям дитини, чи здатна вона сприйняти і зрозуміти те, що вимагає від неї комп’ютерна програма? На жаль, поки що в Україні комп’ютерні програми не проходять педагогічної, психологічної та гігієнічної експертизи. Тому вони не завжди відповідають морфологічним, функціональним та психологічним особливостям дітей певного віку.

На даний момент існує безліч комп’ютерних програм, які розвивають дитячий інтерес до навчання. Наприклад, «Сходинки до інформатики», “Cкарбниця знань» «Таблиця множення» і т. д. Обидві системи базуються на вікових обмеженнях і оцінюють ігри з огляду на їхню загальну прийнятність для дітей. Абсолютно на всі ігри наноситься спеціальне маркування, так званий рейтинг, що означає мінімальний вік, для якого цей продукт підходить. Власне, різницю між двома підходами видно навіть неозброєним оком.

Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики

Актуальність нашої теми в першу чергу пов'язана з тим, що останнім часом накопичене велика кількість комп'ютерних продуктів навчального призначення різної спрямованості і змісту, проте не існує методики їх практичного використання в шкільному навчальному процесі.

Створення методичної бази для використання навчальних комп'ютерних продуктів дуже важливе. У концепції Міністерства освіти указується, що специфічною особливістю комп'ютеризації школи є необхідність постачання комп'ютерів разом з прикладними програмами. Ці програми не слід замикати тільки на одному предметі - інформатиці. Вони повинні охоплювати всі основні шкільні дисципліни (фізику, хімію, географію, математику, біологію і ін.), оскільки таким чином можна хоч би частково компенсувати недолік навчальної техніки і наочної допомоги.

У даній роботі буде розглянута можливість застосування засобів ІКТ і прикладного програмного забезпечення для викладання математики в початковій школі.

Комп’ютер може бути використаний на різних етапах навчання математики, і це використання засноване насамперед на його графічних і обчислювальних можливостях. Суттєвою дидактичною особливістю навчання за допомогою комп’ютера є встановлення безпосередніх діалогів між учнем і комп’ютером, або трикутника : учень – комп’ютер – учитель, які допомагають розібратися в труднощах, що виникають у процесі вивчення предмету, уникаючи стресових ситуацій, організувати самостійне розв’язування задач, і дозволяють вчителеві спостерігати та контролювати якісний стан навчання

Застосування комп’ютерів у викладанні математики породжує нові форми навчання, специфічний навчальний зміст, нові цілі, що веде до появи інтегрованих міжпредметних комп’ютерних курсів, нових підходів до організації навчання та процесу формування знань, умінь та навичок учнів.

Досвід показує, що при вивченні окремих тем початкового курсу математики можна використовувати широке коло прикладних програм.

Контролюючі програми – це ПЗ, де закладено систему оцінювання знань, умінь і навичок учнів. За їхньою допомогою можна дати консультацію учню, вказати на допущені помилки, виправити ти відповідь, підказати, і в разі потреби зробити аналіз наявних знань та умінь. Для здійснення якісного контролю і корекції знань програмою можна передбачити багатоваріантність у межах заданого типу вправ, які, в свою чергу, мають бути різнорівневими, що відповідають ідеї диференціації навчання. .

Навчальні і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Об’єкт дослідження – вивчення математики в початкових класах за допомогою комп’ютерних програмних засобів навчання.

Предмет дослідження – програмні засоби навчання та Інтернет- ресурси як форма інтерактивного навчання молодших школярів.

Методи дослідження.

- теоретичні: аналіз наукової, психолого-педагогічної літератури та інформаційних джерел з обраної теми;

- практичні: спостереження, бесіда, результат діяльності.

Мета: провести аналіз форм використання програмних засобів навчання та використання Інтернет-ресурсів у початковому курсі математики; запропонувати найбільш ефективні форми і методи навчання математики молодших школярів із використанням комп’ютерної техніки.

Завдання курсової роботи:

1) аналіз інформаційних джерел з питань використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі ;

2) з’ясувати роль комп’ютерних програмних засобів навчання в процесі вивчення початкового курсу математики ;

3) розглянути теоретичні аспекти комп’ютерних програмних засобів навчання для інтерактивного навчання молодших школярів ;

4) вивчити можливі форми використання засобів ІКТ для навчання молодших школярів;

5) визначити ефективність Інтернет-ресурсів для вивчення початкового курсу математики ;

6) запропонувати ефективні форми роботи з дітьми та використання комп’ютерних програмних засобів навчання на різних етапах уроку при вивченні окремих тем початкового курсу математики

7) підготувати конспекти занять із використанням засобів ІКТ на уроках математики .

Закрыть

Методика информационно-коммуникационных технологий при изучении математики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.