Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Суть поняття самовиховання. Роль виховання у процесі самовиховання. 5

1.2. Роль самовиховання у розвитку особистості. Взаємозв’язок саморозвитку і самовиховання. 13

1.3. Самовиховання: умови та етапи здійснення. 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ.. 19

2.1. Формування навичок самовиховання у молодшому шкільному віці 19

2.2. Практична допомога педагога у самовихованні учнів молодшого шкільного віку  23

2.3. Класна година на тему "Про самодисципліну й самовиховання школяра"  29

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ.. 36

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. Одним із найскладніших видів діяльності, в яку включаються учні з педагогічних міркувань, є діяльність, спрямована на перетворення власної особистості, тобто самовиховання.

Спрямувати активність вихованця на створення власної особистості — значить перетворити його у співучасника процесу виховання, в його суб’єкта, зробити союзником у досягненні виховної мети. Мабуть, це є найскладніше завдання. Тільки за умови його вирішення до кінця реалізуються сутнісні сили двостороннього процесу виховання.

Найбільш дієвим і плідним є виховання, яке звертається до власних сил особистості, що виховується, і діє на останню не за допомогою зовнішнього впливу, а з середини.

Взаємодія, співробітництво з вихованцем у його вдосконаленні є найбільш органічною формою, яка об’єктивно покликана дати максимальний ефект. Адже кожна людина намагається ствердити своє Я, переживає потребу якнайповніше реалізувати себе у сфері людської діяльності та взаємин. Це намагання природне і для дитини.

Про діалектику становлення особистості влучно писав В.О. Сухомлинський. Він говорив про два народження людини. „Першого разу народжується жива істота, другого разу — громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, що бачить уже не тільки навколишній світ, а й саму себе”.

Педагог повинен поважати право вихованця бути суб’єктом власного розвитку. Одночасно пробудити у нього довіру до себе, бажання співпрацювати на шляху становлення його особистості.

Актуальність порушеної проблеми підтверджують праці сучасних педагогів - І. Беха, С. Карпенчук, С. Кириленко, В. Оржеховської, Д. Пенішкевич, В. Поліщук, В. Семиченко, Т. Хілько та ін. Сучасний стан демократизації, гуманізації, індивідуалізації освіти зумовив створення особистісно-орієнтованих моделей виховання особистості (М. Александрова, І. Бех, І. Якиманська), а також моделі самовиховних систем (Г. Селевко). Велику увагу проблемі духовного саморозвитку особистості приділено в концепції школи розвитку (О. Калугін, О. Киричук), метою якої є створення умов для самоактуалізації особистості учня і вчителя, реалізації дитиною своїх можливостей, розкриття індивідуальності.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є самовиховання школяра.

Предметом є дослідження особливостей вікових рівнів самовиховання особистості.

Мета курсової роботи полягає у вивченні проблеми самовиховання школярів та висвітленні особливостей педагогічного керівництва процесом самовиховання учнів початкових класів.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

виявити та опрацювати фахову літературу з теми курсової роботи;

розкрити сутність поняття "самовиховання";

визначити структуру самовиховання особистості;

охарактеризувати методику організації самовиховання молодших школярів у системі роботи вчителя.

Методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення, аналіз, синтез.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Педагогическое руководство самовоспитанием младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.