Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 64

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи навчання усного монологічного мовлення на матеріалі художнього тексту на старшому ступені середньої загальноосвітньої школи. 7

1.1. Психолого – лінгвістичні передумови використання коротких оповідань для навчання усного монологічного мовлення. 7

1.2. Психолого-лінгвістичні особливості усного монологічного мовлення. 23

Розділ ІІ. Методика використання художніх текстів при навчанні усного монологічного мовлення учнів старших класів. 34

2.1 Модель навчання усного монологічного мовлення на текстовій основі. 34

2.2 План-конспект уроку з домашнього читання у 10 класі середньої загальноосвітньої школи. 47

Висновки. 53

Список використаних джерел. 56

Додаток. 61

Вступ

Усне мовлення займає провідне місце в системі навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах. Проте роботу над розвитком усного мовлення можна вважати успішною лише в тому випадку, коли у школярів будуть сформовані навички та вміння усного непідготовленого монологічного мовлення.

Відповідно до вимог Програми для середніх загальноосвітніх шкіл [ 12 ], випускник повинен вміти здійснювати спілкування іноземною мовою для вирішення звичайних комунікативних завдань, що потребує обміну інформацією в межах знайомої тематики і діяльності; вміти підтримувати бесіду шляхом здійснення мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації; вміти застосовувати серії фраз та речень для здійснення монологічного висловлювання у вигляді опису, розповіді, повідомлення, аргументуючи особисту думку та пояснюючи деталі. При цьому монологічне висловлювання має включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам.

Однак, як показує практика, монологічне мовлення випускників середніх шкіл часто не відповідає вимогам програми і залишається бідним, необразним, неідеоматичним.

Основною причиною такого низбкого рівня, на наш погляд, є те, що навчання усного монологічного мовлення відбувається поза мовним середовищем та обмежене рамками навчального процесу. Розсунути рамки та значно реконструювати мовне середовище можна шляхом використання художніх творів у процесі навчання.

Під час роботи над художнім текстом учні старших класів знайомляться з окремими уривками із художніх творів, а також із цілими творами (домашкє читання). Значна роль художнього тексту пояснюється його високими потенційними можливостями для підвищення рівня оволодіння учнями як іноземної мови в цілому, так і усним монологічним мовленням зокрема.

З одного боку, в процесі вивчення художнього іншомовного тексту створюються сприятливі можливості для загальноосвітнього розвитку учнів і виховання у них наукового світогляду. Учні знайомляться з країною, мову якої вони вивчають, з моральними цінностями і звичаями народу. В цьому плані художній твір (текст) дозволяє значно розширити коло тем, за якими учні можуть висловлюватись іноземною мовою, так як текст несе багату, різноманітну і змістовну екстралінгвістичну інформацію.

З іншого боку, художній текст є постійним джерелом збагачення словника учнів. Навчаючись в позамовному середовищі, учні мають змогу за допомогою художнього тексту побачити, як потрібно в тій чи іншій ситуації адекватно виразити свої думки, наміри, почуття. Використання художнього тексту в процесі вивчення іноземної мови стимулює мисленнєву та мовленнєву активність учнів, спрямовує її на глибоке оволодіння ідейно- художнім змістом твору; на базі мимовільної уваги і запам’ятовування сприяє засвоєнню словника учнів.

Питання використання художнього твору досить широко розглядається в методиці навчання іноземних мов (А.Т.Бредбері, Дж. Брумфіт, Н.В.Єлухіна, Дж. Левін, Є.В.Мусницька, М.Л.Прет, С.К.Фоломкіна та ін.). Однак лише в декількох працях текст взагалі і художній текст зокрема рекомендується як засіб розвитку монологічного мовлення ( В.І.Епіфанова, К.В.Леонтьєва, О.М.Мамай, Р.І.Плінєр). Аналіз робіт названих авторів показав, що можливості використання художнього тексту ще не вичерпані. Розкриття цих можливостей дозволило б удосконалити методику роботи над художнім текстом при навчанні усного монологічного мовлення

В нашому дослідженні розробляється методика навчання монологічного мовлення на матеріалі художнього тексту з урахуванням соціокультурного, емоційного та естетичного потенціалів художнього тексту. Послідовна змістова та смислова інтерпретація художніх деталей тексту забезпечить поетапне формування і розвиток навичок та вмінь усного монологічного мовлення. Нерозробленість методики навчання усного монологічного мовлення на матеріалі художнього тексту в старших класах загальноосвітніх середніх шкіл визначає актуальність нашого дослідження.

Об’єктом дослідження є художній текст, а саме його мала форма – коротке оповідання, на основі якого будується методика навчання усного монологічного мовлення.

Предметом дослідження виступає процес формування та розвитку навичок і вмінь усного монологічного мовлення на матеріалі текстів короткого оповідання.

Метою дослідження є теоретичне обгрунтування і практична розробка методики навчання усного монологічного мовлення на матеріалі текстів короткого оповідання учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Для досягнення визначеної мети були сформульовані такі завдання дослідження:

1.Обгрунтувати можливості процесу навчання усного монологічного мовлення на матеріалі художнього тексту і показати його стимулюючу роль для формування і розвитку навичок і вмінь усного монологічного мовлення старшокласників.

2.Розробити методику навчання усного монологічного мовлення на матеріалі текстів короткого оповідання.

3.Скласти комплекс вправ, спрямованих на формування і розвиток навичок та умінь усного монологічного мовлення на матеріалі текстів короткого оповідання.

4.Розробити план-конспект уроку з розвитку усного монологічного мовлення старшокласників.

Методи дослідження включали:

1.Теоретичний аналіз проблеми з точки зору методики, психології, лінгвістики і психолінгвістики.

2. Вивчення і узагальнення досвіду навчання усного мовлення взагалі та монологічного мовлення зокрема в старших класах середніх навчальних закладів.

3.Спостереження за процесом навчання монологічного мовлення в старших класах середніх навчальних закладів.

Гіпотеза дослідження: навчання усного монологічного мовлення необхідно проводити на основі художніх текстів малої форми з врахуванням соціокультурного, естетичного, та емоційного потенціалу тексту.

Теоретичне значення дослідження зумовлюється тим, що аналізується і систематизується методика навчання усного монологічного мовлення на матеріалі текстів короткого оповідання.

Практичне значення дослідження полягає у створенні комплексу вправ для навчання усного монологічного мовлення учнів старших класів на матеріалі текстів короткого оповідання, який може бути вакористаний у навчальному процесі вивчення англійської мови у середній загальноосвітній школі; у підготовці плану-конспекту уроку з домашнього читання з використанням розробленого комплексу вправ.

Апробація роботи. Основні результати дослідження оприлюднені на звітній науковій конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету у 2002 році.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що розробляється методика навчання усного монологічного мовлення на матеріалі коротких оповідань, де рецепція змістової і смислової інформації та інтерпретація художніх деталей тексту виступають стимулом для усних висловлювань учнів.

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатку. Повний обсяг дипломної роботи - 67 сторінок. Додатки викладені на 7 сторінках. Список використаної літератури включає 54 джерела, у тому числі 7 іноземною мовою.

Закрыть

Устная речь как система обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.