Всестороннее воспитание личности - центральная проблема в педагогическом наследии В. Сухомлинского

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасній Національно-освітній школі. 5

1.1 Використання досягнень передової педагогічної науки в роботі загальноосвітньої школи – найважливіша передумова навчально – виховного процесу. 5

1.2. Місце і роль В. О. Сухомлинського в історико-педагогічній науці. 8

Розділ ІІ. В.О.Сухомлинський - педагог, психолог, гуманіст ХХ ст. 12

2.1 Проблема підготовки вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 12

2.2 Дидактичні погляди у спадщині В.О. Сухомлинського. 18

Розділ 3.  Всебічне виховання особистості – центральна проблема у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 28

3.1. Проблема мети і завдання виховання у поглядах В.О.Сухомлинського. 28

3.2 Народна дидактика у системі виховання В.О.Сухомлинського. 35

3.3 Складові частини виховання загальнолюдських духовних цінностей. 37

Висновки. 46

Література. 48

Вступ

Визначення оптимальних шляхів виходу зі структурного становища – питання надзвичайно важливе; бо стосується кожної людини. Тут ніхто не може бути байдужим, адже йдеться не лише про сучасне, а й про майбутнє наших дітей, про дальшу долю народу. Початкова ланка в цьому плані відіграє не другорядну роль. Вона є фундаментом середньої школи, закладає в дітей глибокі і міцні знання, високий рівень вихованості.

В умовах переходу країни до ринкових відносин нагромаджуються складні проблеми у сфері навчання і виховання підростаючого покоління. Через це зростають вимоги до педагогічних кадрів, які мають поєднувати високу компетентність і професійну майстерність загальнолюдськими духовними цінностями. В освітньо-виховному процесі школи з’являються нові тенденції, які вимагають швидкого і результативного розв’язання проблеми, з якими стикається сучасна школа. Перш за все, це скерованість нинішньої освітньої системи на гармонійний розвиток особистості, що передбачає повагу до індивідуальної самобутності кожної дитини, розвиток її духовних сил, організації педагогічного впливу на неї; переосмислення ролі і статусу вчителя, стосунків між учнем та вчителем, що спираються на співпрацю, потреба у стимулюванні творчої педагогіки, яка б забезпечувала всебічний розвиток особистості; безперервне навчання протягом всього життя.

В процесі розвитку цих основних тенденцій представники педагогічної галузі стикаються з рядом проблем таких як, пошук ефективних методів і форм навчання, які б забезпечили високий рівень знань учнів, розвиток їхніх розумових здібностей, психічних пізнавальних процесів; виховання всебічно розвиненої особистості з високими моральними якостями. Все це веде до проблеми становлення конкурентноздатного вчителя, який здатний пробуджувати особистість учня, розкривати його потенційні можливості, сприяти високому духовному розвитку, попередити моральні порушення в учнів та знизити високий рівень неуспішності к навчанні.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: „Шляхи використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у роботі сучасної школи.”

Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського Предмет дослідження – впливпедагогічної спадщини В.О.Сухомлинського на процес формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя.

Мета дослідження полягає у розкритті основних шляхів використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в роботі сучасної школи.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1. Шляхи удосконалення педагогічної майстерності вчителя у спадщині В.О.Сухомлинського.

2. Аналіз і вивчення дидактичних поглядів видатного педагога.

3. Пошук нових шляхів і засобів всебічного виховання особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, моделювання, спостереження.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 15 найменувань. Робота викладена на 49 сторінках друкованого тексту. 

Закрыть

Всестороннее воспитание личности - центральная проблема в педагогическом наследии В. Сухомлинского

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.