Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Поняття контролю, перевірки й оцінки знань учнів. 5

Розділ ІІ. Загальнодидактичні принципи контролю знань учнів. 9

2.1. Дидактичні дослідження функцій перевірки навчальних знань учнів. 10

2.2. Функції контролю. 12

Розділ ІІІ. 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. 17

3.1. Проблема педагогічного оцінювання. 17

3.2. Упровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 19

3.3. Рівні та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства. 23

Висновок. 32

Список використаної літератури. 34

Вступ

Реформування загальної середньої освіти, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розви­ток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів школярів, Оцінювання має ґрунту­ватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кін­цевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здіб­ностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компе­тентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості.

Основними групами компетентностей, яких потребує су­часне життя, є:

— соціальні, пов'язані з готовністю брати на себе відпо­відальність, бути активним у прийнятті рішень, у суспіль­ному житті, у врегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства;

— полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їхньої мови, релігії, культури тощо;

— комунікативні, що передбачають опанування важли­вого у роботі та суспільному житті усного і письмового спілкування, оволодіння кількома мовами;

— інформаційні, що зумовлені зростанням ролі інформа­ції в сучасному суспільстві та передбачають оволодіння ін­формаційними технологіями, уміннями здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію;

— саморозвитку та самоосвіти, що пов'язані з потребою й готовністю постійно навчатися як у професійному відно­шенні, так і в особистому та суспільному житті;

— компетентності, що реалізуються в прагненні й здат­ності до раціональної продуктивної, творчої діяльності.

Компетентності як інтегрований результат навчальної діяльності учнів формуються передусім на основі опанування змісту загальної середньої освіти. Виявити рівень такого опанування покликане оцінювання.

Мета курсової роботи: визначення особливостей контролю, перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі вивчення правознавства у школі.

Завдання:

-зробити аналіз наукових джерел з даної проблематики;

-здійснити теоретичний виклад наукового дослідження;

-дослідити основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

-зробити висновки.

Об’єкт дослідження: види і форми контролю, перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі вивчення правознавства в школі.

Предмет дослідження: Особливості контролю, оцінювання і перевірки знань учнів на уроках правознавства.

Закрыть

Контроль, проверка и оценка знаний учащихся процессе изучения правоведения в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.