Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Ігрові технології навчання. 8

1.1. Способи реалізації навчального процесу в ігровій формі 8

1.2. Гра як метод навчання. 12

1.3. Методика проведення гри на уроках. 13

Розділ ІІ. Дидактичні ігри як засіб навчання. 15

2.1. Роль дидактичних ігор у системі навчання. 15

2.2. Ділова гра – прийом ігрового моделювання змісту і форм професійної діяльності 18

2.2.1. Імітаційні прийоми та способи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 20

2.2.2. Сюжетно-рольова гра як самостійний метод активного навчання. 22

2.2.3. Вікторина – як одна із форм організації ігрової діяльності учнів на уроках  24

2.3. Етапи і успіх проведення гри та їх проблеми і обмеження. 25

2.3. Способи організації ігрової діяльності в нестандартних  ситуаціях на уроках географії 27

Висновки. 32

Список використаної літератури. 34

Додатки. 37

Вступ

Усе тече,усе змінюється.Змінився час, змінилася ситуація в школі, змінилася роль учителя. Вчитель уже не є єдиним носієм знань. Він повинен стати консультантом, навчити дитину знаходити необхідну інформацію та використовувати її на практиці. Учень стає активним учасником навчального процесу.

У підручнику „Педагогіка” Л. Д. Скляренка говориться: „Основним протиріччям сучасної освіти є протиріччя між значними темпами збільшення кількості інформації та обмеженими можливостями людини до їх засвоєння.

Тому сьогодні необхідна серйозна, науково обґрунтована робота, спрямована на переоцінку існуючих підходів і до визначення мети і змісту освіти, і до форм і методів навчання та виховання. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а , що важливіше вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього. Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання, серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри, які дають учням змогу формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей.

Усе наше життя – гра. Ми граємо в ранньому дитинстві, у шкільні роки, ставши дорослими, ми знову граємо свою роль. І так усе життя. А.Макаренко часто у своїх працях показував роль гри в житті дітей. Гра збагачує дітей враженнями, створює атмосферу доброзичливості, є одним із головних засобів і умов розвитку інтелекту школяра, розвиває такі якості, як

кмітливість, ініціативність, упевненість у собі, прагнення до перемоги. Недаремно гру називають королевою дитинства. Тому, звичайно, потенціал гри повинен бути використаний і у навчальному процесі. Адже за вмілого використання гра може стати одночасно засобом самооновлення, самовдосконалення, до того ж – й стимулятором доброго настрою. З іншого боку можна побачити, наскільки важлива роль гри в засвоєнні та закріпленні інформації.

На уроках із використанням гри немає сірості, буденності, одноманітності, монотонності; створюються умови для всебічного розвитку дитини, її здібностей, накопичуються позитивні емоції, вноситься новий цікавий зміст у навчання, учні проявляють фантазію і самостійний пошук відповіді, накопичують знання.

Гра створює атмосферу, яка дає можливість учню показати свої знання, думати, порівнювати, відбирати головне. Це дає змогу побачити учня по-новому, розкрити його здібності.

Гра (за Г. К. Селевко) – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та вдосконалюється самоуправління поведінкою.

Гра (за Д.Н.Узнадзе) – форма психологічної поведінки, тобто внутрішньо притаманної, іманентної особистості.

Гра (за Л.С.Виготським) – простір „внутрішньої соціалізації” дитини, засіб засвоєння соціальних установок.

Гра (за А.М.Леонтьєвим)– свобода особистості в уяві, „ілюзорна реалізація інтересів, які не можна реалізувати”.

Ознайомившись із навчально пірамідою ( див. cхему 1 ),можна побачити, наскільки важлива роль гри в засвоєнні та закріпленні інформації. І.Підласий трактує пізнавальну (дидактичну) гру як „спеціально створені ситуації, що моделюють реальність, із яких учням пропонується знайти вихід”. У педагогічній енциклопедії читаємо: „Гра – засіб фізичного, розумового та морального виховання дітей”[17,3]. Величезні можливості гри як педагогічного засобу, що збільшує інтелектуальну напруженість, активізує розумові процеси, підвищує інтерес до знань, тренує пам”ять, вміння міркувати логічно. Захопившись грою, діти навіть не помічають, що навчаються. Педагогічні ігри дають змогу в спокійній, невимушеній ситуації засвоїти матеріал, розвивають інтерес до предмета, дозволяють кожному учневі проявити свої здібності, дають можливість проявити свою індивідуальність. Педагогічні ігри дуже різноманітні. Багато які з педагогів намагалися згрупувати їх, класифікувати. „Невдячна це справа – будувати класифікацію ігор”, - говорить Анатолій Гін, Він виділяє:

1) ігри-тренінги;

2) ігри у випадковість;

3) театралізацію.

У книзі „Чого на светене бывает?” за редакцією О. Л. Агєєвої та О.М.Дьяченко виділяються види ігор, спрямовані на розвиток:

1) сприйняття;

2) уваги;

3) пам”яті;

4) мислення;

5) творчих здібностей.

Дійсно, гра – це складне, багатогранне явище, яке дуже важко однозначно трактувати, а тим більше – класифікувати. На сьогодні існує безліч класифікацій ігор за різними ознаками. На наш погляд, найбільш повною є класифікація ігор Г. К. Селева, яка дається у додатку (див. таблицю2) [1,64].

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. До активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися. Плануючи урок, учитель має уважати на всіх учнів, добирати ігри, які були б цікаві і зрозумілі.

Гра тільки здається легкою. А насправді вона потребує, щоб дитина яка грається віддавала грі максимум своєї енергії, розуму, витримки, самостійності. Гра постійно стає напруженою працею і через зусилля веде до задоволення [2,52].

Навчальні ігри, на відміну від розважальних, мають певні істотні ознаки і свою стійку структуру, до якої входять такі компоненти (за В. Коваленко, П. Підласистим):

-ігрова задумка;

-правила гри;

-безпосередньо ігрові дії;

-дидактичні завдання;

-обладнання гри;

-результат гри.

Навчальна гра дозволяє досягти цілої низки важливих цілей:

1)дидактичних (формування й застосування нових ЗУН, розширення кругозору);

2)розвиваючих (розвиток пам”яті, мови, розумових процесів – аналізу, синтезу, співставлення і т. ін., творчих здібностей);

3) виховних (виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок співробітництва та ін.).

Будь-яка навчальна гра включає три основних етапи: підготовчий, етап проведення гри, етап узагальнення, аналізу результатів.

Під час підготовчого етапу формулюється мета гри, обирається навчальний зміст гри, розробляється її план, готується обладнання, проводиться інструктаж, розподіл ролей, консультації тощо. Останнім етапом категорично не можна нехтувати, бо тоді гра перетвориться із навчального засобу в самоціль. На цьому етапі ми повинні допомогти гравцям систематизувати результати (чого навчилися?), оцінити процес пізнавальної діяльності.

Навчальна гра може тривати від декількох хвилин до цілого уроку й використовуватися на різних його етапах. Про значення гри у навчанні підростаючого покоління неодноразово говорили такі великі педагоги, як Ян Амос, Коменський, П. Ф. Лесгафт, А.С.Макаренко та інші.

Масова дитяча гра в школі – це один з дійових засобів розумового розвитку учнів та їх виховання. Гра допомагає школі знайти ключ до дитячих сердець, захопити учнів корисними справами, зробити їх ініціативними, активними людьми. Ігри корисно урізноманітнювати. Одноманітні набридають учням. Мірою цінності ігор є кількість вміщеного в них складного, але посильного для учнів даного віку матеріалу. Чим старші учні, тим ігри повинні бути складнішими.

Закрыть

Игровые технологии обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.