Ролевая игра как средство интенсификации обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи рольової гри, як засобу інтенсифікації навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі

1.1. Обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови 8

1.2. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам

1.2.1. Навчальні і виховні можливості рольової гри 12

1.2.2. Вимоги до рольових ігор на уроці 16

1.2.3. Місце рольової гри в навчальному процесі 17

1.2.4. Структура рольової гри 18

1.2.5. Етапи рольової гри 19

1.2.6. Класифікація ролей. Форми проведення рольових ігор 24

Розділ 2. Методика використання рольової гри, як засобу інтенсифікації навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі

2.1. Рольова гра "Дискусія між українськими й англійськими однолітками " 25

2.2. Рольова гра "Міжнародна конференція з питань захисту навколишнього середовища " 26

2.3. Рольова гра “Обмін учнями між країнами Україна та Великобританія” 27

Висновки 28

Резюме 30

Список використаної літератури 31

Додатки 33

Вступ

У наш час все більше розширюються зв'язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення іноземної мови невпинно зростає. У методиці викладання іноземної мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом дослідження моєї роботи є гра, а саме ігри на початковому етапі вивчення іноземної мови.

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування [13:39].

Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з учнями є рольова гра.

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи.

Метою роботи є дослідити чи важливо й доречно використовувати різноманітні види ігор,які ігри є ефективними і краще сприймаються учнями. Тому завданням моєї роботи є:

1. проаналізувати різні види ігор;

2. розробити систему ігор, яка б охоплювала інтереси всіх учнів класу.

Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Наймолодші учні люблять рухливі ігри, трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої умови гри, але й приймати ідеї учнів.

Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знанні предмета.

Працюючи над даною темою використовувала різноманітні методи дослідження гри: описовий метод, зіставний метод, статистичний метод. А зараз розглянемо різні види ігор.

Що ж таке рольова гра ?

Рольова гра подібна виставі в театрі. Це виконання студентами ролей, заданих певними ситуаціями, які вимагають використання особливої поведінки та відповідної лексики. Гра забезпечує невимушену обстановку, в якій студенти є настільки винахідливими і жвавими, наскільки це можливо. Група студентів, яка успішно виконує рольову гру, дуже схожа на групу маленьких дітей, яка грається у лікарів, школу, батьків тощо. Вони підсвідомо творять свою власну реальність. Таким чином, вони експериментують, використовуючи свої знання про реальний світ, і водночас розвивають здатність взаємодіяти з іншими людьми. Ця діяльність є захоплюючою [22].

Рольова гра - простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, один із найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист D.Вerne дотримується такої самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність школярів, формує у них уміння самостійні висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці; залучає до активної мовленнєвої діяльності всіх учнів.

Для учнів рольова гра - це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором'язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору.

Визначаються такі основні правила рольової гри:

учневі пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами школи, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш складної ситуації;

учневі необхідно адаптуватися в даній ролів потрібній ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому його доведеться взяти на себе уявну роль;

учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку вони виконують;

учасники гри повинні сконцентрувати свою увагу на комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні.

Метою даної роботи є розкриття значення рольової гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу стимулювання процесу навчання, його оптимізації, але й як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів.

Предмет дослідження:

рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу на уроках іноземної мови.

Об'єкт дослідження:

вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, навичок, умінь.

Завдання:

• Обґрунтувати доцільність використання рольових ігор на уроках іноземної мови;

• З'ясувати вимоги до рольових ігор на уроці іноземної мови;

• Розглянути структуру, етапи рольової гри, а також її місце у навчальному процесі;

• Розробити приклади рольових ігор.

Методи дослідження:

- теоретичні: критичний аналіз літературних джерел, вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у ході педагогічної практики;

- емпіричні: наукове спостереження, пробне навчання, розвідувальний методичний експеримент.

Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із творчого використання рольових ігор вчителями середньої школи для активізації навчально-виховного процесу.

Закрыть

Ролевая игра как средство интенсификации обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.