Организация игровой деятельности младших школьников на уроках природоведения в начальных классах

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 5

1.1. Ігрова діяльність як педагогічна проблема. 5

1.2. Використання ігрової діяльності на уроках природознавства. 9

1.3. Види ігрової діяльності у навчально-виховному процесі з природознавства  15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ  ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 20

2.1. Використання дидактичних ігор на уроках природознавства. 20

2.2. Ігрова діяльність у позакласній та позаурочній роботі з природознавства  31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Роль початкової школи в розв'язанні цього завдання вирішальна. У молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків. У молодшому шкільному віці важливим засобом ефективної навчальної діяльності залишається дидактична гра. Завдяки їй розвиваються всі сторони психіки дитини, закладається фундамент для її шкільного навчання. У різні часи різні дослідники висували різні теорії і відстоювали різні погляди на гру.

Гра - це природна активність дитини. Тому її розвиток відбувається спонтанно, у відповідності з інтелектуальним дозріванням. При цьому зміст гри від чисто суб'єктивних побудов все більше наближається до адекватного відображення дійсності. В останній час у даному напрямку відбувається-процес зрушення від розгляду гри як проекції пізнавального розвитку до розгляду її як засобу пізнавального розвитку. У зв'язку з цим все більше уваги надається дослідженню характеристик гри, які б полегшили цей розвиток. Зокрема, досліджувались можливості різних типів сюжетно-рольової гри для розвитку мислительних процесів дітей. Такого виду дослідження дали поштовх до виникнення інтерпретації ігор як засобів, що полегшують навчання. У зв'язку з цим почалась інтенсивна розробка так званих навчальних ігор, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу.

У сучасний період реформування освіти в Україні та врахування психологічних основ організації навчального процесу проблема розвитку молодших школярів загалом і в грі зокрема набуває особливого значення.

Недостатня увага організації ігрової діяльності з дітьми на уроках природознавства і зумовлює актуальність теми нашої роботи.

Об’єктом дослідження даної курсової роботивиступає методика організації ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Предметом дослідження є особливості ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді методики організації та проведення ігрової діяльності на уроках природознавства у молодших класах.

Метароботи передбачає виконання таких завдань:

- опрацювати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- описати сутність дитячої гри та її структуру;

- виявити особливості використання дидактичних ігор на уроках природознавства;

- визначити умови ефективного використання ігрового методу;

- розробити сценарії уроків-ігор природознавства.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Организация игровой деятельности младших школьников на уроках природоведения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.