Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Аналіз підручників і програми для початкової школи з питань розкриття змісту поняття задача. 6

1.1. Ознайомлення з першою задачею, її елементи, структура. 8

1.2. Види простих задач. 12

Розділ ІІ. Методика ознайомлення з простими задачами на знаходження невідомих компонентів. 17

2.1 Теоретико-методичні основи розв’язування простих задач на знаходження невідомих компонентів дій. 17

2.2 Види простих задач на знаходження невідомих компонентів дій. 18

2.3 Підготовка та вивчення цих задач в початкових класах. 20

Висновок. 28

Список використаної літератури. 29

Вступ

В період духовного відродження в Україні особливої уваги потребує проблема початкової ланки школи. Початкова школа повинна стати тим фундаментом, на якому зводиться національна освіта. У фаховій підготовці вчителя початкових класів вагоме місце відводиться методиці викладання математики, оскільки курс математики для початкових класів є складовою частиною загально шкільного курсу математики. Багато питань, що входять до змісту шкільної математичної освіти, мають бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань опрацьовується з метою підготовки їх до ґрунтовного вивчення в наступних класах або підвищення рівня усвідомленості в процесі формування тих або інших умінь і навичок.

Кожному вчителеві добре відомо, яке важливе місце в початковому навчанні математики посідають задачі.

Автори методичного посібника "Методика викладання математики" М.Г. Моро та А.М.Пишкало вважають, що задача - це сформульоване запитання, відповідь на яке можна знайти за допомогою арифметичних дій. Обов'язковими елементами будь-якої арифметичної задачі є невідоме (шукане) число (чи кілька таких) і дані числа.

Один з істотних моментів навчання дітей розв'язувати задачі полягає у тому, щоб діти навчилися самостійно виконувати первинний аналіз тексту задачі, виділяючи відоме від невідомого.

Розглянемо питання про те, що означає розв'язувати задачу. На перший погляд може здатися, що дане питання досить зрозуміле і не потребує обговорення. Однак це неправильна думка. Взагалі, розв'язати задачу - означає відповісти на поставлене в ній запитання. Саме так найчастіше розуміють цю вимогу самі діти. Нерідко, варто лише вчителеві повідомити задачу - діти відразу дають відповідь на її запитання. Але це не завжди задовольняє педагога. Він намагається з'ясувати, як учні знайшли відповідь, на основі яких міркувань, за допомогою якої арифметичної дії тощо.

Особливості текстових задач і їх розв'язування багато в чому визначають їх роль і місце в процесі навчання. Задачі, відбиваючи конкретні, добре зрозумілі дітям життєві ситуації, можуть за цих умов виявитися корисним засобом ознайомлення з тими поняттями, відношеннями і закономірностями, які становлять предмет початкового курсу математики. У всіх розглянутих випадках текстові задачі використовуються як один із засобів формування в дітей тих чи інших математичних знань.

Відбір задач і тих способів їх розв'язування, з якими вчитель має ознайомити учнів, визначені програмою. Відповідні програмні вимоги реалізовані в підручниках. У них завдяки поурочному розподілу матеріалу в основних рисах визначено час опрацювання відповідних вправ ї деякі методичні напрямки роботи над задачами.

Формування творчої особистості є одним з головних завдань державної програми "Освіта". Особливу роль у творчому розвитку молодших школярів відіграє навчання їх розв'язувати прості, а пізніше - і складені задачі.

Задачі в математичній освіті учнів посідають особливе місце. З одного боку, вони складають специфічний розділ програм, зміст якого учнів мають засвоїти, а з другого - виступають як дидактичний засіб навчання, виховання, розвитку учнів. Отже, задачі мають як навчальні, так і виховні та розвиваючі функції.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали таку тему курсового дослідження:" Методика розв'язування простих задач на знаходження невідомих компонентів"

Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес в початковій школі.

Предмет дослідження - методика роботи над простими задачами.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати методику роботи над простими задачами, визначити необхідність їх розв'язання у навчальне -виховному процесі початкової школи. Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1) проаналізувати програму і підручники для початкової школи з питань розкриття змісту поняття задача;

2) розкрити зміст поняття задача та її структура;

3) розкрити зміст методики ознайомлення з простими задачами на розкриття змісту арифметичних дій.

4) дослідити результативність методики роботи над простими задачами на знаходження невідомих компонентів.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження, бесіда.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, експерименту, висновку, списку використаної літератури, додатка. Список використаних джерел включає її найменувань. Робота викладена на ЗО сторінках друкованого тексту, додатки займають сторінок.

Закрыть

Методика ознакомления с простой задачей для раскрытия содержания арифметических действий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.