Формирования культуры речи на уроках родного языка - как необходимого условия общей культуры человека

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

Основна частина. 5

Вміння спілкуватися – вимога часу. 5

1. Культура мовлення – основа людських взаємовідносин. 5

1.1. Поняття культури мови і мовлення. 5

1.2. Норми літературної мови. 6

1.3.  Формування мовної культури. 7

2. Види мовленнєвої діяльності 10

2.1 Мова, мовлення, спілкування. 10

2.2. Види мовленнєвої діяльності 10

2.3. Форми спілкування. 11

3. Діалог, як форма усного спілкування. 13

3.1. Діалогічне та монологічне мовлення на уроках мови. 13

3.2. Структура діалогового мовлення. 13

4. Помилки усного і писемного мовлення школярів. 16

4.1. Основні види усно мовленнєвих помилок. 16

4.2. Робота над граматичними помилками. 16

Висновок. 18

Список використаної літератури. 19

Додатки. 20

Вступ

Без поваги, без любові до рідного слова

не може бути всебічної людської

вихованості, ні духовної культури...

Мовна культура –це живодайний

корінь культура – це живодайний

корінь культури розумової, всього

виховання, високої інтелектуальності.

В. О. Сухомлинський

„Нова доба нового прагне слова” - писала Ліна Костенко. Перефразувавши вислів можна сказати, що нова доба вимагає від кожної людини вміння цілеспрямовано, вчасно, щиро користуватися словом убудь-якій сфері діяльності. Недарма народна вчить: „Говори не так, щоб тебе можна зрозуміти, а говори так, щоб тебе не можна зрозуміти”.

Мистецтво спілкування набуло в наші дні глобального значення. Адже саме на цій основі базується взаєморозуміння окремих людей і цілих народів.

Спілкуються між собою мати і дитина, чоловік і дружина, керівник і підлеглий, покупець і продавець, покупець і продавець, лікар і пацієнт, одна держава з іншою. Інший успіх у різних життєвих ситуаціях, настрій, здоров’я, взаєморозуміння залежить від спілкування.

Скуратівський В.М. писав: „Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів. Культура мовлення передбачає вироблення естетичних норм спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника” [7, 4].

Спілкуючись важливо вміти слухати, чути й розуміти те, що говорить співрозмовник. Для цього потрібно навчитися говорити відповідно до норм українського мовлення, використовуючи при цьому усі багатства мови – синоніми, порівняння, фразеологізми, притаманні вислови, форми мовленнєвого етикету.

Тому й реформована система освіти України ставить собі за мету відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного відродження, ставлення державності демократизації суспільства.

І поряд з іншими напрямками освітньої діяльності приділяє велику увагу навчанню учнів державної мови у 5 – 12 класах.

Основна мета її вивчення в загально освітніх закладах України на сучасному етапі полягає, у формі національної свідомості, духовно багатої мовної особливості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови [15, 3].

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання мови є:

виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

вироблення у школярів комплекцій компетенцій комунікативного виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок;

формування духовного світу учнів [15, 3].

Отже основна освітня мета і завдання засвідчують, що на перший план висувається необхідність різнобічного особистого і мовленнєвого розвитку учнів, якому підпорядковуються завдання систематичного вивчення мови.

Звідси мета цієї роботи: на основі опрацьованих джерел довести, що культура мовлення є необхідною умовою загальної культури людини.

Завдання:

1. систематизувати матеріал, що стосується теми;

2. розкрити суть теоретичних понять культури мови, мовлення, спілкування;

3. охарактеризувати помилки, які найчастіше зустрічаються у писемному та усному мовленні учнів, дібрати практичні завдання для формування культури мовлення на уроках вивчення рідної мови.

Закрыть

Формирования культуры речи на уроках родного языка - как необходимого условия общей культуры человека

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.