Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ В ШКОЛІ

1.1. Вивчення ліричного твору: аспекти технології

1.2. Методичні рекомендації до проблеми вивчення ліричного твору 

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ В ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ»)

2.1. Особливості вивчення ліричних творів «празької школи»

2.2. Умови удосконалення уроку літератури 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТОК

ВСТУП

Актуальність теми. Українська література вивчається в усіх школах нашої держави, хоч і в різному обсязі. Глибоке знання державної мови, культури, літератури українського народу є сьогодні засобом дальшого зміцнення суверенітету України, громадянського виховання підростаючого покоління, прилучення його до загальнонародних моральних цінностей.

Школа на Україні покликана формувати таку особистість, яка б почувала себе частиною нації, виявляла свою причетність до її історії, традицій, культури, духовного життя.

Художня література — це мистецтво слова. І чим краще оволодіє дитина скарбами рідної мови, тим повніше вона відчує красу і силу художнього слова. Тому всі уроки літератури, як цього й вимагає шкільна програма, повинні бути пройняті турботою вчителів про розвиток мовної культури наших учнів, що поступово формується на всіх етапах літературної освіти.

Вивчення ліричних творів на уроках української літератури вимагають від вчителя певних знань, умінь, навичок, знання методології вивчення ліричних творів тощо.

Вивчаючи ліричний твір вчитель має пам’ятати, що при прагненні осягнути якомога глибше автора, все-таки повинен залишитися досить широкий простір для учнівської уяви. Це і складає одну з труднощів освоєння ліричного твору.

По-друге, з плином часом змінюється погляд на художній твір взагалі і на конкретний твір конкретного автора.

Лірика з її асоціативністю та здатністю впливати на емоційний стан особистості є найбільш складним матеріалом для засвоєння.

Ці труднощі повинні бути враховані під час викладання ліричних творів на уроках літератури. Опанування методів викладання ліричних творів, їх правильне використання і складає основу проблеми організації уроків української літератури з вивчення ліричних творів. Саме через ці проблеми тема вивчення ліричних творів на уроках української літератури актуального завжди.

Об’єктом дослідження в даній роботі є методика і технологія вивчення ліричного твору на уроках української літератури.

Предмет дослідження. Урок української літератури з вивчення ліричних творів.

Мета роботи. Визначити, які форми і методи використовуються на уроках української літератури під час вивчення ліричної поезії.

Завдання:

-аналіз літературознавчих матеріалів за темою;

-систематизація та оцінка методичних рекомендацій, пропонованих розробок уроків;

-аналіз програм з української літератури, програм поурочних планів та підручників;

-ознайомлення, прочитання ліричних творів «празької школи».

Однією з найважливіших проблем методики є дальше посилення виховного впливу літератури на школярів.

Створюються посібники з актуальних проблем піднесення якості викладання літератури: "Майстерність учителя-словесника" Т.Ф. Бугайко та Ф.Ф. Бугайко; "Проблемні завдання на уроках російської літератури" Н.М. Сафонової; "Самостійна робота учнів над літературним твором" і "Взаємозв'язок методів навчання на уроках літератури", В.І. Золотникової; "Літературно-мовний кабінет у школі", "Письмові творчі роботи з української літератури у 8-10 класах", "Література і учнівська творчість" В.І. Цимбалюка; "Наукові основи підручника з літератури (4-10 класи)", "Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах", "Міжпредметні зв'язки на уроках української літератури (4-10 класи) О.М.Бандури; "Наочність на уроках літератури" В.С. Гречинської; "Естетичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури", "Уроки позакласного читання в старших класах" Н.Й. Волошиної.

Центральною проблемою викладання літератури в школі була й залишається якість аналізу художнього твору. Від того, наскільки майстерно проаналізовано твір в єдності форми й змісту, переконливо розкрито його ідейно-художній зміст, повно і свідомо, з правильних ідейних позицій учні сприймають та оцінюють зображені у ньому життєві явища, залежить ефективність усієї роботи вчителя. Цій важливій проблемі присвячені праці "Виховання навичок аналізу прозового твору" Н.М. Сафонової; "Спроби літературного аналізу" Є.О. Майміна; "Аналіз художнього твору" К.П. Фролової; "Проблеми літературної освіти в середній школі" В.Р. Щербини; ряд посібників монографічного характеру про вивчення творчості письменників.

Ширше впроваджуються технічні засоби у навчальний процес, зокрема й у викладанні літератури. Основи методики їх використання розробляються в працях Л.В. Чашка "Екранні та звукові засоби навчання", "Навчальне кіно на уроках у старших класах. На матеріалі викладання літератури, історії та географії" та ін., Л.П. Кулінської "Звукозапис на уроках української літератури", "Екранні та звукові посібники на уроках літератури", в ряді інших посібників і статей.

Для розвитку методики літератури на Україні в цей період характерною рисою є зростання активної участі вчителів спільно з ученими-методистами в її дальшому удосконаленні. Поряд з названими відзначаються праці вчителів-словесників К.О. Ходосова, О.С. Непорожнього, В.В. Фещака, Є.І. Жицького, В.І. Цимбалюка, Г.А. Глухової, Є.М. Кучеренко.

Корисними є монографічні дослідження з досвіду роботи окремих учителів, наприклад, посібник В.І. Цимбалюка "Література і учнівська творчість". Багато цікавого й потрібного беруть для себе вчителі з нарисів про майстрів-словесників, що регулярно друкуються в журналі "Українська мова і література в школі".

Високий рівень методики літератури дозволив створити в Україні ряд ґрунтовних праць узагальнюючого характеру, в яких розв'язуються головні проблеми викладання літератури в школі. Серед них підручник для університетів та педінститутів В.Я.Неділька "Методика викладання української літератури в середній школі", книга Є.А. Пасічника "Українська література в школі".

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, двох основних розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Методика и технология изучения лирического произведения на уроках украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.