Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Розвиток природознавства. 6

1.1 Виникнення природознавства. 6

1.2 Закономірності і особливості розвитку природознавства. 8

1.3 Історія природознавства. 10

1.4 Поняття про методи навчання природознавства. 11

Розділ 2. Розвиток методики природознавства на Україні 14

Розділ 3. Методика викладання природознавства. 28

3.1 Поняття про методи навчання природознавства. 28

3.2 Вибір методів вивчення нового матеріалу. 30

Висновок. 33

Література. 35

Вступ

Молодому педагогові надзвичайно важливо осмислити всю систему навчання, її значення у вихованні учнів, набути знань з основ методики викладання взагалі і свого предмета зокрема. Вчитель повинен добре знати свій предмет і основи тієї науки, яку він викладає, розуміти її діалектику, володіти умінням передавати свої знання іншим, уміти матеріалістично обгрунтувати методи передачі знань, врахувати вікові особливості сприйняття і мислення дітей. Вона підкреслювала, що кожна галузь знання має свої особливості, свій метод пізнання. Тому кожна навчальна дисципліна повинна бути продумана з точки зору викладання її дітям різного віку, продумане повинно бути, що, в якій послідовності і як треба викладати. У цьому й полягає суть окремих методик.

Методика викладання природознавства – наука про систему процесів навчання і виховання, зумовленого особливостями шкільного навчання предмета. Відомо, що у процесі навчання нерозривно пов’язані між собою зміст навчання (навчальний предмет), діяльність вчителя (викладання) і діяльність учнів (навчання). Отже, завдання методики природознавства як науки – дослідити закономірність зв’язків між складовими навчального процесу і на основі розкритих закономірностей визначити обсяг знань з природознавства як навчального предмета, а також виробити рекомендації до його викладання і навчання.

У змісті методики природознавства входять:

1) вивчення історії розвитку методики як науки;

2) вивчення ідейно-виховної та пізнавальної ролі і завдань природознавства, його місця в системі освіти;

3) вивчення змісту природознавства як навчального предмета, наукове обгрунтування програм, підручників;

4) вироблення методів, методичних прийомів та організаційних форм навчання відповідно до знань і змісту природознавства як навчального предмета;

5) розробка навчального обладнання;

6) визначення вимог щодо підготовки вчителя як викладача природознавства.

Методика викладання природознавства найтісніше пов’язана з педагогікою як по лінії дидактики (теорії навчання), так і по лінії виховання. Дидактика визначає загальні закони, принципи і правила навчання, що є обов’язковими і для методики природознавства. Методика природознавства застосовує і конкретизує загальнодидактичні положення відповідно до особливостей навчального матеріалу з природознавства методика бере на озброєння виховання, розроблені педагогікою.

У школі навчання має виховний характер. Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи керівництва пізнавальною діяльністю учнів. Для цього треба знати її об’єктивні закономірності, які вивчаються психологією і фізіологією вищої нервової діяльності, що й визначає зв’язок методики природознавства з названими науками.

Від наук про природу методика викладання природознавства бере зміст навчального матеріалу. Вона допомагає вчителю правильно відібрати найістотніші елементи основ наук і викладати навчальний матеріал у формах і зв’язках, найдоступніших для розуміння і запам’ятовування. Крім того, методи науки, основи якої вивчаються, також знаходять своє відображення в методах навчання.

Методологічною основою методики викладання природознавства є діалективний матеріалізм. Методологія – філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принципів світогляду до процесу пізнання.

Діалектичний матеріалізм передбачає об’єктивний підхід до педагогічних явищ, їх оцінки, аналіз розвитку явищ з розкриттям їх внутрішніх суперечностей, взаємозв’язок і взаємозалежність явищ. Яке б педагогічне явище не вивчалося, його потрібно розглядати всебічно, розкривати внутрішні тенденції його розвитку. Щоб правильно розкрити об’єктивні закономірності процесу навчання природознавства, треба навчитися бачити суперечності, властиві і процесу навчання, аналізувати їх і на цій основі виробляти шляхи усунення суперечностей.

Основною умовою нормального ходу процесу навчання є усунення суперечностей між теоретичним матеріалом і практичними завданнями, які ставляться перед учнями, досягнутим рівнем їх розумового розвитку, знань, умінь і навичок.

У процесі навчання учитель повинен намагатися розв’язати протиріччя: “відоме – невідоме”, “зрозуміле – незрозуміле”, “головне – другорядне”, “засвоєне – незасвоєне”, “необхідне – випадкове” та ін. Подолання цих суперечностей грунтує розумовий розвиток учнів, формує інтерес до набуття знань, до навчання.

При вивченні явищ і предметів природи важливо не тільки з’ясувати подібність і відмінність об’єктів, що визначаються, а й, головне, встановлювати їх взаємозв’язки, взаємозалежності, що сприятиме виробленню у свідомості учнів матеріалістичного розуміння процесів життя. 

Закрыть

Развитие методики преподавания естествознания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.