Особенности обучения технике чтения на иностранном языке учащихся начальной ступени средней общеобразовательной школы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

I. Вступ

II. Система навчання іноземної мови у початковій школі:

1. Цілі навчання англійської мови у початкових класах.

2. Зміст навчання англійської мови у початковій школі.

3. Принципи навчання англійської мови у початковій школі

III. Навчання читання іноземною мовою у початковій школі:

1. Сутність читання та його психологічні механізми у початковій школі.

2. Характер текстів для читання.

3. Труднощі навчання читання англійської мови і подолання їх у початковій школі.

4. Особливості навчання техніки читання у початковій школі.

5. Навчання читання, як виду мовленнєвої діяльності у початковій школі.

IV. Особливості навчання англійської мови на початковому ступені.

V. Висновки.

VI. Список використаної літератури.

І. Вступ

Темою даної курсової роботи є «Особливості навчання техніки читання іноземною мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи.

Мета: дослідити особливості навчання техніки читання іноземною мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи;

- дослідити труднощі навчання читання англійської мови і подолання їх у початкові школі

Предмет дослідження: це форми, засоби, зміст та прийоми навчання читання іноземною мовою в початкових класах.

Об'єкт дослідження - це структура та техніка читання іноземною мовою в початкових класах і система навчання іноземної мови у початковій школі.

Завдання:

- охарактеризувати цілі навчання англійської мови у початкових класах;

- визначити зміст навчання англійської мови у початковій школі;

- розглянути принципи навчання англійської мови у початковій школі;

- дослідити сутність та характер текстів для читання у початковій школі.

- розглянути труднощі навчання читання англійською мовою і їх подолання.

Методи дослідження:

- опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови в початкових класах;

- використання ігор у процесі навчання іноземної мови в початковій школі;

- узагальнення досвіду викладання англійської мови в початкових класах;

Раннє вивчення іноземної мови - важливий напрям удосконалення змісту шкільної освіти, покликаної вирішувати завдання, що відповідають світовим тенденціям, а саме: науковості освіти, її гуманізації, гуманітаризації, демократизації, інтегративності, полікультурності, вихованню взаємоповаги між націями і народами.

Вивчення іноземної мови, починаючи з 2-го класу загальноосвітньої школи, підтверджує вагомість цього навчального предмета для реформування змісту початкової освіти, його значення для реалізації перспективних завдань розвитку особистості: підвищення рівня освіченості, загальної культури, формування готовності до міжнаціонального та міжкультурного співробітництва, сприяння практичному оволодінню іноземною мовою. Усе це становить життєву необхідність існування в сучасному багатомовному, полікультурному, інформаційно розвиненому суспільстві.

Раннє запровадження іноземної мови розширює коло гуманітарних предметів, які вивчаються в початковій школі і це робить початкову освіту ще більш привабливою для дітей.

Згідно наукових даних раннє вивчення іноземної мови є корисним для всіх дітей незалежно від їх стартових можливостей, оскільки воно позитивно впливає на розвиток психічних функцій дитини (пам'ять, увагу, мислення, сприймання, уяву) і стимулює розвиток загальномовленнєвих умінь, що має позначитись на підвищенні рівня володіння рідною мовою.

Навчання іноземної мови в початковій школі має забезпечити базу для більш якісного вивчення іноземної мови в основній школі, для вивчення другої/третьої іноземної мови, що також становить одне із завдань удосконалення шкільної освіти.

Згідно із Державним стандартом початкової загальноосвітньої школи (2000 р.) іноземна мова як навчальний предмет належить до освітньої галузі "Мова і література". Це положення відкриває широкі перспективи для узгодженого навчання мов: рідної та іноземної. Зокрема для того, щоб врахувати універсальні закономірності вивчення різних мов: психологічні, психолінгвістичні, дидактичні, врахувати цілісність особистості дитини, її загальнокультурний, філологічний, життєвий досвід.

Закрыть

Особенности обучения технике чтения на иностранном языке учащихся начальной ступени средней общеобразовательной школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.