Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Основні напрями роботи з розвитку культури мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів. 5

1.1. Культура мовлення – основа людських взаємовідносин. 5

1.2. Напрями роботи з розвитку мовлення учнів. 9

1.3. Ознайомлення учнів з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями мовлення. 16

Розділ 2. Шляхи підвищення культури усного і писемного мовлення учнів на уроках української мови. 21

2.1. Виховання в учнів естетичної культури засобами мови. 21

2.2. Актуальні проблеми розвитку грамотності учнів. 29

2.3. Формування самоконтролю в учнів 5-х класів під час написання письмових робіт  33

2.4. Основні вправи в навчанні усного і писемного мовлення. 41

Висновки. 48

Список використаної літератури. 50

Додаток. 52

Вступ

Актуальність дослідження. Культура мовлення як складова загальної культури є одним із найважливіших показників цивілізованості суспільства.

Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) одним із пріоритетних напрямів перебудови школи вважає "формування мовленнєвої культури в оволодінні рідною (українською мовою)".

Основне завдання шкільного курсу української мови полягає у формуванні культури мовлення учнів, тобто в забезпеченні вміння змістовно і грамотно (на всіх виучуваних рівнях – фонетичному, лексичному, словотворчому, граматичному, правописному та стилістичному) обмінюватися думками.

Обов'язок вчителя-словесника навчити дітей вільно володіти мовою, що функціонує у двох формах - усній і письмовій. Піднесення культури усного і писемного мовлення є однією з найактуальніших проблем, що постає перед школою.

Протягом десятиліть культурі мовлення у суспільстві не приділялося достатньої уваги. Мовознавці і лінгводидакти оминали розмежування основних базових понять "мова" і "мовлення", "культура мови" і "культура мовлення".

Різні поради і настанови щодо культури мовлення здебільшого зводилися до голих декларацій про важливість дотримування належної мовленнєвої культури. "Висока культура розмовного і писемного мовлення, добрі знання і чуття рідної мови, уміння користуватись її виражальними засобами, її стилістичною різноманітністю – найкраща опора, найбільш надійна підмога і найбільш надійна рекомендація для кожної людини в її суспільному житті і творчій діяльності", - підкреслював В.В.Виноградов.

Оскільки культура мовлення пов'язана з культурою мислення, людина прагне досягти належного рівня мовленнєвої культури, тому на все життя зберігає здатність учитися мови.

Підвищенню рівня мовної і мовленнєвої культури присвятили праці вчені-лінгвісти І.К.Білодід, Н.Д. Бабич, Д.І.Ганич, М.А.Жовтобрюх, І.І.Ковалик А.П.Коваль, М.І.Пентилюк, М. М. Пилинський, В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко та інші.

Аналіз наукової літератури свідчить, що вивченню проблеми культури мовлення приділялась певна увага. Однак методичний аспект формування культури мовлення в учнів загальноосвітньої школи досліджено недостатньо як у теоретичному, так і практичному плані.

Актуальність обраної теми зумовлюється важливістю систематичної роботи вчителя-словесника над підвищенням культури мовлення учнів у процесі навчання рідної мови в середній школі, а також недостатньою розробленістю цього питання в українській лінгводидактиці.

Об'єктом нашого дослідження є процес навчання української мови в 5-11 класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – зміст, методи, прийоми, форми організації роботи з культури усного і писемного мовлення учнів 5 – 11 класів.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні системи роботи над підвищенням культури усного і писемного мовлення учнів в 5-11 класах.

Досягнення цієї мети потребувало вирішення таких завдань:

- Проаналізувати навчальну, психологічну та методичну літературу, програми, підручники, методичні посібники для вчителів з проблеми.

- Вивчити стан роботи над культурою мовлення на заняттях з рідної мови в 5-11 класах середньої школи.

- Проаналізувати мовлення учнів на різних рівнях вивчення мови в 5-11 класах.

Закрыть

Формирование культуры устной и письменной речи учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.