План

1. Автономія та самоврядування у вищій освіті.

2. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991 – 2015 рр.) з позицій освітньої політики.

3. Взаємодія у системі «освіта – наука – ринок праці».

4. Визначення сутності ефективності та якості в системі освіти.

5. Вітчизняна освітня політика у сфері дошкільної освіти: стан і перспективи.

6. Вплив глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації на освітні реформи в Україні.

Адміністрування освіти здійснюється системою державних та недержавних органів (яким делеговано державні повноваження).

До суб'єктів публічного адміністрування освітою в Україні належать:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

5) інші центральні органи виконавчої влади;

6) Державна інспекція навчальних закладів України;

7) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим;

8) місцеві органи виконавчої влади;

9) органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.

Розглянемо більш детально повноваження та компетенцію зазначених суб'єктів.


5. Вітчизняна освітня політика у сфері дошкільної освіти: стан і перспективи.

Основні процеси розвитку дошкільної освіти регулюються законодавством України, зокрема, законом України «Про дошкільну освіту», а також Державною програмою розвитку дитини дошкільного віку. А тому першочерговим завданням реформування галузі дошкільної освіти є впорядкування та приведення до відповідних стандартів законодавчої та нормативно-правової бази регулювання діяльності дитячих дошкільних закладів. Так, законодавство має сприяти розвитку та модернізації дошкільної освіти відповідно до суспільних та державних потреб. За останні 15 років ми спостерігали вкрай негативні тенденції, що відбувалися у сфері дошкільної освіти: зменшення кількості дитячих садочків, скорочення державного фінансування та відтік педагогічних кадрів. Якщо у 1990 р. було 24,5 дитсадків, то у 1999 р. – вже 16,3 тис., а в 2004 – 14,9 тис. За даними на 2008 р. в Україні працює 15,4 тис. дитячих закладів, які відвідує понад 1 млн. 137 тис. дітей.

Особливо гостро потреба у дошкільних закладах та кваліфікованих педагогічних кадрах відчувається у сільській місцевості. Таким чином пріоритетом державної дошкільної освітньої політики має бути забезпечення рівного доступу дітей до дошкільної освіти. Реалізувати це завдання можливо лише за допомогою реальних потреб кількості дитячих закладів для задоволення потреб кожної територіальної громади, створення мережі дошкільних закладів різних форм власності, капітального ремонту старих та будівництва нових дитячих садочків, повернути до цільового використання незаконно приватизовані заклади, розширити кількість різних вікових груп дітей та створити індивідуальні графіки роботи дитсадків з урахуванням вимог та потреб батьків.

Для модернізації та ремонту дошкільних навчальних закладів можливо відновити практику «шефства» над ними різноманітних впливових людей регіону: політиків, бізнесменів, державних та громадських діячів. В повній мірі забезпечити всі дошкільні заклади необхідним матеріально-технічним оснащенням, науково-методичними матеріалами, здоровим та екологічно чистим харчуванням, книжками, дитячою літературою та іграшками. Кардинального перегляду потребує і зміст дошкільного освітнього процесу, що на сьогодні не відповідає вимогам сучасності.

Перші роки життя дитини є найбільш сприятливими для формування передумов світогляду, світосприйняття, пізнавальної та навчальної діяльності, а тому найбільш оптимальним віком для відвідування дошкільних дитячих закладів вважається вік від 3 до 6 років. Постійне засвоєння дитиною нових знань та навичок повинне мати не хаотичний, а осмислений характер: формування світоглядних установок та цінностей майбутніх поколінь українців. А тому орієнтація дошкільної освіти на основоположні принципи гуманізму та демократичності у підході до формування нового змісту всього освітньо-виховного процесу сприятиме його поступовій інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.

Подібний підхід до реформування ті зміни напрямку розвитку дошкільної освіти допоможе державі та суспільству спільними зусиллями реалізувати важливе соціальне завдання – виховати якісно нове, творче, здорове та соціально-активне молоде покоління на основі національних та загальнолюдських цінностей. Покоління, яке стане основою для побудови нової української держави, адже це – наше спільне майбутнє.


6. Вплив глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації на освітні реформи в Україні.

Глобалізація являє собою багатогранне і суперечливе явище, що поєднує все більш складний комплекс транскордонних взаємодій не тільки між фізичними особами, підприємствами, інститутами і ринками, а й між державами. Метою глобалізації вищої освіти є створення міжнародного освітнього університетського простору, що відповідає цілям Болонського процесу. Саме глобалізація стала причиною загострення питання одержання якісної вищої освіти та інтеграції в міжнародний світовий простір. Також характер цих змін обумовлюється інтернаціоналізацією освіти – а саме створенням світового освітнього простору; підписанням Болонської декларації та прийняттям України її умов, зокрема усвідомленням необхідності модернізації та уніфікації освітньої системи з метою надання якісних освітніх послуг. Значний вплив на реформування вищої освіти має розвиток інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет, та формування глобального інформаційного простору; науково-технічний прогрес.

До основних глобалізаційних чинників, які впливають на процеси реформування державних механізмів забезпечення якості в Україні можна віднести такі:

- масовий характер освіти;

- процеси євроінтеграції та стандартизації сфери освіти, прийняття Болонської декларації;

- зростання значущості освіти високої якості для індивіда і суспільства як основи конкурентоспроможності країни;

- адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості, забезпечення можливостей її саморозвитку та саморозкриття;

- радикальні зміни в системі комунікації, що спричинили вагомі зміни у характері праці викладачів та студентів;

- розвиток віртуальних університетів і дистанційних форм навчання, які змогли виникнути тільки за допомогою сучасних інформаційних технологій і технологій зв'язку;

- розширення мобільності учасників освітнього процесу, що пов’язане із збільшенням потоку студентів, які навчаються в закордонних ВНЗ, обміном учнями, студентами та професорсько-викладацьким складом, використанням закордонних програм, технологій та інформації;

- зростання популярності концепції навчання упродовж всього життя.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Образовательная политика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.