План

1. Позакласна робота з природознавства. Її значення і зміст.
2. Індивідуальна позакласна робота з природознавства.
3. Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства.
4. Масова позакласна робота. Організація і проведення натуралістичних заходів.
5. Методи навчання природознавства, їхня класифікація.
6. Методичні прийоми. Метод як сукупність методичних прийомів.
7. Характеристика словесних методів навчання. Недоліки словесного викладання.
8. Характеристика наочних методів навчання. Загальні вимоги, особливості застосування у викладанні природознавства.
9. Практичні методи навчання. Види практичних методів, їхня характеристика, особливості застосування у викладанні природознавства.
10. Вибір методів навчання, їхнє поєднання в навчальному процесі з вивчення природознавства.
11. Наочні засоби навчання природознавства. Особливості комплексного застосування.
12. Куточок живої природи, організація і його обладнання.
13. Географічний майданчик, методика роботи.
14. Навчально-дослідна ділянка, методика роботи на ній.
15. Обладнання кабінету природознавства для учнів молодших класів.

Методи навчання природознавства, їхня класифікація.

Метод навчання – це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учня, які спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань.Метод – це система цілеспрямованих дій, направлених на об’єкти діяльності.

За джерелм знань і взаємопов’язаної діяльності вчителя і учня методи бувають словесні (бесіда, розповідь, лекція, пояснення, читання), наочні (демонстрація натуральних об’єктів, досліди, показ кіно, таблиць, схем), практичні (спостереження, самостійно зроблені досліди, лаб.заняття, практичні роботи).

За рівнем пізнавальної самодіяльності учнів: пояснювально-ілюстративні, репродуктивний, проблемне викладання навчального матеріалу, частково пошуковий або евристичний, дослідницький.Способи класифікації методів навчання природознавства поділяються на 2 групи: методи викладання і пояснення навчального матеріалу, методи самостійної роботи учнів по суті призводить до відокремлення діяльності вчителя від діяльності учнів.


Методичні прийоми. Метод як сукупність методичних прийомів.

Прийом – це елемент того чи іншого методу, який виражає повну дію вчителя і учнів у процесі навчання. Прийом – це спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямованої на досягнення конкретної дидактичної підцілі. Для стимулювання мислення і пізнавального інтересу учнів застосовують різноманітні прийоми: збагачення навчального матеріалу новими цікавими фактами, використання елементів цікавого (прислів’я, приказки, загадки тощо), емоційних стимулів (використання платівок із записами голосів птахів, пісень тощо), демонстрування (різних видів натуральних об’єктів, схем, діапозитивів, слайдів, фотографій, муляжів, моделей).

Методи і прийоми знаходяться в тісному взаємозв’язку. Кожний метод за певних умов може бути прийомом того чи іншого методу.Ефективність процесу навчання великою мірою залежить як від вдалого вибору методів, так і від їх внутрішніх структур, умілого поєднання прийомів, зовнішньої діяльності вчителя і внутрішньої пізнавальної самодіяльності учнів.

Методичний прийом – це елемент того чи іншого методу, який виражає певну дію вчителя і учнів. У процесі навчання методичний прийом спрямовує діяльність учнів на розв’язання якогось певного часткового, дидактичного завдання. Всі прийоми залежать від навчальнох мети уроку, вчитель узгоджуєз основними методами.До логічних прийомів належать прийоми збудження і розвитку пізнавальної діяльності, виявлення істотних ознак, об’єктів або явищ, порівняння об’єктів, висновки, узагальнення.Організаційні прийоми стимулюють увагу на сприймання і роботу учнів. Сюди належать індивідуальні, групові види робіт.До технічних належать прийоми, якими досягається підготовка робочого місця. Використаня різного обляданання, допоміжних матеріалів і засобів.


Характеристика словесних методів навчання. Недоліки словесного викладання.

Структура розповіді: вступна, основна, заключна. Вступна. У ній повідомляються мета та завдання розповіді. Основна. Вона представляє собою виклад змісту елементу знань, розкриття його внутрішніх зв'язків і залежностей. Для забезпечення послідовності складається план розповіді. Заключна. У цій частині робляться висновки, виділяються основні зв'язки й етапи викладу та закріплюються засвоєні знання. Види розповіді з а змістом. Розповідь-опис будується на основі картини, на якій зображені луки, малюнків окремих рослин і гербарію. Розповідь-пояснення будується на матеріалі, який містить теоретичні положення про суть предметів і явиш, внутрішні взаємозв'язки і залежності між ними. Метою цього виду розповіді є організація засвоєння молодшими школярами природознавчих понять і зако­номірностей природи.

Види розповіді за рівнем пізнавальної самостійності учнів. Пізнавальна діяльність учнів, яка організовується у процесі розповіді, буває репродуктивна і творча.

Бесіда — це складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів. Особливість цього методу навчання полягає у тому, що інформація відтворюється або сприймається школярами частинами, у формі запитання — відповідь. Основним «інструментом» у бесіді є запитання (Г.І.Щукіна). Від них значною мірою залежить успіх бесіди.

Види запитань у бесіді: а)репродуктивно-мнемічні, Вони активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань і умінь; б)репродуктивно-пізнавальні, Ці запитання стимулюють репродуктивну пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових знань з різних джерел: підручників, засобів наочності,спостережень в)продуктивно-пізнавальні.


Характеристика наочних методів навчання. Загальні вимоги, особливості застосування у викладанні природознавства.

Наочні методи навчання виконують функцію методів, тоді коли учні у процесі розгляду, спостереження, сприйняття предметів, об’єктів чи процесів за допомогою сенсорних систем отримують певну інформацію про них, осмислюють шляхом порівняння і знаходження загальних та відмінних ознак, і на цій основі формують певні знання, а потім і компетентності.

Наочні методи навчання на уроках природознавства широковикористовують учителі початкових класів. До них відносять: демонстрацію, ілюстрацію та спостереження.

Демонстрація це метод навчання, який включає показ предметів, приладів, технічних пристроїв і процесів у натурі та динаміці.

Ілюстрація – це метод навчання, за допомогою якого предмети та процеси розкриваються через їхнє символічне зображення.

Спостереження – це цілеспрямоване сприймання об’єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначним цілям й вимагає вольових зусиль. Компоненти структури спостереження. 1. Цілі спостереження. Чітко визначається об’єкт, за яким вестиметься спостереження, і його результат. 2. План спостереження складається на основі тих конкретних задач, які послідовно розв’язують в процесі спостереження. 3. Безпосереднє цілеспрямоване сприймання предметів і явищ природи. Розпочинається з організації розгляду об’єкта в цілому, далі детальний - розгляд. У процесі спостереження - зіставлення цілого і частин. 4. Висновки спостережень. За тривалістю виконання – спостереження короткочасні та довготривалі, за формою організації діяльності учнів – фронтальні, групові, індивідуальні. За часом проведення – випереджувальні, опорні, розширювальні. За рівнем пізнавальної самостійності: репродуктивні, творчі.

Вимоги до наочних методів навчання стосовно уроків природознавства:1) Наочність повинна бути вчасно представлена і вчасно знята.2) Наочність повинна бути естетично оформлена, відповідати темі та меті уроку.3) Застосовуючи наочність, варто будувати організацію діяльності з нею так, щоб вона завжди були розвиваючою.4) Спостереження повинно бути організоване так, щоб усі учні могли добре бачити демонстрований предмет.5) Демонстрація повинна дозволити учням сприймати об'єкт, явище, по можливості різними органами чуття, а не тільки за допомогою зору.6) Спостереження повинно дозволити учням пізнавати предмети і явища в їх дії, розвитку.7) При організації спостереження необхідно звертати увагу дітей на суть того, що відбувається.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.