План

1. Позакласна робота з природознавства. Її значення і зміст.
2. Індивідуальна позакласна робота з природознавства.
3. Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства.
4. Масова позакласна робота. Організація і проведення натуралістичних заходів.
5. Методи навчання природознавства, їхня класифікація.
6. Методичні прийоми. Метод як сукупність методичних прийомів.
7. Характеристика словесних методів навчання. Недоліки словесного викладання.
8. Характеристика наочних методів навчання. Загальні вимоги, особливості застосування у викладанні природознавства.
9. Практичні методи навчання. Види практичних методів, їхня характеристика, особливості застосування у викладанні природознавства.
10. Вибір методів навчання, їхнє поєднання в навчальному процесі з вивчення природознавства.
11. Наочні засоби навчання природознавства. Особливості комплексного застосування.
12. Куточок живої природи, організація і його обладнання.
13. Географічний майданчик, методика роботи.
14. Навчально-дослідна ділянка, методика роботи на ній.
15. Обладнання кабінету природознавства для учнів молодших класів.

Позакласна робота з природознавства. Її значення і зміст.

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов'язкова для всіх учнів класу. Ця робота організовується за спеціально розробленою програмою, оскільки її зміст виходить за межі шкільної програми з навчального предмета. Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір з природознавства, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу. За способом організацій діяльності школярів у дидактико-методичній літературі розрізняють індивідуальну, групову та масову позакласну роботу.

Індивідуальна позакласна робота: збирання кольорових листівок про природу, загадки, прислів'я, цікаву інформацію, позакласне читання.

Групова позакласна робота Найпоширенішою формою позакласної діяльності молодших школярів є гурток. Як правило, він називається гуртком юних натуралістів (юннатів). У практиці роботи школи зустрічаються й інші назви: «Юні друзі природи», «Люби і знай свій рідний край» тощо. Гурток об'єднує 15—20 учнів. Бажано, щоб вони були одного віку, що дозволяє ефективно керувати їх діяльністю. Робота гуртка може бути присвячена глибшому вивченню окремих тем або розділів навчальної програми, до яких школярі виявили особливий інтерес. Наприклад: «Пори року у нашій місцевості», «Рослинний світ нашої місцевості» і т. ін.— це у 3 класі.

Позакласною масовою роботою з природознавства можуть охоплюватися окремі, паралельні чи всі початкові класи школи. До найпоширеніших її форм належать: тематичні читацькі конференції, усні журнали, тематичний перегляд науково-популярних і художніх фільмів про природу; свята; конкурси; КВК (клуб веселих та кмітливих); туристські походи; позакласні природознавчі екскурсії.


Індивідуальна позакласна робота з природознавства.

Індивідуальна позакласна робота проводиться з тими учнями, які виявляють особливий інтерес до валеологічної проблематики. Пізнавальний інтерес зароджується в них на уроках і в позаурочній ро­боті. Спочатку він нестійкий, ситуативний і проявляється у збиранні марок, листівок, кольорових фотографій відповідної тематики; читанні додаткової науково-популярної літератури; перегляді тематичних телепередач, наприклад “Планета здоров’я”.

Однак все це школярі роблять безсистемно, нецілеспрямовано. Завдання вчителя – вчасно помітити, ви­явити і перетворити це захоплення в стійкий довготривалий інтерес до змісту навчального предмета і цим допомогти учневі визначитися з вибором майбутньої професії. Відповідно до цього індивідуальна позакласна робота повинна бути цілеспрямованою, планомірною і відповідати віковим інтересам учня. Одним з найважливіших видів індивідуальної роботи, особливо в молодших класах, є позакласне читання. На початковому етапі необхідно навчити кожного учня самостійно працювати з книжками, підбираючи їх індивідуально з урахуванням інтересу дитини і рівня ово­лодіння технікою читання. Слід рекомендувати учням не тільки прочи­тати, а й скласти коротке оповідання, намалювати малюнок або відшу­кати ілюстрації до прочитаного.

Пізніше завдання змінюють, зокрема пропонують самостійно підібрати книжки, в яких розглядаються різні аспекти проблеми здоров’я. Ефективність індивідуальної позакласної роботи залежить від рівня усвідомлення учнем мети завдання, його вагомості, від оволодіння способами її виконання, оформлення результатів, а також від оцінювання товаришами і вчителем. Виявлення і розвиток індивідуальних інтересів дозволяє об'єднувати і залучати дітей за спільністю до групової та масової позакласної роботи.


Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства.

Найпоширенішою формою позакласної діяльності молодших школярів є гурток. Як правило, він називається гуртком юних натуралістів (юннатів). У практиці роботи школи зустрічаються й інші назви: «Юні друзі природи», «Люби і знай свій рідний край» тощо.Дидактичними цілями роботи гуртка є розширення та поглиблення природничих знань, засвоєння елементарних умінь дослідницької роботи, поглиблення пізнавального інтересу до вивчення природи, розвиток індивідуальних здібностей і нахилів дітей, оволодіння практичними уміннями природоохоронної роботи.Гурток об'єднує 15—20 учнів. Бажано, щоб вони були одного віку, що дозволяє ефективно керувати їх діяльністю. Робота гуртка може бути присвячена глибшому вивченню окремих тем або розділів навчальної програми, до яких школярі виявили особливий інтерес. Індивідуальні завдання з певної теми виконуються безпосередньо на заняттях (короткочасні спостереження, досліди, практичні роботи, діяльність із засобами наочності, з дитячою науково-популярною літературою). Вони бувають також випереджувальними або виконуються після проведення заняття і розраховані на тривалий час (кілька тижнів чи увесь термін роботи гуртка). Ефективність виконання довготривалих завдань залежить від осмислення школярами їхньої мети, оволодіння прийомами виконання дій у необхідній послідовності. Не менш важливим видом роботи є виготовлення засобів наочності: гербаріїв, иніекцій, роздаткових карток, тематичних альбомів, які використовують у процесі пишання природознавства.


Масова позакласна робота. Організація і проведення натуралістичних заходів.

Позакласною масовою роботою оздоровчої тематики можуть охоплюватися окремі чи паралельні класи. До найпоширеніших форм позакласної масової роботи належать: тема­тичні читацькі конференції, усні журнали, тематичний перегляд науково-популярних і художніх фільмів, свята, конкурси, "клуб веселих та кмітливих", валеологічні вечори, позакласні природознавчі екскурсії, проведення визначених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) міжнародних культурно-просвітницьких заходів – днів пам’яті людей, що загинули від СНІДу, всесвітнього дня боротьби з курінням, дня донора і т. ін.

Валеологічні свята. Головна мета валеологічного свята – стимулювати учнів до глибокого і всебічного вивчення предмета, залучення їх до здорового способу життя. При підготовці свята вчителю необхідно врахувати наступне:---продумати дійових осіб у контексті обраного сценарію. Дуже важливо, щоб діти були різними за віком і вносили притаманне їм різне бачення світу, мови, пісні, танка; -побудувати сценарій у формі цікавої розповіді, казки, легенди; - забезпечити музичний супровід адекватний змісту дії на сцені; - максимально залучити до свята учнів, які володіють музичними інструментами; - свято повинне бути різноманітним за жанром, динамічним; - необхідно приділити особливу увагу костюмам і декораціям; - не забувати про елементи гумору в змісті святкової вистави, що створює атмосферу доброзичливості на щирості; - наповнювати святкове дійство елементами народних традицій, використовувати прислів’я, приказки, загадки; - потрібно організувати фото- або відіозйомку свята, що сприяє встановленню контакту з батьками, їх зацікавленому ставленню до школи, підвищує повагу до вчителя; - свято повинне сприяти патріотичному вихованню (наприклад, фіналом свята може бути виконання учнями патріотичної пісні).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.