План

1. Аудіовізуальні засобинаочності, їх характеристика та методика використання на уроках природознавства.

2. Поняття «метод навчання», йогозагальна характеристика і класифікаціяметодівнавчанняприродознавства.

3. Пояснювально-ілюстративний метод навчання, його використання.

4. Репродуктивний метод навчання, його характеристика та доцільність використання.

5. Методи проблемного навчання, їх дидактична суть. Проблемна ситуація.

6. Метод проблемного викладу. Еврестичний (частково-пошуковий) метод.

7. Дослідницький метод навчання.

1. Аудіовізуальні засобинаочності, їх характеристика та методика використання на уроках природознавства.

Використання аудіовізуальних засобів дає можливість учням сприймати процеси і явища в їх розвитку, знайомитися з об’єктами та явищами, які вимагають для спостережень тривалого часу або спеціальних умов, та з тими, які відбувалися у природі раніше.

Великий навчальний і виховний ефект дає демонстрування на уроках природознавства навчальних кінофільми, презентацій, відеозаписи, радіо-і телевізійні передачі.

Демонструванням кінофільму забезпечується ознайомлення з найскладнішими технологічними процесами і процесами, що відбуваються в природі за дуже короткий час.

Навчальні кінофільми унаочнюють взаємозв'язок рослин і тварин з навколишньою природою і між собою.

Кінофільми мають велике виховне значення: більш повно, ніж інші наочні посібники, показують багатства і красу природи нашої країни, що розширює кругозір учнів, викликає почуття гордості за Батьківщину. Показане у фільмі і осмислене учнями формує в них основи матеріалістичного світогляду. Завдяки художній виразності фільми сприяють розвиткові естетичних почуттів у дітей.

Демонстрування фільму поєднують з іншими наочними посібниками. Тому під чаc уроку показують або тільки фрагмент фільму, або одну частину і, як виняток, дві.

Випущено цілий ряд навчальних фільмів за якими учні ознайомлюються з життям тварина бо процессами видобування корисних копалин кожну з яких використовують при вивченні відповідної теми, а не під час одного якогось уроку.

На уроках природознавства дедалі широко використовують навчальні телевізійні передачі.

Ефективність від навчальної передачі залежить від учіння вчителя зробити її такої,щоб вона була складовою частиною уроку, відповідала його темі, доповнювала зміст уроку. Після телепередачі (15-20 хв.) учитель проводить бесіду, під час якої з'ясовує що учні засвоїли. Велику кількість учні дістають під час самостійного перегляду телевізійних передач «У світітварин», «Клуб мандрівників», які вчитель може використовувати в своїй роботі.


2. Поняття «метод навчання», його загальна характеристика і класифікація методів навчання природознавства.

Метод навчання — це спосіб цілеспрямованої взаємопов'язаної діяльності учителя й учнів, яка включає управлінські дії учителя та навчально-пізнавальні дії учнів, що забезпечує освіту, розвиток і виховання особистості кожного школяра.

При вивченні природознавства розроблені і широко використовуються різноманітні методи навчання, які за найбільш суттєвими ознаками класифікують на певні групи. В сучасній дидактиці виділяють кілька класифікацій методів. Найбільш важливими серед них вважаються: 1) класифікація за джерелами знань і взаємозв'язаної діяльності вчителя і учня 2) за характером дидактичних завдань 3) за рівнем пізнавальної самодіяльності учнів.

За джерелом знань всі методи навчання розділяють на три групи: словесні, наочні і практичні.. Словесні методи займають провідне місце в системі методів навчання. За допомогою слова вчитель може викликати у свідомості дітей яскраві картини минулого, сьогодення і майбутнього людства. Словесні методи розділяються на наступні види: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою. Наочні методи використовуються у взаємозв'язку зі словесними і практичними методами навчання. Наочні методи навчання умовно можна розділити на дві великі групи: метод ілюстрацій і метод демонстрацій.. Практичні методи навчання основані на практичній діяльності учнів. Цими методами формують практичні уміння і навички. До практичних методів відносяться вправи, лабораторні і практичні роботи.

За характером дидактичних завдань можна виділити: 1) актуалізація опорних знань і навиків; 2) засвоєння знань; 3) первинне використання знань; 4) оволодіння навиками у стандартних та нестандартних умовах; 5) контроль та корекція.

Тип пізнавальної діяльності характеризує рівень пізнавальної активності та самостійності учнів у навчанні. На цій підставі виокремлюють пояснювально - ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницькийметоди.

Пояснювально-ілюстративний метод - метод навчання, спрямований на повідомлення готової інформації різнимизасобами (словесними, наочними, практичними) та усвідомлення і запам'ятовування цієї Інформації учнями.

Репродуктивний метод - метод навчання, спрямований на відтворення учнем способів діяльності за визначеним учителем алгоритмом.

Метод проблемного викладу - метод навчання, який передбачає постановку вчителем перед учнями проблеми і визначення шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізнавальних суперечностей.

Частково-пошуковий метод - метод навчання, за якого певні елементи знань повідомляє педагог, а частину учні здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи розв'язуючи проблемні завдання.

Дослідницький метод - метод навчання, який передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.