План

1. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи.

2. Теоретичні засади управління системою освіти.

3. Основні функції управління.

4. Методична робота та атестація педагогічних працівників.

2. Теоретичні засади управління системою освіти.

Усвідомлюємо ми чи ні, але ХХІ століття вивищує роль якості: товарів і послуг, технологій, життя. Тому можна стверджувати, що успішною має бути людина гуманна, творча. І тут на перший план висувається така сфера людської діяльності, котру традиційно вважають забезпечуючою. Це - освіта.

Саме на цих засадах редакція і пропонує опрацювати спецкурс «Управління якістю освіти» (продовження. Початок див. у попередньому номері журналу "Підручник для директора" № 8 за 2007 рік).

Результатом реформ в освіті останніх років є формування різноманітної системи шкільної освіти, орієнтованої на інноваційний розвиток. Це обумовлює необхідність пошуку механізмів забезпечення якості освіти, адекватних сформованій ситуації. Одним із перспективних напрямів забезпечення належної якості освіти є розробка та впровадження в освітню практику систем якості, що добре зарекомендували себе у сфері виробництва й послуг. У цьому зв'язку актуальна розробка системи якості багаторівневої безперервної освіти (СЯ ББО). Вона інтегрує зусилля численних учасників управлінського процесу, створює своєрідне поле формування якості освіти в усіх його аспектах (якість процесів, результатів, функціонування освітньої системи, розвитку тощо).Де-факто система якості, як комплекс організаційних структур, соціальних, економічних та інших заходів частково створена, функціонує, розвивається й удосконалюється. До основних її складових у першу чергу слід віднести процедури атестації, акредитації та ліцензування освітніх установ, комплекс державних освітніх стандартів і нормативних документів, систему відомчої статистичної звітності тощо.

Як показує порівняльний аналіз, конкретні механізми управління якістю освіти, набір основних компонентів моделі якості й загальних акцентів можуть сильно відрізнятись у різних країнах і регіонах. Чітко проглядається тенденція до поділу інституціональної оцінки якості освіти на внутрішню й зовнішню. Причому внутрішній оцінці (самооцінці навчального закладу) приділяється роль інструменту для визначення своїх сильних і слабких сторін, інформаційної бази для вживання відповідних заходів. На думку ряду знаних фахівців, усе різноманіття варіантів систем управління якістю освіти на рівні країни обумовлюється саме конкретним співвідношенням між внутрішньою та зовнішньою оцінкою. Досвід ряду країн з розвиненими системами управління якістю освіти показує, що існує низка факторів, урахування яких необхідне при створенні таких систем (наявний рівень якості освіти, оцінна культура педагогів, позиція суб'єктів управління в освітніх системах, психологічні аспекти тощо).

Основою будь-якої системи якості є управлінська діяльність, спрямована на упорядкування й оптимізацію основних і допоміжних процесів, удосконалення робочих процедур. У чисто методологічному плані важливо уявляти співвідношення керованої й некерованих складових управлінського процесу. Невраховані фактори у сфері освіти - це, в основному, фактори внутрішньоособистісного й міжособистісного порядку, фактори, пов'язані з мотиваційними підставами освітньої діяльності. Ці фактори унеможливлюють реалізацію в повному обсязі програмно-цільового управління, заснованого на тотальному обліку та регулюванні всього, що визначає потенційну та реальну якість.

У сфері освіти (на відміну від сфери виробництва й послуг) системи якості не можуть мати в числі своїх відправних засад тверді схеми управління, що припускають наявність суворо регламентованих процедур виконання й контролю ходу виконання робіт. У сфері освіти в системах якості, скоріше, більш доречними та реальними будуть компромісні варіанти у вигляді різних технологій. Педагогічна технологія, наприклад, має на увазі наявність у складі основних операцій, дій таких їх елементів, що піддаються опису, регламентації, формалізації, що «прозорі» й відтворюються, незважаючи на індивідуальний стиль їх виконання. Існує, однак, небезпека, що надмірна технологізація освітньої діяльності в інтересах управління її якістю призведе до згортання рефлексивних процесів, зниження загального мотиваційного потенціалу, уповільнення темпів розвитку освітньої системи. У відношенні освіти можна сказати, що вимоги до її якості формуються не тільки у зв'язку із задоволенням потреб окремої особистості, але також багато в чому завдяки функції сфери освіти як інструменту відтворення інтелектуальних ресурсів суспільства. Це означає, що система якості освітньої установи не може й не повинна виконувати все різноманіття задач з управління якістю освіти як складного системного об'єкта. Об'єктивно система якості освітньої установи є системою первинною, яка організаційно й функціонально входить у систему більш високого порядку (система якості територіальної чи регіональної освітньої системи).


3. Основні функції управління.

Основними функціями управлінської діяльності є педагогічний аналіз стану навчально-виховного процесу в школі, планування роботи, організація діяльності школи, внутрішкільний контроль та регулювання життєдіяльності колективу школи.

Цикл управління школою розпочинається з педагогічного аналізу роботи за попередній період та оцінки її ефективності, а саме: що дала певна діяльність керівникам, учителям; що нового з'явилося в діях педагогів, житті класів, учнів; як проведена робота сприяла вихованню в учнів національної свідомості й високоморальних якостей; які помилки були допущені керівниками; наскільки оптимальним був контроль; чи своєчасним було регулювання процесу. Функція педагогічного аналізу закладає основи для здійснення планування.

Планування — основний визначальний момент управління, який означає проектування навчально-виховного процесу і процесу керівництва ним, визначення мети й завдань.

Організація внутрішкільного управління є наступною функцією — це приведення в дію управлінського рішення, утілення плану в житія. Ця робота складається з вибору найдоцільніших форм і методів залежно від термінів виконання, розстановки виконавців, їхніх ділових якостей і досвіду та надання настанов.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 31

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.